2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Asmens duomenų apsauga
Zarasų rajono savivaldybės administracija  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
 
Asmuo turi teisę:
 
 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „bÅ«ti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad bÅ«tų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.
Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.
 
Asmens teisių įgyvendinimo tvarka
 
 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukšÄiau nurodytas teises, gali pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. 8 (385) 37155, el. p. [email protected].
 • Prašymas turi bÅ«ti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi bÅ«ti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukšÄiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.
Asmens teisės nėra absoliučios
 
Ä®statymuose gali bÅ«ti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:
 
 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešÄ…ją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 • Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų valdytojui taikoma teisine prievole arba užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (BDAR 6 str. 1 d. c ir e punktai).
 
Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas
 
 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigÅ«ną. Ramunė Navickienė, rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37166, el. p. [email protected].
 
Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.
 
 • Jeigu asmuo nesutinka su Zarasų rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigÅ«no atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected].

 

_____________________________________________________________________________

PRIVATUMO PRANEŠIMAS
 
 
Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, kurių pokalbiai telefonu su Zarasų rajono savivaldybės ir administracijos darbuotojais yra įrašomi, t. y. asmenims kurie skambina į Zarasų rajono savivaldybės administraciją tinklalapyje www.zarasai.lt nurodytais telefonais ir /arba kuriems skambina Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai iš pokalbių įrašymo funkciją turinčių stacionarių telefonų.
Informuojame Jus, kad darydami telefoninių pokalbių įrašus ir tvarkydami JÅ«sų asmens duomenis vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2024 m. sausio 9 d. Nr.I-9 patvirtintomis Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašÅ³ duomenų tvarkymo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis.  
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Telefoninių pokalbių įrašai daromi ir telefoninių pokalbių įrašÅ³ duomenys Zarasų rajono savivaldybės administracijoje tvarkomi siekiant užtikrinti šiuos tikslus:
 • asmenų aptarnavimo telefonu kokybę;
 • asmenų prašymų, paklausimų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą;
 • darbuotojams priskirtų  funkcijų tinkamą vykdymą, reaguojant į telefonu gautus pranešimus, interesantų paklausimus.
 
Duomenų tvarkymo pagrindas
Telefoninio pokalbio įrašai daromi ir telefoninio pokalbio įrašo duomenys tvarkomi gavus JÅ«sų sutikimą vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Informuojame, kad JÅ«s turite teisę nesutikti, kad telefoninis pokalbis bÅ«tų įrašomas ir atitinkamai bÅ«tų tvarkomi tokio telefoninio pokalbio įrašo duomenys. Apie tai, kad daromas telefoninio pokalbio įrašas ir tvarkomi su šiuo pokalbiu susiję asmens duomenys arba ketinama tai daryti, JÅ«s bÅ«site informuotas iš anksto prieš pradedant telefoninį pokalbį arba vos jį pradėjus. Jei apie telefoninio pokalbio įrašymą buvote informuotas automatiniu iš anksto įrašytu pranešimu ir JÅ«s nesutinkate, kad bÅ«tų tvarkomi JÅ«sų asmens duomenys, telefoninio pokalbio nepradėkite. Tokiu atveju, siekdamas iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos gauti atitinkamą paslaugą arba išspręsti kitą Jums rÅ«pimą klausimą, į Savivaldybės administraciją turėtumėte kreiptis kitais bÅ«dais (tiesiogiai atvykti įstaigą, kreiptis raštu ar elektroniniu paštu [email protected] pan.). Taip pat informuojame, kad Jums davus sutikimą dėl telefoninio pokalbio įrašymo ir telefoninio pokalbio įrašo duomenų tvarkymo, JÅ«s turite teisę šÄ¯ sutikimą bet kuriuo metu atšaukti ir pareikalauti, kad bÅ«tų ištrinti su Jumis susiję sutikimo pagrindu tvarkyti telefoninio pokalbio įrašo duomenys.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių bÅ«tina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 
Duomenų valdytojas
JÅ«sų duomenų valdytojas yra Zarasų rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188753461), adresas Sėlių a. 22, Zarasai, tel. +370 385 37173, el. p. [email protected]).
Duomenų tvarkytojai
 
Asmens duomenų tvarkymui vykdant telefoninių pokalbių įrašymą Zarasų rajono savivaldybės administracija gali pasitelkti duomenų tvarkytoją (-us), teikiantį skambučių centro nuomos ar panašias paslaugas. Su šiuo duomenų tvarkytoju (ais) yra pasirašoma duomenų tvarkymo sutartis (-ys), kuriose duomenų tvarkytojai įgaliojami tvarkyti asmens duomenis duomenų valdytojo vardu bei įsipareigoja užtikrinti tinkamą duomenų saugumo lygį.
Šiuo metu pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „CSC TELECOM“ (juridinio asmens kodas 111818067,   PerkÅ«nkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.
Tvarkomų asmens duomenų sąrašas
Vykstant telefoniniam pokalbiui daromas telefoninio pokalbio garso įrašas, kuriame fiksuojami telefoninio pokalbio dalyvių balsai ir tie asmens duomenys, kuriuos JÅ«s arba darbuotojas pateikia per telefoninį pokalbį, taip pat kartu su telefoninio pokalbio įrašu yra fiksuojami ir saugomi telefono numeriai, į kuriuos ir iš kurių telefono numerių skambinta, skambučio data, laikas bei trukmė.
Duomenų gavėjai
JÅ«sų telefoninio pokalbio įrašo duomenys gali bÅ«ti teikiami ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.
Duomenų saugojimo laikotarpis
Telefoninių pokalbių įrašÅ³ duomenys saugomi 1 mėnesį, o šiam terminui pasibaigus yra automatiniu bÅ«du sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra bÅ«tinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.
Reglamentas numato šias JÅ«sų teises:
 • žinoti (bÅ«ti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė bÅ«ti pamirštam“) (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad bÅ«tų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi bÅ«ti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą (savo sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui), kreipiantis el. p. info@zarasai.lt ir nurodant telefono numerį, kuriuo ir į kurį Administracijos numerį skambinta, telefoninio pokalbio apytikslį laiką ir datą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]);
 • konsultuotis su duomenų apsaugos pareigÅ«nu el. p. [email protected] arba tel. +370  385 37 166
Detalesnė informacija
Su telefoninių pokalbių įrašymo taisyklėmis, patvirtintomis 2024 m. sausio 9 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.I-9 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų telefoninių pokalbių su asmenimis įrašÅ³ duomenų tvarkymo Zarasų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“, galite susipažinti ČIA.
 
 
TELEFONINIŲ POKALBIŲ Ä®RAŠYMO TVARKA
 

2024-05-21 16:42:48
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?