2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Klausiate - atsakome
Vardas: irena
Klausimas:
Laba diena, norėčiau paklausti, ar turiu galimybę gauti socialinį būstą? Auginu keturis vaikus, gyvename nuomojame name, savo busto neturime. Vaikai visi nepilnamečiai - nuo trijų iki devinerių metų. Mūsų pajamos - socialinė pašalpa.
Atsakymas:
Valstybės parama socialiniam būstui išsinuomoti teikiama fiziniams asmenims ir šeimoms, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą. Šeimai atstovauja vienas iš sutuoktinių (tėvų) arba jų įgaliotas asmuo.
 
Teisę į savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną ir prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimą yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato Vyriausybė, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
 
Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas
- prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus,
- prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus, neturi viršyti šių didžiausių dydžių:
1. asmens be šeimos, gyvenančio Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 13200 litų ir turtas – 32500 litų; asmens be šeimos, gyvenančio kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 11000 litų ir turtas – 19500 litų;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos – 26400 litų ir turtas – 58500 litų; dviejų, trijų asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos – 22000 litų ir turtas – 39000 litų;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos ir Neringos miestuose, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 7700 litų ir turtas vienam asmeniui – 26000 litų; keturių ir daugiau asmenų šeimos, gyvenančios kitose vietovėse, grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 6600 litų ir turtas vienam asmeniui – 19500 litų.
 
Šeimos ir asmenys, norintys ir turintys teisę į savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą pateikę rašyti prašymą (prašymo forma pridėta) ir dokumentus patvirtinančius teisę į socialinio būsto nuomą registruojami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriuje, Zarasai, Sėlių a. 22, 310 kabinetas, tel. pasiteirauti (8 385) 37101 arba (8 385) 37146.
 
Prie prašymo pateikiami tokie dokumentai:
1. Pažyma apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (Iš seniūnijos – Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos);
2. Pažyma apie šeimos sudėtį. ( Iš seniūnijos);
3. Asmenys ir jų šeimos nariai deklaruoja turtą (įskaitant gautas pajamas) pateikdami mokesčio administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai) du Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos egzempliorius.
Gautų pajamų už 12 paskutinių mėnesių (Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str. 1 dalis (Žin., 2003, Nr. 73-3352).
Turto (Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str., 7 str. (Žin., 1996, Nr. 50-1197).
Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia Savivaldybei kai kreipiasi dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti;
4. Neįgalumo ar darbingumo lygį patvirtinantį dokumentą, našlaičio ar likusio be tėvų globos asmenų statusą patvirtinantį dokumentą, pažymą iš gydymo įstaigos (šią pažymą pateikia asmenys, sergantys lėtinių ligų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos tvirtinamą sąrašą, sunkiomis formomis);
5. Asmens dokumentų ir vaikų gimimo liudijimų kopijas, santuokos liudijimo kopiją arba ištuokos liudijimo kopiją;
6. Vaikų, kuriems 18 metų (moksleivių ar studentų, besimokančių dieninėse mokymosi įstaigose), mokymosi įstaigų pažymos.
 
Pastaba: Į Zarasų rajono savivaldybės administraciją besikreipiantys asmenys turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Zarasų rajone.
 
Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo rajono Savivaldybės administracijoje datą.
 
Savivaldybės socialinis būstas nuomojamas laikantis eiliškumo pagal sudarytus sąrašus. Jeigu šeima ir asmuo, įrašyti į sąrašą savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti, įgyja teisę būti įrašyti į kitą sąrašą, šeimai ar asmeniui pageidaujant, gali būti perrašomi į atitinkamą kitą sąrašą, užskaitant buvimo ankstesniame sąraše metus. Išnuomojant socialinį būstą, pirmenybė teikiama šeimoms ir asmenims, įrašytiems į buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų sąrašą. Rajono Savivaldybės socialinio būsto nuomos sąrašų eiliškumo prioritetai yra tokie:
1. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų.
2. Neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys.
3. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių).
4. Jaunų šeimų.
5. Bendrasis.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.
 
Sprendimą išnuomoti socialinį būstą priima Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartys su savivaldybės socialinio būsto nuomininkais sudaromos vadovaujantis Civiliniu kodeksu. Šalių susitarimu nuomos sutartyje gali būti numatytos sąlygos dėl nuomininko perkėlimo į mažesnio ploto būstą. Šeimai ir asmeniui nuosavybės teise įgijus būstą, socialinio būsto nuomos sutartis su juo nutraukiama nuomos sutartyje nustatyta tvarka.
 
Savivaldybės gyvenamosios patalpos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išnuomojamos ir neįrašytoms į aukščiau nurodytus sąrašus šeimoms ir asmenims, netekusiems būsto dėl gaisrų, potvynių, stiprių vėjų ar kitų nuo žmogaus valios nepriklausančių aplinkybių, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise neturi kito tinkamo gyventi būsto, taip pat šeimoms, auginančioms penkis ir daugiau vaikų, ir šeimoms, kurioms vienu kartu gimsta trys ar daugiau vaikų.
 
Asmenys (šeimos), išsinuomoję savivaldybės socialinį būstą, socialinio būsto nuomos sutarties nustatyta tvarka kartą per 3 metus privalo patikslinti duomenis apie turtą ir pajamas, savivaldybės vykdomajai institucijai pateikdami minėtąją asmens (šeimos) metinių pajamų ir turto deklaraciją.
 
Asmenys (šeimos) išbraukiami iš sąrašų socialinio būsto nuomai jei:
- Pateikė raštišką prašymą išbraukti iš sąrašų,
- Prarado teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą,
- Išvyko gyventi į kitą rajoną, ar šalį;
- 6 mėnesius neatsiliepė į registruotu laišku išsiųstą kvietimą atvykti ir (ar) nepristatė nurodytų dokumentų,
- Mirė ir 6 mėnesius po jo mirties jo pilnamečiai šeimos nariai nesikreipė dėl įrašymo į sąrašus asmens keitimo.
- Išnuomotas socialinis būstas.
 
Papildomą informaciją jums suteiks Alina Eizintienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vuriausioji specialistė, tel. (8 385) 37101.
2012-02-29

Vardas: gyventoja
Klausimas:
Sveiki, norėčiau pasiteirauti dėl katilnės esančios mikrorajone. Keistai vakarais ir anksti ryte pradeda rūkti tiesiog juodi dūmai iš kaminų... Jeigu yra kūrenama dujomis, visuomet eina tik balti dūmai. Kokiomis medžiagomis yra kūrenama?
Atsakymas:
Zarasų miesto katilinė, esanti mikrorajone, yra kūrenama medžio skiedromis ir mazutu.
2012-02-22

Vardas: mama
Klausimas:
Laba diena, norėjau pasiklausti, ar mokykla neturėtų grąžinti vaikams sausų davinių tas dienas, kai vaikai neina į mokyklą dėl tokių priežasčių kaip: ekskursija, žygis, šalčiai. Tiem vaikam, kurie maitinasi nemokamai? Ačiū.
Atsakymas:
Atsakydami į Jūsų klausimą, pranešame, kad sausas davinys mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą jiems nesant mokykloje nenumatytas nei Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, nei Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-189 (su vėlesniais pakeitimais).
2012-02-20

Vardas: Zita
Klausimas:
Zarasų mokykloje - darželyje „Lakštingala” vaiku ugdymo grupės yra pilniai suformuotos, nevisi norintys lankyti darželį priimami, kodėl nesuformuojama daugiau vaikų grupių?
Atsakymas:
Zarasų mokykloje-darželyje „Lakštingala” šiuo metu yra 2 laisvos vietos tik ankstyvojo amžiaus grupėje (ugdytinių amžius 2-3 m.), kitos grupės yra pilnai užpildytos, tačiau nuo rugsėjo 1 d. grupėse, kuriose ugdytinių amžius yra 5-6 m., ugdytiniams išėjus į priešmokyklinę grupę, atsiras laisvų vietų. Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ pastatas pastatytas 1968 metais pagal projektą, kuriame buvo numatytos 8 grupės. Papildomų patalpų grupėms įsteigti darželyje nėra.
 
Informuojame, kad šiuo metu yra 2 laisvos vietos Magučių ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje, 3 vietos Suvieko ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje ir 3 vietos Turmanto ikimokyklinio ugdymo mišraus amžiaus grupėje.
 
2012-02-17

Vardas: piliete
Klausimas:
Per kiek laiko savivaldybė turi duoti atsakymą į raštu pateiktą kolektyvinį prašymą?
Atsakymas:
Asmenų visi prašymai turi būti išnagrinėti ir išsiųstas atsakymas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nustatyto termino pabaigos (20 darbo dienų), institucija turi išsiųsti asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.
 
Be to tenka priminti, kad prašymai turi būti parašyti įskaitomai, asmenų pasirašyti, nurodyti vardai ir pavardės, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti.
 
Asmenų prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas sudaromas taip, kad prašymą gavusi institucija galėtų: atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis institucijos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti prašymo turinį, indentifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.
 
Prašymai, pateikti nenurodant vardo pavardės, adreso ir duomenų ryšiui palaikyti gali būti nenagrinėjami, jei institucijos vadovas nenusprendžia kitaip.
2012-02-14

Vardas: Raminta
Klausimas:
Sveiki, norėčiau paklausti ir paprašyti tuo pačiu, kodėl paprastomis dienomos šviesa dega iki 23 val., o rytais įjungiama tik kokią 6 ar 7 valandą, gal galima kad ijungtumėte nuo 5 valandos ryto. Einant į darbą net nasimato kur slidu ar ne. Ačiū.
Atsakymas:
Zarasų miesto apšvietimas vykdomas pagal Zarasų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtintą tvarką, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes. Atsiprašome, tačiau šiai dienai apšviesti miestą ilgiau neturime galimybės.
2012-02-13

Vardas: Vairuotojas
Klausimas:
Norėčiau sužinoti, kur pagal įstatymus yra mokyklinių autobusiukų vairuotojų darbo vieta? Kur jiems dėtis atvežus vaikus į mokyklą? Šiltu metu galima ir autobusiuke pasėdėti. O kur dėtis per šalčius? Mokykla turi teisę ir neįsileisti, juk tai ne jos darbuotojas, pašalinis asmuo. Kodėl vairuotojų darbdavys tuo visai nesirūpina?
Atsakymas:
Dėl mokinių pavėžėjimo į bendrojo lavinimo mokyklas ir iš jų mokykliniais autobusais ypatumų pagal uždarojoje akcinėje bendrovėje „Zarasų autobusai" taikomą darbo laiko apskaitos tvarką dalį mokyklinių autobusų vairuotojų darbo laiko sudaro prastova - darbo laikas, kada autobuso vairuotojas nevairuoja autobuso, t. y. jam neduodama sutartyje sulygto darbo ar nepasiūloma kito darbo (Darbo kodekso 143 straipsnis).
 
Už prastovą vairuotojams darbo užmokestis mokamas vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsniu. Prastovos metu autobusų vairuotojų buvimo vieta nustatyta atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes: vienas autobuso vairuotojas dalį darbo dienos dirba jo aptarnaujamoje bendrojo ugdymo mokykloje pagal atskirą darbo sutartį. Vienam autobuso vairuotojui prastovos metu, suderinus su jo aptarnaujamos bendrojo ugdymo mokyklos administracija, suteikta galimybė būti šios mokyklos patalpose. Dar vienam autobuso vairuotojui tokia galimybė bus suteikta nuo 2011-01-23, nes šiuo metu keičiamas jo aptarnaujamas maršrutas ir maršruto tvarkaraštis. Likusiems mokyklinių autobusų vairuotojams, atsižvelgiant į jų galimybę prastovos metu pasiekti namus, vadovaujantis Darbo kodekso 195 straipsnio 6 punktu, suteikta teisė prastovos metu nebūti darbe.
 
Bendrovei papildomai apklausus visus mokyklinių autobusų vairuotojus ir jų aptarnaujamų bendrojo ugdymo mokyklų administracijas nenustatyta jokių skundų ar pageidavimų dėl autobusų vairuotojų buvimo vietos ir sąlygų prastovos metu.
 
Švietimo ir kultūros skyrius
ir UAB „Zarasų autobusai"
2012-01-31

Vardas: Alex
Klausimas:
Sveiki, gyvenu P.Širvio 36 name, privažiavimas prie namo tik nuo Vytauto gatvės, pro garažus, duobė ant duobės, kas priėmė šitą objektą!? Aš jau savo automobilį sugadinau, ar man prašyt kompensacijos, ar pagaliau bus išasfaltuotas privažiavimas?
Atsakymas:
Šiuo klausimu raštu į Zarasų rajono savivaldybės administraciją 2011-11-07 jau kreipėsi P.Širvio 36 namo gyventojai. 2012-01-02 pirmojo pasirašiusio prašymą gyventojo vardu buvo išsiųstas atsakymas. Jeigu ne visi gyventojai buvo supažindinti su atsakymo turiniu, darome tai pakartotinai:
 
Zarasų rajono savivaldybės administracija gavo prašymą dėl kiemo ir privažiavimo kelio išasfaltavimo bei automobilių stovėjimo aikštelės išplėtimo prie P.Širvio g.36 namo. Išnagrinėję prašymą informuojame, kad Lietuvos Respublikoje kelių (gatvių) priežiūros ir remonto darbai yra finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtos programos (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas). Įstatymas (10 straipsnis) nenumato kiemų remonto finansavimo, todėl tam būtina rasti kitus finansavimo šaltinius.
 
2011 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžete kiemų remontui lėšos nebuvo numatytos. Apgailestaujame, tačiau dėl sunkios ekonominės situacijos 2012 metų Savivaldybės biudžete lėšos kiemų remontui taip pat neplanuojamos.
 
Automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija (praplėtimas) aktuali, ne tik Jūsų, bet ir gretimų namų gyventojams. Kad būtų galima rekonstruoti aikšteles, reikia atlikti LR Statybos įstatymu reglamentuojamus veiksmus – suformuoti žemės sklypus, atlikti projektavimo darbus, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijoje yra nagrinėjamas klausimas dėl sklypų formavimo prie daugiabučių namų.
2012-01-25

Vardas: Galina
Klausimas:
Norėtume įdėti naujeną į Jūsų portalą, ar tai įmanoma? Ir kaip su jumis susisiekti?
Atsakymas:
Informaciją siųskite adresu info@zarasai.lt Informacija bus patalpinama priklausomai nuo jos pobūdžio, pvz. komercinio pobūdžio informaciją talpinti draudžiama.
2012-01-25

Vardas: Žydrūnas
Klausimas:
Ką daryti ir kur kreiptis, jei UAB „Satela“ naudoja elektros energija iš bendro naudojimo patalų ir už jų siųstuvą moka visi miesto gyventojai? Tai yra UAB „Satelos“ siųstuvas, kuris randasi kiekvieno daugiabučio namo rūsyje yra pajungtas prie elektros bendro naudojamo skaitliuko. Už Jų sunaudotą elektros energiją moka visas namas ir net tie žmonės kurie nesinaudoja jų paslaugomis. Kiek išsiakinau, jie nemoka už elektros energiją nei elektros tinklams „Lesto“, nei UAB „Zarasų būstas“. Už Juos mokame mes visi miesto gyventojai ir net tie kurie nesinaudoja jų paslaugomis, o vienas siųstuvas sunaudoja apie 8-9Lt. per mėnesi. Kreipiausi į UAB „Satela“, paaiškinau jiems šitą situacija, administratorius nenori net apie tai kalbėtis, net tikslių duomenų nepateikia apie jų sunaudojamą elektros energiją. Kur galima butų kreiptis ir ką daryti dėl UAB „Salelos“ savavališkos elektros energijos naudojamo.
Atsakymas:
Informuojame apie UAB „Satela“ suvartotą elektros energiją daugiabučių namų laiptinėse. UAB „Satela“ naudojami TV stiprintuvai HA113U, kurie per metus suvartoja 7W elektros energijos, tai 2,098Lt. per metus. Tokio suvartojimo nefiksuoja dauguma apskaitos prietaisų, tai reiškia, kad už suvartotą elektros energiją niekas ir nemoka.
2012-01-25

« 1 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | »

Rašykite mums
Pateikite atsiliepimus ar klausimus. Informacija bus perduota atsakingam darbuotojui ir Jums bus atsakyta. Būtinai užpildykite visus laukelius.

Prašymai ir skundai, reikalaujantys tyrimo, teisinės medžiagos parengimo ar oficialaus Savivaldybės atstovo atsakymo, teikiami tik raštu (Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai).

Jūsų vardas:
El. paštas:
Klausimas: