2021 m. kovo 5 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas
zrs
Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos projektų finansavimo konkursą
 
Konkurso tikslas
Skatinti gyventojų verslumą, smulkiojo ir vidutinio verslo kūrimąsi ir plėtojimą Zarasų rajone
LėšÅ³, skiriamų kvietimui teikti  paraiškas, suma
Kvietimui iš viso skiriama iki 37 000,00 Eur rajono Savivaldybės biudžeto lėšÅ³
Lėšos pagal tvarkos aprašÄ… yra skiriamos SVV subjektui
1.   Ä®monės steigimo išlaidoms kompensuoti – 80 proc., bet ne daugiau kaip 150 eurų.
 
2.   Patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti – iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 1200 eurų pirmais veiklos metais ir ne daugiau kaip 600 eurų antrais veiklos metais.
 
3.   Investicinių paskolų ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti sumokėtoms palÅ«kanoms iš dalies kompensuoti – iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 2000 eurų pirmais veiklos metais ir ne daugiau kaip 1000 eurų antrais veiklos metais.
 
4.   Verslo, investicijų planų, techninių projektų, rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, paraiškų finansinei paramai iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktÅ«rinių ar kitų fondų gauti rengimui, kai dokumentai rengiami projektams atitinkantiems Zarasų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano tikslus, kompensuoti – iki 85 proc., bet ne daugiau kaip 4000 eurų.
 
5.   Naujos darbo vietos įsteigimui, jei darbo vieta sukurta tais pačiais kalendoriniais metais, kai teikiama projekto paraiška ir Verslo subjektas dalyvauja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamuose aktyvios darbo rinkos priemonėse ir yra parengęs paraišką dėl naujų darbo vietų įsteigimo pagal Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 46 straipsnyje apibrėžtą vietinių užimtumo iniciatyvų projektą – 125 eurai 1 darbo vietai, bet ne daugiau kaip 500 Eur per kalendorinius metus.
 
6.   Naujos darbo vietos sukÅ«rimo priemonėms kompensuoti – 600 eurų  (išskyrus iki 400 eurų kai naujos darbo vietos sukÅ«rimui yra įsigyjama kompiuterinė įranga). SukÅ«rus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 300 eurų. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 1500 eurų.
 
7.   Darbo vietos sukÅ«rimo priemonių Ä¯sigijimas kai darbo vietą sukuria jaunas žmogus, atitinkantis Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme 2 straipsnio 1 punkte nurodytą sąvoką – iki 1500 eurų (išskyrus iki 500 eurų, kai naujos darbo vietos sukÅ«rimui yra įsigyjama kompiuterinė įranga). SukÅ«rus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 500 eurų. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms įsigyti – 2500 eurų.
 
8.   Išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę (Å«kinę) ar paslaugų veiklą, kompensuoti reikalingos įrangos, darbo priemonių ir baldų įsigijimui, jeigu veikla bus vykdoma ne trumpiau kaip 6 mėnesius einamaisiais metais ar dirba/ planuoja dirbti ne mažiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 5000 eurų.
 
9.   Interneto svetainės sukÅ«rimo išlaidoms kompensuoti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 200 eurų.
 
10. Reklamos išlaidams, išskyrus vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą rajono Savivaldybės teritorijoje išdavimą, kompensuoti – iki 150 eurų.
 
11. Dalyvavimo parodose, kuriose pristatoma gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, išlaidoms kompensuoti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 eurų pirmais veiklos metais. Antrais ir sekančiais veiklos metais – parama mažinama po 20 proc.
 
12. Kvalifikacijos kėlimo arba jos įgijimo išlaidoms kompensuoti – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 150,00 Eur. Finansavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip 5 kalendorinių dienų) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgÅ«džius.
 
13. Privačios žemės reikalingos projekto įgyvendinimui, esančios Zarasų rajone nuomos išlaidoms kompensuoti – iki 1000 eurų pirmais veiklos metais ir iki 500 eurų antrais veiklos metais.
 
14. Laikino darbuotojų apgyvendinimo, įkÅ«rus ne mažiau kaip 15 naujų darbo vietų bei darbuotojus įdarbinus ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, išlaidų kompensavimui – iki 30 proc., bet ne daugiau kaip 7000 eurų.
Galimi pareiškėjai
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau – SVV subjektai) – labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, atitinkančios Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai atitinkantys šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
Programa skirta finansiškai remti naujai besisteigiančias ar savo veiklą plečiančias Zarasų rajono savivaldybėje veikiančias įmones, kuriose dirba ne mažiau kaip 60 proc. registruotų Zarasų rajono gyventojų ir verslininkus, atitinkančius šioje programoje nustatytus reikalavimus.
Paraiškų pateikimo bÅ«das ir tvarka
Elektroninio pašto adresu svvprojektai@zarasai.lt siunčiama projekto paraiška bei kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu  elektroniniu parašu (elektroninis parašas − duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti). Dokumentų sudarymas ir pasirašymai (paaiškinimas).
Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti originalÅ«s dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi bÅ«ti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai
Ant užklijuoto voko turi bÅ«ti nurodyta „TEIKIAMA PARAIŠKA SVV KONKURSUI. NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO PABAIGOS“.
Ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo- kai paraiška pateikiama priimamajame) data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo diena.
Projekto paraiškas galima pateikti iki 2020 m. birželio 3 d. 24.00 val. Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos.
Paraiškų rinkimo terminas
Nuo 2020 m. gegužės 5 d. iki 2020 m. birželio 3 d. 
(t. y. 30 kalendorinių dienų nuo paskelbimo (įskaitant paskelbimo dieną).
Kita informacija
Kontaktinis asmuo – Ramunė Šileikienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Tel. (8 385) 31210, mob. tel. (8 616) 36703.
208 kabinetas.
 
 
Dokumentai pareiškėjams:
 
Zarasų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšÅ³ naudojimo tvarkos aprašas
 
Tvarkos aprašas   
 
Paraiškos forma
Paraiškos forma   
 Kiti aktualÅ«s dokumentai
Tinkamumo finansuoti vertinimo anketa   
 
Pažymos apie įdarbintus asmenis į naujai įsteigtas darbo vietas forma 
 
Ataskaitos apie dirbančius asmenis naujai įsteigtose darbo vietose forma 
 
Projektų paraiškų vertinimo suvestinės forma 
 
Biudžeto lėšÅ³ naudojimo sutartis 
 
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas 
 
Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1 
 
Ä®sakymas „Dėl Lietuvos respublikos Å«kio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo   Nr. 4-126 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
 
 
RAMUNĖ ŠILEIKIENĖ
Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja
 
Tel. (8 385) 31 210, mob. (8 616) 36703

 

Zarasų rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšÅ³ paskirstymas


2020-08-06