2020 m. liepos 12 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Finansų komitetas
zrs

 

 

Petras Papovas - komiteto pirmininkas
 
Mob.: +370 699 45724
Ingrida Tatarūnė - komiteto pirmininko pavaduotoja
 
Mob.: +370 611 43889
Gintaris Petrėnas
 
 
Tel.: +370 385 42384
Mob.: +370 650 19463
El.p.: lina.petrenas@gmail.com
 
  Kęstutis Stankevičius
 
 
Mob.: +370 600 27610
El.p.: kestutis@zarasusilas.lt
 
   Rimantas Jurevičius
 
Tel.: +370 385 30557
Mob.: +370 686 63318

 

Komiteto kompetencija:
- svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybos sprendimų projektams, kurie nustato kainas ir tarifus už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas bei keleivių vežimą vietiniais maršrutais, taip pat įstatymų nustatyta tvarka siūlo rekomendacinius sprendimus dėl centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymo (tvirtinimo), siūlo nustatyti vietines rinkliavas ir mokesčių tarifus;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymo ir šios veiklos skatinimo, smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo bei investicijų programų tvirtinimo ir strateginių planų rengimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės įstaigų ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus, kurie priima sprendimą išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, kai savivaldybės viešojo administravimo subjektai teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;
- svarsto sprendimų projektus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms priėmimo bei teikia išvadas dėl jų;
- svarsto Savivaldybės administracijos pateiktą tarybai tvirtinti biudžetą ir jo vykdymą bei teikia išvadas šiais klausimais, prireikus priima rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės biudžeto tikslinimo;
- svarsto ir teikia sprendimų projektus dėl papildomų bei planą viršijančių Savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo bei tikslines paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas, kurios naudojamos tik investicijų projektams finansuoti ir gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadas;
- teikia siūlymus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymuose nustatytų lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita. Teikia pasiūlymus sprendimams, kurie nustato subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų rūšių įmonėms tvarkos nustatymo, siūlo keisti Savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam nebuvo numatyta;
- rengia pasiūlymus ir išvadas dėl rajono Savivaldybės ekonominių, socialinių, kaimo plėtros ir kitų programų;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl Savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Savivaldybės administracijoje nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl leidimų (licencijų) išdavimo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; bei dėl alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolės;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimo ir keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo;
- bendradarbiaudamas su mokesčių inspekcija, analizuoja mokesčių surinkimą ir teikia pasiūlymus šiais klausimais;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl koncesijų suteikimo tikslingumo, gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadą iki konkurso paskelbimo, koncesijos konkurso sąlygų ir pagrindinės koncesijos sutarties sąlygų tvirtinimo, konkurso etapų nustatymo ir, gavus Savivaldybės kontrolieriaus išvadą, pritarimo galutiniam koncesijos sutarties projektui iki koncesijos sutarties pasirašymo.

 


2019-07-03