2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

10-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Lapkričio 25 d. įvykusiame 10-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 
T-180 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011m. kovo 25 d. sprendimo T-50 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2011 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2011 metais finansuojamų objektų patikslintą ir papildytą sąrašą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14; susilaikė – 1; nebalsavo - 2.  
 
T-181 „Dėl pritarimo 2007-2011 metų Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo“.
Taryba pritarė 2007 – 2011 metų rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitai dėl bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ir įpareigojo Savivaldybės administracijos direktorių bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 2007 – 2011 metų ataskaitą paskelbti rajono Savivaldybės interneto tinklalapyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17 ; susilaikė – 1.
 
T-182 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių pakeitimo.
Taryba pakeitė 2011 m. vasario 22 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-28 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemonių patvirtinimo“ patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 m. priemones ir išdėstė nauja redakcija.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; nebalsavo - 1.
 
T-183 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal planavimo būdu įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ pakeitimo“.
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimo   Nr. T-147 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal planavimo būdu įgyvendinamą priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  1 punktą.
Prioritetine tvarka pritarta šiems projektams: „Vandens kokybės gerinimo įrenginių statyba Antalieptės, Baibių, Imbrado ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone“, projektą įgyvendinant su partneriu UAB „Zarasų vandenys“, „Stelmužės bažnyčios rekonstravimo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Smalvų, Šniukštų ir Štadvilių kaimuose, Zarasų rajone, rekonstrukcija“, „Kalbininko K.Būgos memorialinio muziejaus Pažiegės k., Zarasų rajone, rekonstravimo II-o etapo darbai“, „Vietos bendruomenei svarbaus pastato Samanių kaime, Zarasų rajone rekonstrukcija“, „Vietos bendruomenei svarbių pastatų Antazavės kaime rekonstrukcija“, rajono Savivaldybės administracijai šiuos projektus įgyvendinant savarankiškai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12; susilaikė – 5; nebalsavo – 1.
 
T-184 „Dėl patalpų, esančių Vaikų konsultacijos pastate, Malūno g. 4, Zarasuose, nuomos“.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 88,34 kv. metro ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate, Malūno g. 4, Zarasuose. Patalpos nuomojamos ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-185 „Dėl 2011 m. rugsėjo 30 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-133 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ papildymo“.  
Taryba papildė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-133 ,,Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ 1 punktą. 
Nuspręsta pirkti muziejaus pastatą su kitais statiniais, atramine sienute, užtvanka, 0,084 km. ilgio vietinės reikšmės privažiavimo kelią prie Energetikos muziejaus, esančius Tiltiškių k., Salako sen., Zarasų r., savarankiškajai savivaldybės funkcijai (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 1.
 
T-186 „Dėl patalpų, esančių Savanorių g. 2, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai“. 
Viešajai įstaigai Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai 5 metų laikotarpiui perduotos pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 39,15 kv. metro ploto patalpas, esančias Savanorių g. 2, Zarasuose. Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba perduotą turtą naudos tik viešosios įstaigos Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.  
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 15; susilaikė - 3.
 
T-187 „Dėl patalpų, esančių Antalieptės mstl., Zarasų r., perdavimo“. 
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotos Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 237,98 kv. metro ploto patalpos, esančios administraciniame pastate, A. Žilėno g., Antalieptės mstl., Zarasų r.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-188 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų mokyklai – darželiui „Lakštigala“. 
Taryba perdavė Zarasų mokyklai - darželiui „Lakštingala“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu į Zarasų mokyklos – darželio „Lakštingala“ apskaitą įtrauktą nekilnojamąjį turtą: darželio pastatą su kiemo statiniais (tvora, pavėsinėmis), esančiais Parko g., Suvieko k., Zarasų r., vaikų lopšelio - darželio pastatą su kiemo statiniais - nuotekų šuliniu, pavėsine ir katilinės pastatą su šilumos trasa, esančius Miško g. 11, Turmanto mstl., Zarasų r.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-189 „Dėl Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų atitikties mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams“. 
Taryba patvirtino Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų atitiktį Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėse nustatytiems bendriesiems ir specialiesiems kriterijams pagal 2011-06-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr.79-3869) patvirtintas naujas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; susilaikė – 1.
 
T-190 „Dėl Zarasų rajono Savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011. m.“ pakeitimo“. 
Pakeistas nauja redakcija Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. T- 53 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo 2011 m.“.
Nustatyti nuomos mokesčio tarifai 2011 metams Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje ne aukciono būdu išnuomotai, naudojamai fizinių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą Zarasų rajone, kitos paskirties (išskyrus namų valdos), jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre, ir juridinių asmenų, kurių buveinė yra Zarasų rajone, jei sklypai neįregistruoti Valstybės įmonėje Registrų centre, valstybinei žemei, bei fizinių asmenų, deklaravusių gyvenamąją vietą ne Zarasų rajone, ir juridinių asmenų, kurių buveinė yra ne Zarasų rajone, valstybinei žemei. Mokesčių mokėtojams apskaičiuotos ir mokėtinų mokesčių sumos nesikeis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-191 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų 10 punktas.
Nustatyta, kad Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba. Jaunimo reikalų tarybos narių skaičius yra – 12 asmenų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-192 „Dėl veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžių litais 2012 metams nustatymo“. 
2012 metams rajono Savivaldybės taryba nustatė veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, pajamų mokestį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gegužės 1 d. ir pajamų mokestį nuo 2012 m. gegužės 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d.
Patvirtintas 100 proc. mažesnispajamų mokestis veikloms, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ilgalaikiams bedarbiams, kurie yra nustatyta tvarka įregistruoti Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriuje.
Sprendimas įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 14; prieš – 2; susilaikė - 2.
 
T-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“. 
Nustatytos uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos.
Įvertinusi energetinių išteklių, kuro kainų padidėjimą per pastaruosius tris metus, Valstybinė energetikos ir kainų kontrolės komisija 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 03-346 ,,Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ suderinto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas, kurias rajono Taryba sprendimu patvirtino. Naujos kainos įsigalios nuo 2012 m. sausio 1 d. ir bus taikomos nuo kito mėnesio (einančio po mėnesio, kai kainos įsigalioja) pirmos dienos.
Gyventojams už geriamojo vandens tiekimą kaina padidės 0,25 Lt/m³ ir bus 3,96 Lt/m³, kaina už nuotekų tvarkymą padidės 0,32 Lt/m³ ir bus 5,32 Lt/m³. Įmonėms atitinkamai - 0,27 Lt/m³ (bus 3,90 Lt/m³) ir 0,37 Lt/m³ (bus 5,21 Lt/m³). 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatyta tvarka peržiūri kas treji metai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 12; prieš - 6.
 
T-194 „Dėl nuolat veikiančios viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo“. 
Sudaryta nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija: Valerij Bičiuchin Zubov, Zarasų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, Edmundas Čeičys, UAB ,,Zarasų komunalininkas“ direktorius, Ligita Kemeklienė, Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus užimtumo rėmimo įgyvendinimo vyriausioji specialistė, Dalia Nastajienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja. Komisijos pirmininke paskirta Ligita Kemeklienė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14; susilaikė - 1.
 
T-195 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T-161 „Dėl viešųjų darbų organizavimo 2008 m.“ patvirtinto viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento ir atrankos darbdaviams parinkti organizavimo tvarkos aprašo pakeitimo“. 
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-161 ,,Dėl viešųjų darbų organizavimo 2008 m.“ 3 punktu patvirtinto Viešųjų darbų organizavimo ir darbdavių atrankos komisijos darbo reglamento atskiri punktai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-196 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“. 
Taryba suteikė Pratkūnų kaimo (Salako seniūnija) gatvėms Salako, Rokėnų pavadinimus, Daneikių kaimo (Degučių seniūnija) gatvėms Uolio, Ramybės pavadinimus, Ditkūnų kaimo (Zarasų seniūnija) gatvėms Miško, Ilgoji, Vidurio, Kalno, Ežero pavadinimus, o skersgatviui suteiktas Ežero skersgatvio pavadinimas. Dimitriškių kaimo (Zarasų seniūnija) gatvėms suteikti Piliakalnio, Šaltinių pavadinimai, Antalieptės miestelio – Lužų, Taikos pavadinimai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-197 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“. 
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr.T-147 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ 3 punktas.
Antalieptės miestelio gatvėms suteikti Mokyklos, Daugailių, M. Reinio, Malūno, P. Vaičiulio, A.Žilėno, Dusetų pavadinimai.
 Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-198 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“. 
Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatai ir pavesta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui įregistruoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 12; susilaikė -3; nebalsavo -1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-12-01 10:46:55
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?