2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Ūkio komitetas
zrs

 

Aurelija Trimonytė - komiteto pirmininkė
 
 
Mob.: +370 675 67817
El.p.: trimonyte1@gmail.com
 
Domijanas Popovas - komiteto pirmininkės pavaduotojas
 
 
Mob.: +370 685 70440
El.p.: domijanas.popovas@gmail.com
 
Edmundas Čeičys
 
Mob.: +370 699 91178
Aurelijus Banys
 
 
Mob.: +370 610 98467
El.p.: aurius.banys@gmail.com
 
Daiva Kelečienė
 
 
Tel.: +370 385 52376
Mob.: +370 611 20732
El.p.: d.keleciene@gmail.com
 

 

Komiteto kompetencija:
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl disponavimo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymo, išskyrus atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir teikia išvadas dėl Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl saugomų teritorijų steigimo pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką ir dėl skelbimo Savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų, siūlo rekomendacinius sprendimus aplinkos kokybės gerinimui ir apsaugai;
- teikia pasiūlymus ir rekomendacinius sprendimus dėl turizmo vystymo rajone;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo tvarkos savivaldybių ar jų kontroliuojamų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl Savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimo religinėms bendrijoms ir bendruomenėms, dėl sprendimų išduoti leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose priėmimo, žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planų tvirtinimo teisės aktų nustatyta tvarka;
- teikia rekomendacinius sprendimus ir pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos įgyvendinamų investicinių projektų ir dėl infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, strateginių plėtros ir veiklos planų rengimo, turizmo, būsto, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo;
- teikia pasiūlymus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymo ir naudojimo patikėjimo teise;
- analizuoja kaip vykdoma pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, Savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūra ir kontrolė;
- teikia pasiūlymus sprendimams dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo priėmimo teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, dėl patalpų suteikimo Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą;
- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės saugomų teritorijų steigimo, apsaugos ir tvarkymo kraštovaizdžio nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos, Savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimo ir stebėsenos;
- teikia pasiūlymus dėl stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimo, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymo;
- teikia rekomendacinius sprendimus dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas;
- siūlo rekomendacinius sprendimus dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimo, sąvartynų įrengimo ir eksploatavimo dėl savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymo, tiesimo ir saugaus eismo organizavimo;
- siūlo rekomendacinius sprendimus dėl teritorijų planavimo, Savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo, specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, statinių naudojimo priežiūros įstatymų nustatyta tvarka.

 


2019-09-12