2020 m. spalio 29 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

11-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Gruodžio 22 d. įvykusiame 11-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
 T-199 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programos“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programa.
Programoje numatytos priemonės yra Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos dalis, todėl turi būti nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Zarasų rajono savivaldybėje ir gyventojų apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-200 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“.
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo” patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento atskiri punktai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16 ; susilaikė – 1.
 
T-201 „Dėl vėjo jėgainių ir elektros transformatorių pastotės išdėstymo specialiojo plano žemės sklypuose (kadastriniai Nr.4343/0004:50, Nr.4343/0004:74, Nr.4343/0003:89, Nr.4343/0003:110, Nr.4343/0003:27, Nr.4343/0004:19) Zarasų seniūnijoje, Zarasų rajone koncepcijos tvirtinimo“.
Patvirtinta vėjo jėgainių ir elektros transformatorių pastotės išdėstymo specialiojo plano žemės sklypuose (kadastriniai Nr.4343/0004:50, Nr.4343/0004:74, Nr.4343/0003:89, Nr.4343/0003:110, Nr.4343/0003:27, Nr.4343/0004:19) Zarasų seniūnijoje, Zarasų rajone koncepcija.
Visa specialiojo plano koncepciją skelbiama rajono Savivaldybės interneto tinklalapyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 13; susilaikė – 3; nebalsavo - 1.
 
T-202 „Dėl leidimo Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorei Jovitai Mikutavičienei dirbti papildomą darbą“.
Leista Jovitai Mikutavičienei, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorei, dirbti papildomą darbą (sutartyje nesulygtą) ne pagrindinio darbo valandomis Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr.LLB-1-063 „Sociokultūrinio tinklo stiprinimas Zarasų, Daugpilio, Braslavo pasienio regione pritraukiant jaunimą ir aktyvinant vietos bendruomenes“ trumpasis pavadinimas „Mobilumo džiaugsmas“ vadove projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 2 d. iki 2013 m. birželio 30 d.
Nustatytas 15,32 Lt darbo užmokestis už vieną darbo valandą, numatant darbo projekte trukmę – 48 valandas per mėnesį, dirbant ne daugiau kaip 2 valandas per darbo dieną laiku, nesutampančiu su pagrindinio darbo pareigų atlikimu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; susilaikė – 1.
 
T-203 „Dėl Zarasų rajono ugdymo įstaigose atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą bei atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Zarasų rajono ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Nustatytas Zarasų rajono ugdymo įstaigose atlyginimo dydis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą. Už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų – 4,50 Lt (pusryčiai – 1,25 Lt, pietūs – 2,25 Lt, vakarienė – 1,00 Lt); už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų – 5,00 Lt (pusryčiai – 1,25 Lt, pietūs – 2,45 Lt, vakarienė – 1,25 Lt). Nustatytas 15 procentų Bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis mokestis už ugdymo priemonių įsigijimą, sanitarinių higieninių reikmių tenkinimą ir įstaigos materialinės bazės stiprinimą.
Patvirtintas Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Zarasų rajono ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas.
Taryba rekomendavo Zarasų rajono ugdymo įstaigoms dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamose programose - pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose programoje „Pienas vaikams“ ir vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 12; susilaikė - 5.
 
T-204 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į UAB „Zarasų autobusai”, įstatinio kapitalo mažinimo ir didinimo“.
Taryba nusprendė investuoti ir perduoti UAB ,,Zarasų autobusai“ Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (piniginį įnašą) 85 200 litų iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. UAB ,,Zarasų autobusai“ įstatinis kapitalas bus padidintas 85 200 litų, išleidžiant 852 naujas 100 litų nominalios vertės paprastąsias vardines akcijas. Visos naujai išleistos akcijos priklausys Zarasų rajono savivaldybei.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 11; prieš – 6.
 
T-205 „Dėl audito įmonių 2011 metų finansinių ataskaitų UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų vandenys“ ir UAB „Zarasų autobusai“ auditui atlikti išrinkimo“.
Taryba išrinko UAB „Audata“ 2011 metų metinių finansinių ataskaitų UAB „Zarasų būstas“, UAB „Zarasų vandenys“, UAB „Zarasų autobusai“ auditui atlikti ir pavedė įmonių vadovams sudaryti paslaugų atlikimo sutartis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14; nebalsavo - 3.
 
T-206 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ atskiri punktai.
Sprendimo tikslas – patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2011–2013 m. programų pakeitimus. Perskirsčius Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2011–2013 m. programų lėšas, bus efektyviau, pagal esamas galimybes, panaudotos rajono Savivaldybės biudžeto lėšos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 12; susilaikė – 4; nebalsavo - 1.
 
T-207 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T-23 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ ir išdėstytas nauja redakcija.
Patvirtinta rajono Savivaldybės 2011 metų biudžeto bendra pajamų suma - 57515,4 tūkst. Lt ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis, bendra asignavimų suma – 57515,4 tūkst.Lt ir jų paskirstymas biudžetinių įstaigų programoms vykdyti. Iš jų – 21677,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui ir 7990,5 tūkst. Lt turtui įsigyti.
Patvirtintas biudžetinių įstaigų pajamų planas už suteiktas paslaugas ir įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą – 490,8 tūkst. Lt., bei administracijos direktoriaus rezervas - 14,6 tūkst. Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 12; prieš – 3; susilaikė - 2.
 
T-208 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-281 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų paslaugų kaimų nustatymo“ pakeitimo“.
Pakeistos Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainos, nustatytos Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-281 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų nustatymo”.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-209 „Dėl viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Zarasų rajono savivaldybėje, sąrašo ir Zarasų rajono savivaldybės viešųjų darbų programos 2012 metams patvirtinimo“.
Patvirtintas viešųjų darbų, skirtų padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą Zarasų rajono savivaldybėje, sąrašas ir viešųjų darbų programa 2012 metams.
Viešųjų darbų programai 2012 metais įgyvendinti numatyta 168,1 tūkst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-210 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Perduotas Zarasų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. – 18392,00 litų ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 5590,20 litų.
Turtas perduotas Zarasų ,,Ąžuolo“ ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoms.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-211 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai“.
Perduotas Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. – 21640,85 litų ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 3521,10 litas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-212 „Dėl patalpų, esančių Sėlių a. 22, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį VĮ registrų centro Utenos filialui“.
Taryba nusprendė perduoti valstybės įmonės Registrų centro Utenos filialui pagal panaudos sutartį iki 2016 m. lapkričio 30 d. laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 32,39 kv. metrų ploto patalpas, esančias Sėlių a. 22, Zarasuose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-213 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sadūnų k., Zarasų r., perdavimo pagal panaudos sutartį Sadūnų kaimo bendruomenei“.
Pagal panaudos sutartį Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenei 2 metų laikotarpiui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis turtas – 243,76 kv. metrų ploto valgyklos pastatas, esantis Sadūnų k., Zarasų rajone. Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenė perduotą turtą naudos tik Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; susilaikė - 1.
 
T-214 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų mokyklai - darželiui „Lakštingala“, Zarasų meno mokyklai, Zarasų „Santarvės“ pradinei mokyklai, Zarasų sporto centrui perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. gruodžio 31 d. – 9102,79 litai, trumpalaikis materialusis turtas, ūkio inventorius ir atsargos, kurių bendra įsigijimo vertė – 46018,75 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-215 „Dėl knygų „Domininkas Bukontas“ perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų krašto muziejui, Zarasų meno mokyklai, Zarasų rajono Dusetų meno mokyklai, Zarasų sporto centrui, Zarasų švietimo centrui, Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namams ir visoms rajono mokykloms perduotos valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomos knygos ,,Domininkas Bukontas“, kurių bendra įsigijimo vertė – 1478,96 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-216 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Sėlių a. 24/ Vytauto g. 2, Zarasuose, perdavimo valstybės nuosavybėn“.
Valstybės nuosavybėn perduotas Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas - 669,39 kv. metro ploto patalpos, esančios meno mokyklos pastate, Sėlių a. 24 / Vytauto g. 2, Zarasuose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-217 „Dėl patalpų, esančių administraciniame pastate, Antalieptės mstl., Zarasų r., perdavimo“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 44,23 kv. metro ploto patalpos, esančios administraciniame pastate, Antalieptės mstl., Zarasų rajone.
Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras perduotą turtą naudos tik Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-218 „Dėl patalpų, esančių Vilniaus g. 1B, Zarasuose, nuomos“.
Nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas patalpas, esančias Vilniaus g. 1B, Zarasuose.
Patalpos nuomojamos ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti. Patalpų bendras plotas – 204,18 kv. m.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-219 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolieriaus, rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, rajono Savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, auditorių ir rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“.
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės kontrolieriaus, rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, rajono Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių ir rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisija: Stasė Juknevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriaus direktorė, Darius Kazulėnas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas – valstybinis veterinarijos inspektorius, Olga Raugienė, Zarasų rajono savivaldybės mero patarėja, Arvydas Veikšra, Zarasų rajono savivaldybės mero patarėjas ekonomikos ir investicijų klausimais, Genovaitė Vitienė, laikinai einanti Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus vedėjo pareigas. Vertinimo komisijos pirmininke paskirta Olga Raugienė.
Vertinimo komisijos sekretore paskirta Vaida Krumcholcienė, rajono Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (pakaitine – Audronė Sažinienė, rajono Savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 11; prieš – 2; susilaikė -3.
 
T-220 „Dėl nuolat veikiančios asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos sudarymo“.
Sudaryta asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisija: Violeta Barisevičienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, Virginijus Smalskis, rajono Savivaldybės tarybos narys, Kristina Davainienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė, Irena Gaigalienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja, Ana Jezerskienė, viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė, Valerija Ragėnienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Diana Ramanauskienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė. Komisijos pirmininke paskirta Kristina Davainienė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-221 „Dėl nuolat veikiančios asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo komisijos sudarymo“.
Sudaryta asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo komisija: Violeta Barisevičienė, rajono Savivaldybės tarybos narė, Virginijus Smalskis, rajono Savivaldybės tarybos narys, Kristina Davainienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinių išmokų specialistė, Stanislovas Kaulavičius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas, Alina Paliūnienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, Olga Podolskienė, Zarasų miesto seniūnijos seniūno pavaduotoja, Renata Veličkienė, viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė. Komisijos pirmininke paskirta Kristina Davainienė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-222 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje“.
Taryba pritarė Zarasų rajono savivaldybės ir Ukmergės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Zarasų rajono savivaldybėje ir nusprendė numatyti Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų biudžete lėšas visuomenės sveikatos priežiūrai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-223 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės struktūros, valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimų parvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės struktūra, valdymo struktūra, pareigybių sąrašas ir pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašas bei kvalifikaciniai reikalavimai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 11; susilaikė -1; nebalsavo -3; nusišalino - 1.
 
T-224 „Dėl personalinio priedo nustatymo Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktoriui Kęstučiui Ražanui“.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki kalendorinių metų pabaigos Kęstučiui Ražanui, Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų direktoriui, nustatytas 60 procentų tarnybinio atlyginimo dydžio personalinis priedas neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15; nebalsavo -1.
 
T-225 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“.
Papildytas Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų sąrašas, nustatytas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T–118 ,,Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo”.
Nustatyta slidinėjimo inventoriaus nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis vaikams iki 14 metų – 5 litai, savaitgalį – 7 litai. Nuomos kaina 8 valandoms – 30 litų. Slidinėjimo inventoriaus nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis suaugusiems – 8 litai, savaitgalį – 10 litų. Nuomos kaina 8 valandoms – 40 litų.
Nustatyta pačiūžų nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis tiek vaikams, tiek suaugusiems – 4 litai, savaitgalį – 5 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15; nebalsavo -1.
 
T-226 „Dėl atstovų delegavimo į Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės tarybą ir visuotinį susirinkimą“.
Savivaldybės taryba nusprendė tapti Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės nare ir įgaliojo Savivaldybės merą Arnoldą Abramavičių atstovauti rajono Savivaldybės interesams Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės Visuotiniame susirinkime. Į Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės tarybą deleguotas Arnoldas Abramavičius, rajono Savivaldybės meras ir Gitana Kolienė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15; susilaikė -1.
 
T-227 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011m. spalio 27 d. sprendimo T-170 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“ 7 punktas, kuris išdėstytas taip:
„7. Zarasų rajone, Turmanto seniūnijoje, Kimbartiškių kaime: Tilžės g. (A1–A38), Ežero g. (B1–B57), Parko g. (C1–C20) (planas pridedamas, 7 priedas).“
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-228 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“.
Taryba suteikė Rūsteikių kaimo (Zarasų seniūnija) gatvei Vilties pavadinimą, Stelmužės kaimo (Imbrado seniūnija) gatvėms Ąžuolo, P. Bluzmano, Dvaro, Galinio pavadinimus, Padusčio kaimo (Antalieptės seniūnija) gatvėms Upės, Mokytojų, Liepų skersgatvio pavadinimus, Zabičiūnų kaimo (Antalieptės seniūnija) gatvėms Indrajos, Vienkiemio skersgatvio pavadinimus, Naršėnų kaimo (Antalieptės seniūnija) gatvėms Sodų, Ežero skersgatvio pavadinimus, Purvynės kaimo (Antalieptės seniūnija) gatvėms Liepų, Kaštonų, F. Kiršos, Ateities pavadinimus, Sadūnų kaimo (Dusetų seniūnija) gatvėms Liepų, Vyturių, Mokyklos, V.Buzelio pavadinimus, Dusetų viensėdžio (Dusetų seniūnija) gatvėms Kalno, Eglyno, Šeškamiesčio pavadinimus, Antazavės kaimo (Antazavės seniūnija) gatvei Aušros pavadinimą, Kimbartiškės kaimo (Turmanto seniūnija) gatvei Sodų pavadinimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-229 „Dėl UAB „Turto plėtra“ žemės sklypo, esančio Imbrado kaime, Imbrado seniūnijoje, Zarasų rajone (kadastrinis nr. 4330/0002:324), detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“.
Patvirtinta UAB „Turto plėtra“ žemės sklypo, esančio Imbrado kaime, Imbrado seniūnijoje, Zarasų rajone (kadastrinis nr. 4330/0002:324), detaliojo plano koncepcija (detaliojo plano tikslai – žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš vandens ūkio į kitą – naudingųjų iškasenų teritorijos/ naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), naudingųjų iškasenų naudojimas, detaliojo plano koncepcijos rengimo tikslas – nustatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus)
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 14; susilaikė -2; nebalsavo -1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2012-01-02 16:14:31
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?