2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Savivaldos komitetas
zrs

 

 

Arnoldas Abramavičius - komiteto pirmininkas
 
Tel.: +370 385 37153
Mob.: +370 616 44044
Algimantas Cibulskis - komiteto pirmininko pavaduotojas
 
Mob.: +370 610 27569
El.p.: algimantas.cibulskis@gmail.com
Olga Raugienė
 
 
Mob.: +370 62419441
El.p.: olgaraugiene@gmail.com
 
Aušra Lamanauskienė
 
Mob.: +370 659 09673
El.p.: lamausra@gmail.com
Ignas Zavadskas
 
Mob.: +370 687 30130

 

Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės Tarybos komitetų, komisijų, kitų Savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymo ir jų nuostatų tvirtinimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, teikia pasiūlymus dėl seniūnijoms pavadinimų suteikimo ar jų keitimo, dėl priskyrimo seniūnijoms savivaldybės teritorijas, jų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinusi vietos gyventojų nuomonę;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl tarybos narių delegavimo į įstatymų nustatytas regionines tarybas bei komisijas ir įgaliojimų jiems suteikimo dėl dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;
- teikia sprendimų projektus dėl Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos) bei visuomeninių komisijų ir tarybų veiklos nuostatų patvirtinimo;
- siūlo rekomendacinius sprendimus Tarybos sprendimų projektams, kurie steigia, reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės biudžetines įstaigas, savivaldybės įmones, savivaldybės viešąsias įstaigas (kurių savininkė yra savivaldybė), akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves arba dalyvavimo steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo ir dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;
- teikia pasiūlymus tarybai dėl bendradarbiavimo užtikrinant viešąją tvarką, kuriant ir įgyvendinant nusikaltimų prevencijos programas;
- teikia siūlymus nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus, ar kitus savivaldybės simbolius, siūlo jų naudojimo tvarką, tarybos nustatyta tvarka gali už nuopelnus pasiūlyti suteikti savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) piliečio garbės vardą;
- gali inicijuoti valstybės institucijoms pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje esančių jų padalinių veiklos gerinimo;
- teikia tvirtinti savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą. Šiame apraše turi būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio tarybos pritarimo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų;
- teikia rekomendacinius sprendimus rengiant gyventojų apklausą ir kitokias įstatymų numatytas pilietines (gyventojų) iniciatyvas;
- analizuoja ir teikia rekomendacinius sprendimus dėl savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planų, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių, gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimo, tyliųjų zonų nustatymo. Vykdo savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūrą;
- tarybai pavedus, taip pat savo iniciatyva, rengia ir teikia pasiūlymus klausimais, susijusiais su tarybos narių veikla, kontroliuoja, kaip laikomasi įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Tarybos sprendimų, užtikrinančių Tarybos narių veiklos garantijas, ir pateikia savo išvadas Tarybai. Domisi, kaip tarybos nariai susitikinėja su visuomene;
- teikia pasiūlymus dėl adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerių) suteikimo ir keitimo;
- priima rekomendacinius sprendimus dėl gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas tvirtinimo savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu;
- išklauso Tarybos narių, be pateisinamų priežasčių nedalyvaujančių Tarybos darbe, paaiškinimus, teikia pasiūlymus Tarybai, stebi kaip laikomasi Reglamento;
- analizuoja, kaip laikomasi Konstitucijos, įstatymų, Vyriausybės nutarimų savivaldybės teritorijoje, kaip sprendžiami piliečių pareiškimai, skundai, prašymai ir teikia pasiūlymus tarybai, savivaldybės administracijos direktoriui.
- priima rekomendacinius sprendimus ir teikia siūlymus dėl savivaldybės teritorijos ribų keitimo, savivaldybės pavadinimo suteikimo ir keitimo, gyvenamųjų vietovių sudarymo, jų pavadinimų, teritorijų ribų keitimo ir pateikimo Vyriausybei, taip pat siūlo suteikti ir keisti gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimus pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kriterijus.

 


2019-07-03