2020 m. liepos 11 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

2020 metais rajone optimizuojamas bendrojo ugdymo mokyklų tinklas

Zarasų rajono savivaldybės taryba 2020 m. sausio 24 d. priėmė sprendimus, kad dvi rajono pagrindinės mokyklos taptų kitų mokyklų skyriais. Jais vadovaujantis nuo 2020 m. liepos 1 d. Turmanto pagrindinė mokykla būtų reorganizuota jungimo būdu ir prijungta prie Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos, įsteigiant joje Turmanto ugdymo skyrių, taip pat Salako pagrindinė mokykla būtų reorganizuota jungimo būdu ir prijungta prie Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos, įsteigiant joje Salako ugdymo skyrių. Abiejų mokyklų reorganizavimo tikslas – optimizuoti bendrojo ugdymo mokyklų valdymą, sudarant vadybines prielaidas reorganizuojamų mokyklų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais būtų užtikrintas mokykloms priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, siekiant užtikrinti geresnį specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos mokiniui teikimą bei efektyvesnį rajono Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą.


2016 m. balandžio 13 d. Zarasų savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. planas (toliau – Planas). Rajono Savivaldybė nuolat vykdo šio Plano stebėseną. Nuo Plano patvirtinimo datos pasikeitė mokyklų finansavimo tvarka ir sumažėjo planuotas mokinių skaičius mokyklose. 2019 m. lapkričio 24 d. mero potvarkiu sudaryta Darbo grupė pateikti siūlymams dėl rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendro plano tobulinimo. Darbo grupė parengė Plano priedo pakeitimo projektą, kuriame ir numatyta minimų mokyklų reorganizavimas ir struktūriniai pertvarkymai. Dėl Plano pakeitimo 2019 m. gruodžio 6 d. organizuotos trys viešosios konsultacijos. Apie jų rezultatus skelbta savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt


Darbo grupė, išanalizavusi ir apibendrinusi Turmanto ir Salako pagrindinių mokyklų finansinę padėtį, demografinę ir socialinę situaciją bei jų ateities perspektyvas, šių dviejų mokyklų pateiktus pageidavimus bei siūlymus dėl plano projekto tobulinimo, kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau – ŠMSM), prašydama pateikti savo siūlymus dėl Plano pakeitimo projekto. ŠMSM, įvertinusi gautus dokumentus ir išanalizavusi juose pateiktą informaciją, 2020 m. sausio 10 d. raštu SR-114 informavo apie pritarimą iki naujų mokslo metų pradžios reorganizuoti Salako ir Turmanto pagrindines mokyklas padarant jas kitų mokyklų skyriais, nes:


1. Salako ir Turmanto pagrindinėse mokyklose mokinių skaičius mažėja, daugelyje klasių mokinių skaičius yra mažesnis už teisės aktuose nustatytą minimalų mokinių skaičių.


2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 2019-2020 m. m. Salako pagrindinėje mokykloje yra 8 klasės (iš jų 2 yra jungtinės), mokosi 59 mokiniai. 2 mokiniai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 57 mokiniai – pagal bendrojo ugdymo programas: iš 1 ir 3 klasių mokinių sudarytoje jungtinėje klasėje mokosi 7 mokiniai, iš 2 ir 4 klasių mokinių jungtinėje klasėje – 8 mokiniai, 5 klasėje – 7 mokiniai, 6 klasėje – 5 mokiniai, 7 klasėje – 7 mokiniai, 8 klasėje – 5 mokiniai, 9 klasėje – 8 mokiniai, 10 klasėje – 10 mokinių.
 

2019-2020 m. m. Turmanto pagrindinėje mokykloje yra 5 klasės (iš jų 4 jungtinės), mokosi 42 mokiniai. 4 mokiniai mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 38 mokiniai – pagal bendrojo ugdymo programas: iš 1 ir 3 klasių mokinių sudarytoje jungtinėje klasėje mokosi 3 mokiniai, iš 2 ir 4 klasių mokinių jungtinėje klasėje – 8 mokiniai, 5–6 jungtinėje klasėje – 7 mokiniai, 7–8 jungtinėje klasėje – 9 mokiniai, 9 klasė – nekomplektuota, 10 klasėje – 11 mokinių.


Per paskutinius ketverius metus Salako pagrindinėje mokykloje pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius sumažėjo 52,1 proc. (62 mokiniais), Turmanto pagrindinėje mokykloje – 44,1 proc. (30 mokinių).


2020–2021 m. m. pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių mokinių skaičius Salako ir Turmanto pagrindinėse mokyklose turėtų dar sumažėti, o 2020–2025 metų laikotarpiu abiejose mokyklose faktinis mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute 1–10 klasėse turėtų būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą mažiausią mokinių skaičių klasėje, todėl didžioji mokinių dalis turėtų būti ugdoma jungtinėse klasėse.


2. Vienam mokiniui tenkančios mokymo lėšos Salako ir Turmanto pagrindinėse mokyklose yra didžiausios savivaldybėje, tačiau neužtikrina veiksmingų ugdymo ir švietimo pagalbos galimybių.


2019-2020 m. m. Salako pagrindinėje mokykloje suformuotos 8 klasės, iš kurių 2 klasės (25 proc.) yra jungtinės, 5 klasės (62 proc.) neatitinka nustatyto kriterijaus dėl minimalaus mokinių skaičiaus. Turmanto pagrindinėje mokykloje 2019-2020 m. m. yra 5 klasės, iš kurių 4 (80 proc.) yra jungtinės, o 2 klasės (40 proc.) neatitinka nustatyto kriterijaus dėl minimalaus mokinių skaičiaus.


Abiejose mokyklose vienam mokiniui tenkanti mokymo ir rajono Savivaldybės biudžeto lėšų suma, lyginant su kitomis bendrojo ugdymo mokyklomis, yra didžiausia: Zarasų rajono vidurkis – 3,5 tūkst. Eur, o mažiausia suma tenka Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos ugdytiniui – 1,73 tūkst. Eur. Tuo tarpu vienam Turmanto pagrindinės mokyklos ugdytiniui tenkanti lėšų suma siekia net 5,48 tūkst. Eur, Salako pagrindinės mokyklos – 5,45 tūkst. Eur, tačiau mokomiesiems dalykams, mokinių ugdymosi poreikiams bei mokymosi pagalbai skiriamas minimalus Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytas valandų skaičius, yra ribotos švietimo pagalbos mokiniui galimybės (nėra psichologų, specialiųjų pedagogų, logopedų, abiejose mokyklose yra tik socialiniai pedagogai, dirbantys po 0,25 etato).


Lentelėje matyti vienam mokiniui skiriamos lėšos rajono bendrojo ugdymo mokyklose:

  1 mokiniui tenkančios mokymo ir savivaldybės biudžeto lėšos (tūkst. Eur)
  2017 m. 2018 m. 2019 m.
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija  2,45  2,79  2,87
Dusetų K. Būgos gimnazija  3,41  3,71  3,11
Antazavės J. Gruodžio gimnazija  2,91  3,21  3,64
Zarasų P. Širvio progimnazija  1,92  2,10  2,22
Salako pagrindinė mokykla  3,95  4,06  5,45
Turmanto pagrindinė mokykla  4,10  4,75  5,48
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla  1,45  1,50  1,73
Zarasų rajono vidurkis  2,88  3,16  3,50

 

Be to, penkioms Salako pagrindinės mokyklos klasėms ir dviems Turmanto pagrindinės mokyklos klasėms, kuriose mokinių skaičius yra mažesnis už nustatytą minimalų mokinių skaičių (t. y. – 8 mokinis klasėje arba jungtinėje klasėje), Zarasų rajono savivaldybė papildomai skiria lėšų.


Esant tokiam mažam mokinių skaičiui mokyklose, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Turmante bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo (1–4 klasės) ir neformaliojo švietimo programos, Salake – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio (1–4 klasės), pagrindinio ugdymo pirmos dalies (5–8 klasės) ir neformaliojo švietimo programos.


Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme deklaruojama, kad švietimo sistema turi veikti veiksmingai, geros kokybės rezultatų turi būti siekiama sumaniai ir veiksmingai naudojant turimus išteklius.


Atsižvelgus į tėvelių prašymus ir siekiant pagerinti Salako apylinkėse gyvenančių mokinių pavėžėjimo sąlygas, buvo peržiūrėti maršrutai ir nuo 2020 m. sausio 6 d. vyresniųjų klasių mokiniai į Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją pavežami tiesiogiai mokykliniu autobusu be persėdimų į reguliaraus susisiekimo autobusus.

 

2020 m. sausio 24 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

1. „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano tvirtinimo“ pakeitimo“;
 

2. Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų r. Salako pagrindinę mokyklą;


3. Dėl sutikimo reorganizuoti Zarasų r. Turmanto pagrindinę mokyklą.

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija 


Svetlana Veikšrienė 2020-01-31 10:49:33