2024 m. gegužės 18 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Veiklos sritys
zrs

 

AUDITORIAUS ATSAKOMYBĖ

 

Auditoriaus atsakomybė atliekant finansinį (teisėtumo) auditą
Atlikdami auditą pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:
- nustatėme ir įvertinome (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedÅ«ras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mÅ«sų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali bÅ«ti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas;
- supratome su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedÅ«ras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto (subjektų grupės) vidaus kontrolės efektyvumą;
- įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir apskaitinių vertinimų bei susijusių vadovybės atskleidimų pagrįstumą;
- įvertinome bendrą (konsoliduotųjų) finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar (konsoliduotosiose) finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją;
- įvertinome bendrą konsoliduotųjų biudžeto ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus ir tai, ar konsoliduotose biudžeto vykdymo ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo konsepciją;
- surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų apie subjektų finansinę informaciją ar veiklą grupėje, kad galėtume pareikšti nuomonę apie grupės konsoliduotas finansines ataskaitas bei grupės konsoliduotąsias biudžeto vykdymo ataskaitas. Atsakome už vadovavimą grupės auditui, jo priežiÅ«rą ir atlikimą. Tik mes atsakome už pareikštą mÅ«sų nuomonę apie auditą.
- Surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų dėl Savivaldybės lėšÅ³ ir turto, valstybės turto perduoto valdyti patikėjimo teise valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, pagal nustatytus vertinimo kriterijus, kurie plačiau atskleisti ataskaitos priede. (Ataskaitos priede nurodome kurių teisės aktų aspektu buvo vertintas turto ir lėšÅ³ naudojimo teisėtumas).
- Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trÅ«kumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos, kurie buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibÅ«diname audito ataskaitoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu, labai retomis aplinkybėmis, nustatome, kad dalykas neturėtų bÅ«ti pateikiamas, nes galima pagrįstai tikėtis, jog tokio pateikimo neigiamos pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS SRITYS

 

Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) savo veiklą vykdo pagal įstatyme nustatytą pagrindinį uždavinį – prižiÅ«rėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Tarnyba, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka išorės auditą, kuris yra dviejų rÅ«šių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.
Finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą.
Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar savivaldybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Kiekvienas išorės veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.
Vykdydama savo įgaliojimus, Tarnyba gali atlikti auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose – savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, asociacijose, kituose subjektuose, kurie atlieka administravimo funkcijas, savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso savivaldybei, ir įmonės, kuriose savivaldybės gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdymo arba priežiÅ«ros tarnybos narių, taip pat savivaldybės įmonėse.

Tarnyba taip pat teikia išvadas, reikalingas savivaldybės tarybos sprendimams priimti šiais klausimais:
1. dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
2. dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;
3. dėl pagrindo tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo – dėl galutinio koncesijos sutarties projekto;
4. dėl pagrindo tvirtinti viešÅ³jų pirkimų sąlygas, bÅ«dą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešÅ³jų pirkimų sąlygas, bÅ«dą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo – dėl galutinio partnerystės su privačiais subjektais sutarties projekto;
5. dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, Å«kinės ir finansinės bÅ«klės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšÅ³, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo.
Tarnyba, atlikdama auditus, padeda ir skatina audituojamus subjektus gerinti savo finansinius ir veiklos rezultatus, teikia patikimą ir viešÄ… informaciją savivaldybės bendruomenei, mokesčių mokėtojams apie tai, kaip apskaitomi ir naudojami savivaldybės ištekliai.
 


Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2024-03-27
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?