2018 m. birželio 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Klausiate - atsakome
Vardas: Komunalinės atliekos
Klausimas:

Sveiki ar yra koks nors atsikiras savivaldybės tarybos sprendimas dėl vietinės rinkliavos UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ lengvatos, kaip numatyta ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINTų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-94 XII SKYRIUJE VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS
64. Vietinės rinkliavos lengvatas atskiru sprendimu nustato Savivaldybės Taryba.

Atsakymas:
Zarasų rajono savivaldybės sprendimo projektas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų šiuo metu rengiamas.
 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
Vyriausioji specialistė (karjeros valstybės tarnautoja)
Gitana Kolienė
2018-04-12

Vardas: Administravimo tarifas
Klausimas:

Zarasų rajono savivaldybės taryba yra priėmusi sprendimą 2014 m. sausio 31 d. Nr. T-5 „Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/217bda3093b711e380b38b32042e57ec) ir jo pakeitimą 2014 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-167 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. Sausio 31 d. Sprendimu nr.T-5 ,,Dėl maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo pakeitimo“ (www.zarasai.lt/galerijos/taryba/Taryba_zrs22139_T-167%20%20%20D%C4%97l%20%20maksimalaus%20administravimo%20paslaug%C5%B3%20tarifo%20pakeitimo.doc) kuriame Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo skaičiuojamasis mokesčio tarifas paskaičiuotas vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas ir yra 0,126 Lt (0,036 Eur) už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.
Tačiau nėra aišku kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas (0,036, Eur už 1 m2 naudingo ploto per mėn. be PVM.) tik nurodyta, kad vadovaujantis UAB ,,Sistela“ rekomendacijomis ,,Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo“ pagal 2013 m. spalio mėn. statinių statybos skaičiuojamąsias kainas.
I. Ar galite pateikti formulę pagal kurią apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas?
II. Jei pagal šią formulę Tsk = Ia / (Sn x 12) , kur Tsk – maksimalus administravimo mokesčio tarifas (Eur/m2 mėn.) be PVM; Ia – administravimo išlaidos per metus (Eur); Sn – vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2). 12 – mėnesių skaičius metuose
tai prašome taip pat pateikti ir duomenis reikalingus mokesčio tarifui pasiskaičiuoti t.y.
a) iš ko susideda administravimo išlaidos per metus (eur)?
b) kokios administravimo išlaidos nuolatiniams darbams per metus (Eur)?
c) kokios administravimo išlaidos papildomiems nenumatytiems darbams per metus (Eur);?
d) kitos išlaidos, kurios buvo įvertintos skaičiuojant tarifą.?
e) Administratoriaus atliekamų darbų sąrašas, nurodant Darbo pavadinimą, ar tai nuolatinis ar papildomas darbas, darbų periodiškumą ir žinoma darbo laiko sąnaudoas Žm val/ per metus)
f) kokia Administratoriaus vienos darbo valandos skaičiuojamoji rinkos kaina? kaip nustatyta?
g) koks Vidutinis Zarasų rajono savivaldybėje esančių daugiabučių namų naudingas plotas (m2).
Nes atsižvelgiant į tai kaip apskaičiuotas skaičiuojamasis mokesčio tarifas priklauso kiekvienam namui taikomas maksimalus mokesčio tarifas.
III.Tam, kad gyventojai būtų aktyvūs ir galėtų kontroliuoti administratoriaus darbą yra būtina visiems daugiabučių namų gyventojams žinoti, kokie darbai yra įskaičiuoti į mokesčio tarifą, todėl prašome pateikti klausimo e) punkte prašomą darbų sąrašą.

Atsakymas:
Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą apskaičiuoja įmoką butų savininkams ne pagal 2014 m. sausio 31 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-5 patvirtintą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, o pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo“, nes Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų 8 punkte reglamentuota, kad administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja  įmoką už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą – vadovaudamasis savivaldybės vykdomosios institucijos sprendime (Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623) dėl administratoriaus skyrimo nurodytu bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifu, neviršijančiu maksimalaus tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką. Direktorius, skirdamas administratorių, remiasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2013 m. birželio 20 d.  nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos  ir skyrimo tvarkos aprašu. Pagal aukščiau paminėtą aprašą, asmenys, pretenduojantys teikti administravimo paslaugas Zarasų rajono savivaldybėje kartu su prašymu savivaldybės vykdomajai institucijai pateikė užpildytą aprašo priede nurodytą Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją, kurioje nurodė savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifą, Eur/m2 daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 ,  daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2 , daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 .  UAB ,,Zarasų būstas“  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifai įrašyti į deklaraciją ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 25 d.  įsakymą Nr. I-623 yra tokie:
 
Nurodomas savivaldybės teritorijoje teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifas, Eur/m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2
Daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2
0,053
0,036
0,035
 
UAB ,,Zarasų būstas“ tarifai neviršija patvirtinto maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo, nes pagal tvarkos apraše nurodytą formulę maksimalus tarifas daugiabučiuose namuose, kurių plotas iki 1 000 m2 yra 0,058  Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2- 0,050 Eur/m2, daugiabučiuose namuose, kurių plotas didesnis kaip 3 000 m2 - 0,038 Eur/m2
 
Pateikiame Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo 6 punkte minimą UAB ,,Sistela“ parengtą  ,,Administratoriaus atliekamų darbų (veiklos) sąrašą“:  
 
Administratorių atliekamų darbų (veiklos) sąrašas (rekomenduojamas)
(2001-3000 m2 bendrojo ploto gyvenamajam namui)
                                                                                                               2 priedas
Eil. Nr.
Darbų (veiklos) pavadinimas
Periodiškumas
Sukaičiojamos darbo laiko sąnaudos žm./val. per metus
1.
Nuolatiniai darbai
 
 
1.1.
Namo, atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos kasmetinių apžiūrų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasibaigus šildymo sezonui)
kartą per metus
5, 00
1.2.
Namo inžinerinės įrangos kasmetinių apžiūrų organizavimas ir vykdymo kontrolė (pasirengiant šildymo sezonui)
kartą per metus
3,00
1.3.
Remonto darbų planų rengimas remiantis apžiūrų duomenimis
du kartus per metus
7,00
1.4.
Namo atskirų konstrukcijų ir inžinerinės įrangos būklės nuolatinių stabėjimų vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.5.
Namo konstrukcijų techninės priežiūros vykdymo kontrolė
pagal poreikį
1,00
1.6
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo tikslinimas
kartą per metus
2,00
1.7.
Pajamų ir išlaidų, susijusių su bendrosios nuosavybės valdymu, apskaitos tvarkymas
kartą per metus
4,00
1.8.
Mėnesinių mokėjimų (administravimo, techninės priežiūros  ir kaupiamojo mokesčio) patalpų savininkams apskaičiavimas
kartą per mėnesį
36,00
1.9.
Kasmetinės ataskaitos gyventojams parengimas
kartą per metus
3,00
1.10
Kasmetinio ataskaitinio gyventojų susirinkimo pravedimas
kartą per metus
4,00
1.11.
Namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros  ir kitų paslaugų pirkimui konkurso organizavimas. Sutarčių sudarymas su paslaugų tiekėjais. Priežiūros ir sutarčių vykdymo kontrolė.
pagal poreikį
15,00
1.12.
Namo techninės ir kitos dokumentacijos tvarkymas
kartą per metus
2,00
2.
Papildomi darbai
 
 
2.1.
Namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas
pagal poreikį
8,00
2.2.
Techninio prižiūrėtojo paskyrimo konkurso organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.3.
Namo, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos  būklės tyrimo organizavimas
pagal poreikį
8,00
2.4.
Ilgalaikio namo atnaujinimo plano parengimo organizavimas
pagal poreikį
12,00
2.5
Konkurso organizavimas rangovams namo atnaujinimo  darbams
pagal poreikį
16,00
2.6.
Neeilinio gyventojų susirinkimo pravedimas
pagal poreikį
4,00
2.7.
Informacijos patalpinimas informacinėse lentose
pagal poreikį
6,00
2.8.
Gyventojų apklausa raštu
pagal poreikį
4,00
2.9.
Dalyvavimas komisijų darbų, pripažįstant suremontuotas patalpas arba kitus atliktus darbus
pagal poreikį
4,00
2.10.
Dalyvavimas bylose, susijusiose su administraciniu turtu
pagal poreiki
 
2.11
Kiti nenumatyti darbai (pagal administravimo nuostatus)
 
 
 
Administratoriaus funkcijos, teisės ir pareigos nustatytos 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 831 patvirtintuose Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatuose.   
 
 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-02-09

Vardas: Gyventoja
Klausimas:

Sveiki,
renovuojamame name Savanoriu g.8 vidutine temperatura kambariuose yra +15 laipsniu.
Kom.ukis niekuo padeti negali: namui sildymas yra duotas, o toliau kazka tvarkyti butuose jie neturi jagaliojimu, nes namas yra renovuojamas. Is tikruju, stovai, einantys per visus aukstus, yra karsti. Bet karsti jie yra iki "reguliatoriu" (juos pirmiausiai butuose itaise imone, atliekanti renovacija). Iskviesti meistrai, montave prietaisus, aiskino, kad reguliatoriai reaguoja i kambario temperatura ir automatiskai isjungia sildyma, kai kambario temperatura pasiekia tam tikra lygi (kas yra juokinga turint omeny tai, kad senajame name po langais su saltomis sienomis temperatura niekada nekyla auksciau +18, bei automatiskai issijungti radiatoriai prie centrinio sildymo tiesiog techniskai negali). Eksperimentas su 15 minuciu paliktu atidarytu langu kambaryje - kad temperatura kristu ir reguliatoriai pradetu veikti, kaip teigia meistrai - visiskai paneige ju zodzius, bet paciu imones atstovu visai neitikino. Akivaizdu, kad sie prietaisai yra niekiniai: jie arba nepritaikyti centriniam sildymui, arba yra neveikiantys, arba imone, kuri juos uzpirko ir sumontavo, nesupranta, ka daro.
Prasyciau patarti, kur kreiptis del komisijos, patikrinsiacios renovacijos eiga ir prasme, sudarymo? Panasu, kad lesos, skirtos renovacijai, yra naudojamos netikslingai. Kokie turetu buti musu, namo gyventuoju, veiksmai? Gal reikia rasyti kolektyvini skunda? Kieno vardu jis turi buti? Kas galetu suteikti konkrecios informacijos apie imone, atliekancia renovacija, asmeni, kuris administruoja projekta ir pan. Ar toks skunda tures prasmes?

Namo Savanoriu 8 gyventoja.

Atsakymas:

Informuojame, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos spendimu programos „Zarasų enervizija“ įgyvendinimo administratoriumi paskirta UAB „Zarasų būstas“, kuri nuo sprendimo priėmimo dienos vykdo daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo darbų užsakovo funkcijas. Darbų atlikimo kontrolę vykdo statybos techninės priežiūros vadovas. Informaciją apie vykdomą darbų kontrolę Jums turi suteikti namo statybos techninis prižiūrėtojas Alvydas Tyla. Statinio techninio prižiūrėtojo ir statybos darbų vadovo telefonų numerius Jums turi nurodyti UAB „Zarasų būstas“ vadybininkas, ar atsakingas asmuo už namo modernizavimą. Prašome kreiptis į UAB „Zarasų būstas“, Malūno g. 4, Zarasuose, skambinti tel.( 8 385) 52182, (8 385 37 076), (8 385) 44 106, el. paštas- info@zarasubustas.

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-01-31

Vardas: Gyventojai
Klausimas:

Kodėl Šaltupės gatvėje, prie namų 21 ir 23, nuolat teka vanduo iš vandentekio šulinio. Visą vasarą nuolat tekėjo pagrindinėje gatvėje ir dabar skverbiasi vanduo, net susidarė ledų sankaupos. Trukdo eismui. Kodėl niekas neremontuoja?

Atsakymas:

Vanduo ant krašto kelio Zarasai – Bradesiai – Obeliai (117) prasiskverbia ne iš vandentiekio sistemos, o į šulinį patenka iš šaltinių. Gretima prie kelio žemė labai šaltiniuota. Savivaldybės administracijoje ši problema žinoma. Jai išspręsti reikalingos nemažos lėšos, reikia šaltinio vandenį nukreipti į lietaus nuotekų tinklus, kurių Šaltupės gatvėje nėra. 2018 metais planuojamas lėšos Rajono savivaldybės biudžete ir jeigu Zarasų rajono taryba pritars lėšų skyrimui, bus bandoma šią problemą išspręsti.

 
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė
2018-01-16

Vardas: Leonas
Klausimas:

Noriu žinoti pasikeitusias elektros energijos kainas 2018 metams mūsų regionui

Atsakymas:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1037 patvirtinta Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstitucinio veiklos 2018-2020 m. plano nauja redakcija. Viena iš plane numatytų priemonių – kompensuoti subjektui, užtikrinančiam visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai. Taigi, Zarasų rajono gyventojai už sunaudotą elektros energiją ir 2018 metais mokės 10 procentų mažesnę kainą. Elektros energijos kainas galima rasti http://www.eso.lt.

 

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė

 

2018-01-16

Vardas: marija
Klausimas:

ar bus renuovuojamas groudzio7 namas ir kada

Atsakymas:

J. Gruodžio g. 7 namo rangos darbų su projektavimu konkursas jau įvykęs. Namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų techninis darbo projektas parengtas, ir artimiausiu metu bus šaukiamas namo savininkų susirinkimas dėl parengto techninio darbo projekto aptarimo. Po projekto aptarimo jis bus pateiktas ekspertizei. Po atliktos projekto ekspertizės, techninis darbo projektas bus įkeltas į IS,,Infostatyba” statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Planuojama, kad statybos darbai gali prasidėti nuo 2018 m. gegužės vidurio. 


Kilus papildomiems klausimams prašome kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų būstas“, tel. (8 385) 52182, (8 385)52196 arba rašykite į el. paštą info@zarasubustas.lt

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2018-01-10

Vardas: Namo gyventojas
Klausimas:

Dėl P. Širvio g. 20 namo
už spalio mėn gavome sąskaitą iš UAB "Zarasų būstas" kurioje įrašytas mokestis "už darbus pagal prašymus", kurios kaina apie 0,588 Eur/ kv.m su PVM. t.y. UAB "Zarasų būstas" sąskaita už 10 mėn. patrigubėjo.
1. neaišku kas per darbai?
2. jei tai stogo remonto darbai tai šiems darbams buvo renkamos tikslinės kaupiamosios lėšos (19 mėn. po 0,05 Eur/ kv.m./mėn.) bei kitos kaupiamosios lėšos taip pat po 0,05 Eur/ kv.m./mėn., todėl neaišku kam dar papildomai mokėti. Manau, kad lėšų panaudojimas turi būti pagrįstas rangos darbų ar paslaugų pirkimo sutartimis(!) ir atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktais(!), ūkio būdu atliktų darbų priėmimo aktais ir atitinkamais mokestiniais dokumentais(!); Kur galima gauti šių dokumentų kopijas? Ar bus šių dokumentų kopijos viešinamos tinklapyje http://www.zarasubustas.lt/administruojami-namai/p-sirvio-g-20/ ?
3. Ar namo administratorius neturėtų atliekant bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (!) iki planuojamų atlikti namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pradžios – apie šiuos darbus, jų mastą, kainą(!), lėšų šaltinius(!), atlikimo terminą(!), darbų rangovą, darbų vadovą ir jo telefono numerį paskelbti informaciją daugiabučio namo informacinėse lentose bei tinklapyje(!)?
4. Kur galima gauti informaciją (ataskaitas) apie kaupiamųjų lėšų dydžio apskaičiavimo pagrįstumą, sukauptų lėšų naudojimą pagal paskirtį ir jų apsaugos reikalavimų laikymąsi pasibaigus finansiniams metams?

Atsakymas:

UAB "Zarasų būstas" informavo, kad dėl iškilusių klausimų prašome atvykti į UAB "Zarasų būstas" adresu Malūno g. 4, Zarasai. Su savimi prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus
Vyriausioji specialistė
Živilė Lekaveckaitė

 

Visa prašoma informacija turi būti Jums suteikta UAB ,,Zarasų būstas" , Malūno g. 4, 32129, Zarasai, tel. 8 385 52182

 Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė

 

2018-01-04

Vardas: Namo administravimas
Klausimas:

Kuris Zarasų administracijos pareigūnas Administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo (ANK 589 str. 82 p.) o būtent nusižengimuose pagal ANK 349 str.

Atsakymas:
Pagal Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 8 d. įsakymą Nr. I(6.6 E)-307, pagal ANK 349 str. yra suteikta:  
 
 
Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis
Darbuotojai, kuriems suteikta teisė surašyti administracinių nusižengimų protokolus
Darbuotojai, kuriems suteikta teisė nagrinėti administracinių
nusižengimų bylas
44.
349 straipsnis. Teisės aktuose nustatytų daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų administravimo (valdymo) pareigų neatlikimas ar netinkamas atlikimas
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Živilė Lekaveckaitė,
Zarasų miesto seniūnijos seniūnė Olga Podolskienė,
Zarasų seniūnijos seniūnas Valdas Utka,
Antalieptės seniūnijos seniūnas Arvidas Saulius,
Antazavės seniūnijos seniūnas Algirdas Lekaveckas,
Degučių seniūnijos seniūnas Jonas Šileikis,
Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys,
Imbrado seniūnijos seniūnas Vygirdas Žalkauskas,
Suvieko seniūnijos seniūnas Gintautas Altanas,
Turmanto seniūnijos seniūnas Stanislovas Stankevičius
Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja  Dalia Nastajienė,
Zarasų miesto seniūnijos seniūnė Olga Podolskienė,
Zarasų seniūnijos seniūnas Valdas Utka,
Antalieptės seniūnijos seniūnas Arvidas Saulius,
Antazavės seniūnijos seniūnas Algirdas Lekaveckas,
Degučių seniūnijos seniūnas Jonas Šileikis,
Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys,
Imbrado seniūnijos seniūnas Vygirdas Žalkauskas,
Suvieko seniūnijos seniūnas Gintautas Altanas,
Turmanto seniūnijos seniūnas Stanislovas Stankevičius

 

Juridinio ir personalo skyriaus
Vedėja
Laura Kviklienė

 

2017-12-18

Vardas: Valerija
Klausimas:

Laba diena, noreciau paklausti , kas yra S.Neries 7 namo administrarorius .Aciu

Atsakymas:

Nuo 2014-07-15 Jūsų namo bendrąją dalinę nuosavybę administruoja uždarąja akcinė bendrovė „Zarasų būstas“. Kilus klausimams dėl Jūsų namo administravimo prašome kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę „Zarasų būstas“, tel. (8 385) 52182, (8 385) 44106.

 
Elvyra Glušakova
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus
vyresnioji  specialistė
2017-12-15

Vardas: Paulius
Klausimas:

Sveiki.kam pavaldus uab zarasu bustas?pinigelius renka kiekviena menesi uz prieziura laiptiniu bet nieko nedaro

Atsakymas:
Vadovaujantis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, pagrindinis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (šiuo atveju uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų būstas“) uždavinys – administruoti namo bendrojo naudojimo objektus – užtikrinti jų priežiūrą pagal teisės aktų nustatytus privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, įgyvendinti namo butų ir kitų patalpų savininkų (toliau ? patalpų savininkai) su bendrąja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus, priimtus Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, jiems atstovaujant.
 
Vykdydamas pagrindinį uždavinį, administratorius proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai kas mėnesį apskaičiuoja įvairius mokėjimus ir įmokas, tame tarpe ir mokėjimus už bendrojo naudojimo patalpų valymą, jeigu butų savininkai priėmė sprendimą, kad administratorius valytų laiptinę.  Kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Zarasų būstas“ yra rajono Savivaldybės kontroliuojama įmonė, bendrojo naudojimo patalpų valymo paslaugos kaina yra nustatyta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-83 ir yra: laiptinės valymas 2 kartus per savaitę (8 kartus per mėn.) už m2 - 0,05 Eur. be PVM.
 

Jeigu sprendimą dėl laiptinės valymo visuotiniame susirinkime priėmė Jūsų namo savininkai, tai UAB ,,Zarasų būstas“ privalo ir atsiskaityti butų savininkams, o jie turi teisę pareikalauti, kad paslauga būtų tinkamai teikiama. 

 
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėja
Valentina Raubiškienė
2017-12-04

« 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas:

Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
Renginių kalendorius
2018 m. birželis
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30