2021 m. sausio 18 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Kultūros paveldas
KultÅ«ros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultÅ«ros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiÅ«riu.
 
Lietuvoje kultÅ«ros paveldo apsaugą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apsaugos įstatymas ir Kilnojamųjų kultÅ«ros vertybių apsaugos įstatymas. Taip pat vadovaujamasi Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Žemės reformos, Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, KultÅ«ros ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 
 
Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD).
 
Zarasų rajone Kultūros vertybių apskaitą, propagavimą, leidybą organizuoja, tvarko Teritorijų planavimo skyrius.
 
Vykdydama nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo administravimą, rajono Savivaldybė atlieka šias funkcijas:
 
1. tarpininkauja tarp valdytojų ir KultÅ«ros paveldo departamento prie KultÅ«ros ministerijos: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiÅ«lymais ir teikia valdytojams atsakymus;
 
2. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
 
3. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
 
4. teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
 
5. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
 
6. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus.

Savivaldybės paveldosaugos padalinys savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu atlieka funkcijas:
 
1. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
 
2. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
 
3. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
 
4. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
 
5. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siÅ«lymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultÅ«ros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
 
6. turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultÅ«ros paveldo objektus, apžiÅ«rėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultÅ«ros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
 
7. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
Zarasų rajone yra 481 kultūros paveldo objektai, kurie yra įtraukti į kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo objektai skirstomi į paminklinius, valstybės saugomus ir registrinius. Zarasų rajono teritorijoje yra 81 kultūros paminklai, 154 - valstybės saugomi, 233 - registriniai.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-11-03 10:14:15