2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

14-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Balandžio 5 d. įvykusiame 14-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:

T-77 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaitos“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų veiklos ataskaita.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, prieš – 2, susilaikė - 3.
 
T-78 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitos“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaita.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, susilaikė – 4, nebalsavo - 1.
 
T-79 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2011 metų veiklos ataskaitos“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2011 metų veiklos ataskaita.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14, prieš – 3, susilaikė – 2.
 
T-80 „Dėl UAB „Rusteikių karjeras“ žemės sklypų, esančių Ciuliškių kaime, Zarasų seniūnijoje Zarasų rajone (kadastriniai Nr. 4360/0001:236, 4360/0001:238), detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“.
Patvirtinta UAB „Rūsteikių karjeras“ žemės sklypų, esančių Ciuliškių kaime, Zarasų seniūnijoje, Zarasų rajone detaliojo plano koncepcija (detaliojo plano planavimo tikslai – žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą – naudingųjų iškasenų teritorijos/naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių (karjerų), naudingųjų išteklių naudojimas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, susilaikė – 1.
 
T-81 „Dėl pritarimo susitarimui bei įgaliojimo jį pasirašyti“.
Pritarta susitarimui tarp kredito gavėjo UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ akcininkų ir AB Šiaulių bankas“.
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Sekonas įgaliotas pasirašyti susitarimą Zarasų rajono savivaldybės vardu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18, susilaikė - 1.
 
T-82 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėse 2012-2013 mokslo metams nustatymo“.
Nustatytas 2012-2013 mokslo metams bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas bei priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse.
Rajono mokyklose bus komplektuojamos 104 klasės vidutiniškai po 19 mokiunių kiekvienoje. Nustatyta, kad prašymai mokytis 2012-2013 mokslo metais pagal Zarasų rajono savivaldybės tarybos nustatytą tvarką priimami nuo 2012 m. balandžio 10 d. iki 2012 m. rugpjūčio 31 d. ir priėmimas įforminamas iki 2012 rugpjūčio 31 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; susilaikė – 1.
 
T-83 „Dėl priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Priėmimo į Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-84 „Dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metams patvirtinimo“.
Patvirtinta Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa 2012 metams.
Programa finansuojama iš rajono Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos 20 proc. skirtų visuomenės sveikatos rėmimui ir privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –PSDF) lėšų. 2012 metais Aplinkos apsaugos rėmimo programos biudžetas yra 17 tūkst. litų, o PSDF – 11732 litų. Iš viso 2012 metais programai skirta 28732 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15, susilaikė – 2.
 
T-85 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo“.
Patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 2012 m. socialinių paslaugų planas.
Zarasų rajono savivaldybės socialinių paslaugų planas rengiamas kiekvienais metais. Tikslas - nustatyti veiksnius, turinčius įtakos gyventojų socialinių paslaugų poreikiams, gerinti socialinių paslaugų kokybę, numatyti socialinių paslaugų plėtros kryptis, tikslus, mastą ir rūšis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; susilaikė – 1.
 
T-86 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2012 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2012 metais finansuojamų objektų sąrašas ir pavesta Zarasų rajono savivaldybės administracijai vykdyti šių objektų darbų užsakovo funkcijas.
Iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Zarasų rajono savivaldybei 2012 metams planuojama skirti 1212,5 tūkst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, nebalsavo - 1.
 
T-87 „Dėl Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos struktūros pertvarkymo“.
Nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nuspręsta pertvarkyti Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos struktūrą, t.y. likviduoti Antalieptės pradinio ugdymo skyrių ir nutraukti Avilių pagrindinio ugdymo skyriuje pagrindinio ugdymo programos vykdymą.
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma įpareigotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti kiekvieną mokinį, besimokantį Avilių pagrindinio ugdymo skyriuje pagal pagrindinio ugdymo programą, apie pagrindinio ugdymo programos vykdymą nutraukimą Avilių pagrindinio ugdymo skyriuje. Direktoriui pavesta iki 2012 m. liepos 1 d. parengti naują gimnazijos nuostatų redakciją ir ją pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16, susilaikė – 1.
 
T-88 „Dėl Zarasų mokyklos - darželio „Lakštingala“ struktūros pertvarkymo“.
Nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. nuspręsta pertvarkyti Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ struktūrą - likviduoti Suvieko ir Turmanto ugdymo skyrius.
Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ direktorė Irena Bagdanavičienė įpareigota ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuoti kiekvieną vaiką, lankantį Suvieko ir Turmanto ugdymo skyrių, apie Suvieko ir Turmanto ugdymo skyrių likvidavimą. Direktorei pavesta iki 2012 m. liepos 1 d. parengti naują mokyklos-darželio nuostatų redakciją ir ją pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 13, prieš – 3, nebalsavo - 1.
 
T-89 „Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų rajono Degučių pagrindinę mokyklą“.
Taryba sutiko, kad Zarasų rajono Degučių pagrindinė mokykla nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. būtų reorganizuota prijungimo būdu prie Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos, įsteigiant joje Degučių pagrindinio ugdymo skyrių. Zarasų rajono Salako pagrindinei mokyklai pereina visos reorganizuojamos mokyklos teisės ir pareigos.
Nustatyta, kad reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškais, finansiniais bei materialiniais ištekliais kokybiškai būtų užtikrintas mokyklai priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant geresnės ugdymo kokybės bei specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimo bei užtikrinti efektyvesnį savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą. Reorganizavimo būdas – prijungimas.
Pavesta Zarasų rajono Salako ir Degučių pagrindinių mokyklų direktoriams iki 2012 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka parengti ir paskelbti spaudoje Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą.
Zarasų rajono Salako ir Degučių pagrindinės mokyklos direktoriai įpareigoti ne vėliau kaip pirmą Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų viešojo paskelbimo dieną pateikti Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą valstybinės įmonės Registrų centro Utenos filialui.
Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos direktorius įpareigotas iki 2012 m. balandžio 17 d. raštu pranešti visiems mokyklos kreditoriams apie mokyklos reorganizavimo sąlygų sudarymą ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos apie numatomą mokyklos reorganizavimą raštu informuoti kiekvieną mokyklos mokinį, nurodant, kad nuo Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos išregistravimo dienos iš valstybės įmonės Registrų centro mokyklos teisės ir pareigos pagal mokymosi sutartį pereina Zarasų rajono Salako pagrindinei mokyklai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 13, prieš – 2, susilaikė - 2.
 
T-90 „Dėl Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“.
Nuspręsta pakeisti Zarasų rajono Turmanto pagrindinės mokyklos pavadinimą į „Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla“.
Patvirtinti Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-91 „Dėl 2012 metų valstybinių brandos egzaminų vyresniojo vykdytojo, vykdytojų ir administratoriaus skyrimo“.
2012 metų valstybiniams brandos egzaminams vykdyti vykdytojais paskirti: Nina Domackienė, Turmanto pagrindinės mokyklos direktorė, Aldona Navickienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė, Leonas Sadauskas, Salako pagrindinės mokyklos direktorius, Svetlana Veikšrienė, Degučių pagrindinės mokyklos direktorė. Vyresniąja vykdytoja paskirta Valerija Palivoda, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorė. Administratoriumi paskirtas Rimantas Bikulčius, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 15, nebalsavo - 1.
 
T-92 „Dėl Zarasų miesto dviračių trasų (takų, maršrutų) schemos tvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų miesto dviračių trasų (takų, maršrutų) schema.
Zarasų rajono savivaldybės administracija yra gavusi LR Susisiekimo ministerijos kvietimą dalyvauti demonstracinio dviračio tako kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti konkurse, kurio metu bus atrinkta viena ar kelios Lietuvos gatvės, kurių rekonstravimui bus skiriama iki 3 mln. litų parama.
Zarasų mieste geriausiu demonstraciniu dviračių taku kasdienio susisiekimo poreikiams tenkinti buvo pasiūlytos Šiaulių ir Šaltupės gatvės, kurios jungia miesto centrą su miesto gyvenamųjų pastatų kvartalais ir sodų bendrijomis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius - 15. Už – 15.
 
T-93 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai“.
Perduotas projekte „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ dalyvaujančiai Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 1869,45 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-94 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas.
Programos įgyvendinimui 2012 m. Zarasų rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto lėšų yra skirta 35,3 tūkst.litų. Programos idėja yra ta, kad sprendimus dėl lėšų panaudojimo turėtų priimti Vietos bendruomenių tarybos, savivaldybių tarybų nustatyta tvarka sudarytos iš vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių atstovų (registruotų pagal Asociacijų įstatymo nuostatas).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nusišalino - 1.
 
T-95 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyboje nustatymo” pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje nustatymo” 1 punktas. Nustatyta, kad didžiausias leistinas darbuotojų skaičius Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnyboje yra 56.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nusišalino - 1.
 
T-96 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“.
Taryba suteikė Šniukštų kaimo (Antazavės seniūnija) gatvei Didėjos pavadinimą, Didėjos kaimo (Antazavės seniūnija) gatvėms Didėjos, Žvejų pavadinimus, Paliūnių viensėdžio (Antazavės seniūnija) gatvei Žvejų pavadinimą, Čičirių kaimo (Antazavės seniūnija) gatvei Žvejų pavadinimą, Astraučiznos kaimo (Antazavės seniūnija) gatvei Žvejų pavadinimą, Vėdarių kaimo (Antazavės seniūnija) gatvėms Žvejų, Sodžiaus pavadinimus, Vasaknų kaimo (Dusetų seniūnija) gatvėms Žvejų, Miško, Sudeikių pavadinimus, Mukulių kaimo (Zarasų seniūnija) gatvei Ąžuolo pavadinimą, Daneikių kaimo (Degučių seniūnija) gatvei Gandrų pavadinimą, Zarasų miesto gatvėms Kalno, Gėlių, Naujakurių pavadinimus, Pakniškių kaimo (Dusetų seniūnija) gatvėms Palaukės, Ežero, Beržų, Eglyno, pavadinimus, Sarakiškių kaimo (Zarasų seniūnija) gatvėms Upės, Bijūnų, Vytauto pavadinimus, Imbrado seniūnijos Julijanavos, Karčiomkos, Feklistaukos, Kiečių kaimų, Prekeliškių, Laužadžių, Čepuliškių, Jancavos vienasėdžių gatvei Stelmužės kelio pavadinimą, Šeštokiškių kaimo ir Neišeriškių viensėdžio gatvei Neišeriškių gatvės pavadinimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-97 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl Dusetų dailės galerijos pavadinimo pakeitimo ir kultūros centro Dusetų dailės galerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimas Nr. T-70 ,,Dėl Dusetų dailės galerijos pavadinimo pakeitimo ir Kultūros centro Dusetų dailės galerijos nuostatų patvirtinimo“ papildytas punktu, kuriuo įgaliojama Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Sekoną, jo nesant, Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Algimantą Cibulskį teisės aktų nustatyta tvarka pakeisti darbo sutartį su Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriumi Alvydu Stausku.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-98 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-176 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kultūros centro ir Zarasų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T-176 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Zarasų kultūros centro ir Zarasų krašto muziejaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Zarasų kultūros centro ir Zarasų krašto muziejaus nuostatai ir išdėstyti nauja redakcija.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-99 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro valdymo struktūros patvirtinimo“.
Patvirtinta viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro valdymo struktūra, kurią sudaro administracija, Paslaugų padalinys, Darbo su jaunimu padalinys ir Ūkio padalinys.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, prieš -1.
 
T-100 „Dėl pavedimo Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti finansinį auditą ir pateikti išvadą“.
Pavesta Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti rajono Savivaldybės finansinį 2012 m. sausio 1 d. skolos auditą ir rajono Savivaldybės tarybai iki 2012 m. balandžio 23 d. pateikti išvadą dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių imti iki 2602,0 tūkst. litų ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti ir dėl Zarasų rajono savivaldybės galimybių suteikti garantiją iki 573,1 tūkst. litų UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“ ,,Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus“ investiciniam projektui finansuoti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-101 „Dėl leidimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Danutei Karlienei dirbti papildomą darbą“.
Danutei Karlienei, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei, leista dirbti papildomą darbą (sutartyje nesulygtą) ne pagrindinio darbo valandomis Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą Zarasų rajono viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto Nr. LLIV-353 „Skaitymo skatinimas panaudojant informacines technologijas ir kūrybinę veiklą (Zarasai-Daugpilis)“ (trumpasis pavadinimas „Skaitymas-IT-kūryba“) koordinatore projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio 2 d. iki 2013 m. spalio 2 d. ir nustatytas 13,64 Lt darbo užmokestis už vieną darbo valandą, dirbant ne daugiau kaip 3 valandas per darbo dieną laiku, nesutampančiu su pagrindinio darbo pareigų atlikimu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-102 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“.
Nurašytas pripažintas nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas: bendrabutis (bendras plotas – 1584 m², likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 1516,70 Lt), sandėlis (bendras plotas – 6480 m², likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 329,99 Lt), kuro sandėlis (bendras plotas - 200 m², likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 413,70 Lt, esantys Statybininkų g., Zarasų mieste, ferma Nr. 1(bendras tūris – 6600 m³, likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 1267,60 Lt), ferma Nr. 2 (bendras tūris – 6600 m³, likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 1267,60 Lt), siloso duobė (bendras tūris – 465 m³, likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. − 501,48 Lt), esantys Šunelės k., Zarasų rajone.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-103 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“.
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis materialusis turtas – krosnelė - židinys, likutinė vertė 2012 m. kovo 31 d. - 1424,87 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 13, nebalsavo - 1.
 
T-104 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai“.
Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomus: 14,63 kv. m ploto patalpa, esanti administraciniame pastate, A. Žilėno g., Antalieptės mstl., Zarasų rajone; 142,77 kv. m ploto patalpa, esanti kultūros namų pastate, Antazavės k., Zarasų rajone, ½ dalis malkinės, kiemo statinys – lauko tualetas; 267,63 kv. m ploto pastatas, esantis Vytauto g. 54, Dusetų m; 135,59 kv. m ploto sandėlis – garažas, esantis Vytauto g. 56, Dusetų miestelyje.
Kultūros centrui Dusetų dailės galerijai perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomus: 5,70 kv. m ploto patalpa, esanti administraciniame pastate, A. Žilėno g., Antalieptės mstl., Zarasų rajone; ilgalaikis materialusis turtas – lauko vandentiekio tinklai, nuotekų tinklai, šilumos tinklai, kiti statiniai – aikštelė, esantys Vytauto g. 54, Dusetų miestelyje.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 13, nebalsavo - 1.
 
T-105 „Dėl kultūros namų pastato, esančio Vytauto g. 54, Dusetose, vertės padidinimo“.
Padidinta Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kultūros namų pastato, esančio Vytauto g. 54, Dusetose, įsigijimo vertė 8290900,36 litų atliktų kultūros namų pastato rekonstrukcijos darbų išlaidų verte.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 13, nebalsavo - 1.
 
T-106 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-60 „Dėl konteinerinio pastato nuomos“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 2 d. sprendimas Nr. T-60 „Dėl konteinerinio pastato nuomos“.
Nuspręsta išnuomoti 10 metų laikotarpiui viešo konkurso būdu Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – 23,072 kv. m ploto konteinerinį pastatą, esantį Zaraso ežero pakrantėje, Bajorų g., Zarasų mieste.
Įvertinus veiklos sezoniškumą, pastatas nuomojamas ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti mokant nustatytą nuomos mokestį ne mažiau kaip 6 mėnesius per metus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-107 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl pritarimo projektams, numatomiems vykdyti pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ pakeitimo“.
Pakeistas sprendimo punktas, kuriame vietoje žodžių „Bendruomenės infrastruktūros gerinimas Avilių kaime Zarasų rajone“ įrašyti žodžiai „Bendruomenės infrastruktūros gerinimas Avilių II kaime Zarasų rajone“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-108 „Dėl Zarasų rajono Degučių seniūnijos teritorijos pripažinimo svarbia vietos bendruomenei“.
Pripažinta svarbia vietos bendruomenei 0,20 ha teritorija Degučių kaime prie Nepriklausomybės paminklo. Šis žemės sklypas priskirtas neprivatizuojamai žemei esančiai laisvame žemės fonde.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-109 „Dėl patalpų, esančių Sėlių a. 22, Zarasuose, perdavimo pagal panaudos sutartį Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupei“.
Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupei 10 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos 63,42 kv. metrų ploto patalpos, esančias Sėlių a. 22, Zarasuose. Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė perduotą turtą naudos tik Vietos veiklos grupės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 12, prieš -1, nebalsavo – 2.
 
T-110 „Dėl gyvenamojo namo, esančio Sadūnų kaime, Dusetų seniūnijoje, Zarasų rajone, pardavimo“.
Rajono Savivaldybės taryba sutiko parduoti Raimondui Lengvinui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį namą (trijų kambarių, bendras plotas - 90,83 kv.m, iš kurių 18,69 kv.m rūsys) su pagalbinio ūkio pastatu - sandėliu, esantį Sadūnų kaime, Dusetų seniūnijoje, Zarasų rajone. Gyvenamojo namo pardavimo kaina - 5100 Lt (penki tūkstančiai vienas šimtas litų).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-111 „Dėl Kultūros centro Dusetų dailės galerijos akreditavimo ir kategorijos suteikimo“.
Nuspręsta akredituoti Kultūros centrą Dusetų dailės galeriją ir suteikti antrą kategoriją.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-112 „Dėl Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriaus pareigybės nuostatų patvirtinimo“.
Patvirtinti Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktoriaus pareigybės nuostatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nebalsavo - 1.
 
T-113 „Dėl UAB „Lėdis“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2011 metus“.
Rajono Savivaldybės taryba neatleido UAB „Lėdis“ nuo nekilnojamojo turto mokesčio už 2011 metus.
UAB „Lėdis“ nekilnojamojo turto mokestis už 2011 metus – 22231 litas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 13, susilaikė - 1, nebalsavo- 1.
 
T-114 „Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorei Jovitai Mikutavičienei“.
Nuo 2012 m. balandžio 2 d. Jovitai Mikutavičienei, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorei, nustatytas tarnybinio atlyginimo koeficientas - 20,4 (buvo 21,1).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 13, susilaikė – 1, nebalsavo - 1.
 
T-115 „Dėl UAB Torgita“.
Nuspręsta neatleisti UAB „Torgita“ nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m.
UAB „Torgita“ valstybinės žemės nuomos mokestis – 34699 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 14, nebalsavo - 1.
 
T-116 „Dėl grafiko“.
Patvirtintas rajono Savivaldybės mero ir rajono Savivaldybės tarybos narių susitikimų su visomis rajono Savivaldybės bendruomenėmis ir rinkėjais grafikas. Susitikimai vyks: 2012-04-11 - Imbrado ir Suvieko seniūnijose; 2012-04-16 - Antalieptės, Antazavės ir Dusetų seniūnijose; 2012-04-20 - Turmanto, Degučių ir Salako seniūnijose, 2012-04-24 - Zarasų miesto ir Zarasų seniūnijose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 13, prieš – 2.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2012-04-13 11:29:22
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?