2020 m. spalio 26 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Kultūros paveldas
Kultūros paveldas – karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu.
 
Lietuvoje kultūros paveldo apsaugą reglamentuoja du pagrindiniai įstatymai: Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas. Taip pat vadovaujamasi Statybos, Žemės, Teritorijų planavimo, Saugomų teritorijų, Žemės reformos, Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymais, Seimo ir Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais. 
 
Kultūros vertybių apsaugos valstybės valdymo institucija yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (KPD).
 
Zarasų rajone Kultūros vertybių apskaitą, propagavimą, leidybą organizuoja, tvarko Teritorijų planavimo skyrius.
 
Vykdydama nekilnojamojo kultūros paveldo administravimą, rajono Savivaldybė atlieka šias funkcijas:
 
1. tarpininkauja tarp valdytojų ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos: priima valdytojų prašymus, perduoda juos Departamentui su savo pasiūlymais ir teikia valdytojams atsakymus;
 
2. tikrina kultūros paveldo objektų būklę, kaupia informaciją ir teikia ją Departamentui kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka;
 
3. informuoja Departamentą apie savivaldybės priimtus sprendimus dėl valstybės saugomų objektų bei vietovių;
 
4. teikia valdytojams Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis pagrįstus privalomus reikalavimus;
 
5. įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus;
 
6. priima kitus sprendimus ir atlieka veiksmus pagal įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus Departamento suteiktus įgaliojimus.

Savivaldybės paveldosaugos padalinys savivaldybės tarybos paskelbtų saugomų objektų atžvilgiu atlieka funkcijas:
 
1. rengia savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, švietimo, lavinimo ir kitas paveldosaugos programas ir organizuoja jų vykdymą;
 
2. inicijuoja ir organizuoja kultūros paveldo objektų skelbimą savivaldybės saugomais, teikia jų duomenis Kultūros vertybių registrui;
 
3. bendradarbiauja su kitų savivaldybių paveldosaugos padaliniais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje;
 
4. organizuoja tarptautinį bendradarbiavimą, susijusį su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga;
 
5. teikia kitiems savivaldybės padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą nekilnojamojo kultūros paveldo išaiškinimo, saugojimo, pažinimo sklaidos, atgaivinimo klausimais;
 
6. turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių;
 
7. pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
 
Zarasų rajone yra 481 kultūros paveldo objektai, kurie yra įtraukti į kultūros vertybių registrą. Kultūros paveldo objektai skirstomi į paminklinius, valstybės saugomus ir registrinius. Zarasų rajono teritorijoje yra 81 kultūros paminklai, 154 - valstybės saugomi, 233 - registriniai.
 
 
 
Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-07-14 15:40:40
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?