2020 m. sausio 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Valstybės garantuojama teisinė pagalba
zrs
Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 
1. Kas yra valstybės garantuojama teisinė pagalba?
 
Tai Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka teikiama:
 
1.1. pirminė teisinė pagalba
 
Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija (informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą), teisinės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties sudarymo. Taip pat ji apima prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą surašymą ar padėjimą tokį prašymą surašyti. Pažymėtina, kad šio lygio teisinė pagalba neapima procesinių dokumentų rengimo (skirtų teismui), todėl pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys tokių dokumentų nerengia.
 
1.2. antrinė teisinė pagalba
 
Antrinė teisinė pagalba – dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
 
 
2. Kas turi teisę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalba?
 
2.1. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
 
2.2. Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti:
 
1) Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą;
 
2) Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, nurodyti šio įstatymo 12 straipsnyje;
 
3) kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
 
Teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius teisinei pagalbai gauti turi (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnis):
 
1) asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį;
 
2) nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
 
3) asmenys, turintys teisę į socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymą;
 
4) asmenys, valstybės išlaikomi stacionariose globos įstaigose;
 
5) asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, taip pat šių asmenų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
 
6) asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą;
 
7) asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio paguldymo į psichiatrijos įstaigą ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai, kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio teisėms ir interesams atstovauti;
 
8) kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
 
 
3. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo tvarka.
 
3.1. Pirminės teisinės pagalbos teikimo tvarka
 
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi teisę kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją (savivaldybės administracijos direktorių) pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją.
 
Pirminė teisinė pagalba teikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jeigu nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris yra ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
 
Pirminę teisinę pagalbą teikia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai. Pirminę teisinę pagalbą teikiantys asmenys ieško galimybių ir padeda pareiškėjams ginčus išspręsti taikiai.
 
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
Kreipiantis teisinės pagalbos asmuo turi turėti asmens dokumentą.
Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų pirminės teisinės pagalbos išlaidų.
 
Zarasų rajono savivaldybės gyventojai, kuriems reikalinga nemokama pirminė teisinė pagalba turi teisę kreiptis į rajono Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių (Sėlių a. 22, Zarasai, II aukštas,210 ir 216 kabinetus, kiekvieną darbo dieną).
 
Deimantė Rybakovaitė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 385 37161, el. paštas: deimante.rybakovaite@zarasai.lt, 210 kab., jos nesant - Laura Kviklienė, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja, tel.8 385 31203, el. paštu: laura.kvikliene@zarasai.lt, 216 kab.
 
3.2. Antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka.
 
Norintis gauti antrinę teisinę pagalbą asmuo pateikia tarnybai (tarnybos skyrių sąrašas ir adresai pateikti žemiau):
 
1. prašymą (prašymo forma yra patvirtinta teisingumo ministro). Pažymėtina, kad surašyti tarnybai prašymą turite teisę prašyti savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie teikia pirminę teisinę pagalbą;
 
2. dokumentus, įrodančius teisę gauti antrinę teisinę pagalbą.
 
Prašymas ir asmens teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodantys dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai arba paštu.
 
Sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima tarnyba. Sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priimamas iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jeigu nėra galimybės priimti sprendimą iš karto, jis priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui. Tarnybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
 
3.2.1 Dokumentai reikalingi antrinei teisinei pagalbai gauti.
 
1. Gyventojo metinė turto ir pajamų deklaracija.
 
2. Jeigu asmuo turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius, teisinei pagalbai gauti turi papildomai pateikti įstatymo reikalaujamus dokumentus, atsižvelgiant į tai, kurį Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio punktą jis atitinka.
 
3.2.2. Antrinės teisinės pagalbos apmokėjimas.
 
Valstybė garantuoja ir apmoka antrinės teisinės pagalbos išlaidų:
 
1) 100 procentų, - jeigu nustatomas pirmasis asmens turto ir pajamų lygis;
2) 50 procentų, - jeigu nustatomas antrasis asmens turto ir pajamų lygis.
 
Valstybė garantuoja ir apmoka 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų asmenims (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnis), kurie turi teisę gauti antrinę teisinę pagalbą, neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus turto ir pajamų lygius.
 
Svarbu. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka pirmąjį turto ir pajamų lygį arba gaunate antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į Jūsų turimą turtą ir pajamas, tačiau Jums jau yra teikiama antrinė teisinė pagalba dvejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti ir teisinė pagalba Jums jau yra teikiama daugiau kaip dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 25 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
 
 
VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS
TARNYBŲ SKYRIŲ SĄRAŠAS
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba
Odminių g. 3, LT-01107
Tel. (8 5) 2647480
Faks. (8 5) 2647481
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
Kauno skyrius
Kęstučio g. 21, LT-44320
Tel./faks. (8 37) 331846
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
Klaipėdos skyrius
H. Manto g. 37, LT-92236
Tel. (8 46) 256176
Mob.: (8 686) 56932
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
Šiaulių skyrius
Vasario 16 g. 49, LT-76299
Tel. (8 41) 520040,
Faks. (8 41) 211130
 
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
Panevėžio skyrius
Klaipėdos g. 72
LT-35193 Panevėžys
Tel. (8 45) 570152
Faks. (8 45) 436201
 
Zarasų rajono savivaldybės gyventojai dėl antrinės teisinės pagalbos turi kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrių.
 
Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galite rasti interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt
 
 
 
Deklaracijos forma
Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą

2019-12-12