2020 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Korupcijos prevencija
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) apie korupcijos atvejį ar atvejus ragina pranešti visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 2663 333, faksu (8 5) 2663 307 arba elektroniniu paštu stt@stt.lt, arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt
 
Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisija patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019-05-24 dienos sprendimu Nr.T-64. 
 
Vardas, pavardė
 
 Pareigos
Kontaktiniai duomenys
Olga Raugienė
Komisijos pirmininkė, rajono Savivaldybės tarybos narė
Tel+370 624 19441
Rimantas Jurevičius
Komisijos narys, rajono Savivaldybės tarybos narys
Tel. +370 686 63318
Erikas Černovas
Komisijos narys, rajono Savivaldybės tarybos narys
Tel. +370 675 74503
Algirdas Guogis
 Komisijos narys
 El. paštas vadasalgis@gmail.com
Sandra Kiliuvienė
 Komisijos narė  El. paštas s.kiliuviene@gmail.com
 
 

Rajono savivaldybės administracijos tarnautoja, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę: Teisė ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Deimantė Rybakovaitė tel.: (8 385) 37161, el.p.: deimante.rybakovaite@zarasai.lt.

 
Pranešimai apie korupciją

Informuoti galima:
 
·  raštu, atsiunčiant pranešimą adresu: Zarasų rajono savivaldybės administracija, Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui, Sėlių a.22, 32110 Zarasai, el. paštu deimante.rybakopaite@zarasai .lt, korupcijosprevencija@zarasai.lt.
 
·  žodžiu kreipiantis į už korupcijos prevenciją atsakingus asmenis Zarasų rajono savivaldybės administracija, Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, Sėlių a.22, 32110 Zarasai, 210 kabinetas.
 
·  tel.: (8 385) 37 161.
 
Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims,  o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Zarasų rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją. Taip pat apie korupcijos apraiškas  gali pranešti aukščiau nurodytais kontaktais tiesiogiai Specialiųjų tyrimų tarnybai.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.
 
Pagrindiniai korupcijos prevenciją reglamentuojantys teisės aktai bei susijusi informacija:
 1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr.57-2297; 2003, Nr. 38-1728). 
 2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos veiklos nuostatai
 3. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta 2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-1537
Zarasų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdžių protokolai
 1. 2011-05-26 vykusio posėdžio protokolas
 2. 2011-06-23 vykusio posėdžio protokolas
 3. 2011-07-29 vykusio posėdžio protokolas
 4. 2011-09-30 vykusio posėdžio protokolas  
 5. 2011-10-28 vykusio posėdžio protokolas
 6. 2012-04-05 vykusio posėdžio protokolas
 7. 2012-05-25 vykusio posėdžio protokolas
 8. 2012-06-28 vykusio posėdžio protokolas
 9. 2012-09-28 vykusio posėdžio protokolas
 10. 2012-08-30 vykusio posėdžio protokolas
 11. 2012-10-26 vykusio posėdžio protokolas
 12. 2012-11-27 vykusio posėdžio protokolas
 13. 2013-02-21 vykusio posėdžio protokolas
 14. 2013-03-28 vykusio posėdžio protokolas
 15. 2013-04-30 vykusio posėdžio protokolas
 16. 2015-01-29 vykusio posėdžio protokolas
 17. 2015-10-14 vykusio posėdžio protokolas
 18. 2015-10-21 vykusio posėdžio protokolas
 19. 2015-11-18 vykusio posėdžio protokolas
 20. 2018-04-30 vykusio posėdžio protokolas
 21. 2018-05-25 vykusio posėdžio protokolas
 22. 2019-12-03 vykusio posėdžio informacinė pažyma
 23. 2020-01-29 vykusio posėdžio informacinė pažyma
Korupcijos prevencijos programos
 
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
 
Korupcijos rizikos analizė

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. Gegužės 22 d. Sprendimo Nr. T-111 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtu kompensacijų gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl Zarasu rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 24 d. Sprendimo Nr. T-59 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Zarasų rajono savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus nekilnojamąjį turtą ar kitus nekilnojamuosius daiktus), kurio vieneto likutinė vertė, neatsižvelgiant į buhalterinėje apskaitoje pripažintą nuvertėjimą, yra mažesnė nei 15 tūkst. Eurų, nurašymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Zarasų rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 3 d. Sprendimo Nr. T-27 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Zarasų rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštelėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. Sprendimo Nr. T-240 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų .jiems priskirtu funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl sporto projektų, finansuojamų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo ir jo teikėjų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl taksi stotelių įrengimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Zarasų rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „stiprinti bendruomeninę veikla Zarasų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono sanitarijos ir higienos taisyklių patvirtinimo

Dėl vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl finansavimo teikimo atvykstantiems dirbti į Zarasų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas trūkstamos specialybės gydytojams ir rezidentams tvarkos aprašo patvirtinimo

 
Informacijos apie asmenį surinkimas
Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visomenės informavimas
 
Zarasų  rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimas 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


2020-08-20 14:57:05
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
 • Ar rūšiuojate atliekas?