2024 m. kovo 5 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Asmens duomenų apsauga
Zarasų rajono savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
 
Asmuo turi teisę:
 
 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „bÅ«ti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad bÅ«tų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.
 
Asmens teisių įgyvendinimo tvarka
 
 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukšÄiau nurodytas teises, gali pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. 8 (385) 37155, el. p. [email protected].
 • Prašymas turi bÅ«ti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi bÅ«ti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukšÄiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
Asmens teisės nėra absoliučios
 
Ä®statymuose gali bÅ«ti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 
 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešÄ…ją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų valdytojui taikoma teisine prievole arba užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. c ir e punktai).
 
Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas
 
 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigÅ«ną. Ramunė Navickienė, rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37166, el. p. [email protected].
 
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
 
 • Jeigu asmuo nesutinka su Zarasų rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigÅ«no atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].
 

2023-10-20 10:32:02
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?