2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

3-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Komiteto posėdžiuose išrinkti komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai. Finansų komiteto pirmininku išrinktas R.Jurevičius, pavaduotoju – R.Podolskis, Socialinio komiteto pirmininke – N.Kudrešova, pavaduotoju – B.Vilimas, Savivaldos komiteto pirmininku – E.Jurevičius, pavaduotoja – I.Juškėnienė, Ūkio komiteto pirmininku išrinktas E.Čeičys, pavaduotoju – D.Ragėnas.
 
Balandžio 28 d. įvykusiame 3-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-19 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“.
Patvirtinta viešosios įstaigos Zarasų jaunimo centro 2010 m. metinė finansinė atskaitomybė ir pritarta įstaigos veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-20 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“.
Patvirtinta viešosios įstaigos Zarasų rajono socialinių paslaugų centro 2010 m. metinė finansinė atskaitomybė ir pritarta įstaigos veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-21 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės 2010 m. metinė finansinė atskaitomybė ir pritarta įstaigos veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 94113 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 15, prieš – 0; susilaikė – 4.
 
T-22 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro 2010 m. metinė finansinė atskaitomybė ir pritarta įstaigos veiklos ataskaitai.
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 209284 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-23 „Dėl UAB „Zarasų būstas” 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų būstas“ 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas šios bendrovės pelnas (nuostolis).
Grynasis UAB „Zarasų būstas“ ataskaitinių metų pelnas – 103052 litai, į privalomąjį rezervą paskirta 5153 litai. 97899 litų nepaskirstyto pelno perkelta į kitus finansinius metus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14; prieš – 2, susilaikė – 3.
 
T-24 „Dėl UAB „Zarasų vandenys” 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Nepatvirtintas UAB „Zarasų vandenys” 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys.
2010 metus bendrovė baigė su 40739 litų nuostoliu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 5; prieš – 12; susilaikė - 2. 
 
T-25 „Dėl UAB „Zarasų autobusai” 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo“.
Patvirtintas UAB „Zarasų autobusai” 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas pelnas (nuostolis).
Grynasis ataskaitinių metų pelnas – 61644 litai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-26 „Dėl viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro 2010 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir įstaigos veiklos ataskaitos“.
Patvirtinta viešosios įstaigos Zarasų rajono turizmo informacijos centro 2010 m. finansinė atskaitomybė ir pritarta įstaigos veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-27 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programos patvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 metų programa ir priemonių planas.
Programa nustato Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos tikslą ir uždavinius, vykdymo tvarką, siekiamus rezultatus, vertinimo kriterijus, stebėsenos ataskaitų ir išvadų teikimo tvarką, finansavimo šaltinius, įgyvendinimo priemonių planą, visuomenės sveikatos rodiklius, informacijos šaltinius, stebėsenos vykdymo metodiką. Preliminarus lėšų poreikis programos priemonėms įgyvendinti 2011 metams – 11 tūkst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-28 „Dėl pritarimo projektų teikimui Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai“.
Pritarta projektų teikimui Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai.
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai kartu su Ignalinos AE regiono plėtros agentūra, Daugpilio miesto dūma, Latgalės (Latvija) centrine biblioteka, Latvijos aplinkos, geologijos ir metrologijos centru planuojama teikti 7 projektus, kuriuose kaip partneris dalyvaus Zarasų rajono savivaldybės administracija, Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Zarasų sporto centras, Socialinių paslaugų centras, Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras.
Bendra Savivaldybės projektų dalies vertė – 2985 tūkst. litų. Gavus patvirtinimą visiems projektams įgyvendinti, Zarasų rajono savivaldybės administracijos bendrasis projektų finansavimas sudarytų apie 178 tūkst. litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-29 „Dėl Zarasų rajono Degučių ir Salako pagrindinių mokyklų vidaus struktūros pertvarkymo“.
Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendė nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. likviduoti Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos Baibių pradinio ugdymo skyrių ir nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. įsteigti Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos Baibių pradinio ugdymo skyrių.
Pavesta iki 2011 m. liepos 1 d. Zarasų rajono Salako ir Degučių pagrindinių mokyklų direktoriams parengti naujas mokyklų nuostatų redakcijas ir jas pateikti tvirtinti rajono Savivaldybės tarybai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15, prieš – 0, susilaikė - 2.
 
T-30 „Dėl sutikimo perimti leidinius Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančius, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų išleistus leidinius. Perimamas turtas bus naudojamas tik Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai vykdyti.
Perduota 13 leidinių 463 litų sumai. Tarp gautų leidinių - knyga ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ir jų atkūrimas europinės patirties kontekste“ (2-as leidimas), „Opera LDK rūmuose“ (J. Trilupaitienė), albumas ,,Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai Vilniaus Žemutinėje pilyje“, katalogas „Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos“ ir kt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-31 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Perduota Zarasų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialus turtas, kurio bendra likutinė vertė – 53990,94 Lt. ir trumpalaikis materialus turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 4089,80 Lt.
Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijai perduota 18 stacionarių kompiuterių (8 iš jų skirti meniniam ugdymui), namų kino sistema, lyginimo sistema, manekenų rinkinys, siuvamoji mašina, rankinė trikotažo mezgimo mašina, tekstilinių audinių marginimo rėmai. Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai – 6 stacionarūs kompiuteriai (3 iš jų – meniniam ugdymui).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 1.
 
T-32 „Dėl sutikimo perimti universalią dirbtinės dangos sporto aikštelę Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausančią universalią dirbtinės dangos sporto aikštelę (prie Zarasų „Santarvės” pradinės mokyklos). Likutinė vertė – 70902 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-33 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia“.
Taryba pripažino valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemoką beviltiška ir pasibaigusia dviems juridiniams asmenims ir 14 fizinių asmenų. Bendra valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos suma - 527,34 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-34 „Dėl sutikimo perimti turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Rajono Savivaldybės taryba Sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai (informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomą turtą. Perimamas turtas bus naudojamas Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre projektui ,,Integruoto viešųjų interneto prieigos centrų (VIPC) tinklo kūrimas ir plėtra ir jo funkcionavimo užtikrinimas“ vykdyti.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centre bus įrengtos trys kompiuterizuotos darbo vietos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-35 „Dėl nekilnojamojo turto nuomos“.
Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą katilinės pastatą, esantį Samanių k. sandėliavimui ir saugojimui bei 13,63 kv. metro ploto patalpą, esančią administraciniame pastate, D. Bukonto g. 18 / K. Būgos g. 2, Zarasuose, ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-36 „Dėl katilinės pastato, esančio Sadūnų k., Dusetų sen., Zarasų r., perdavimo“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį katilinės pastatą, esantį Sadūnų kaime. Bendras plotas – 45,64 kv. metro, likutinė vertė – 6508,57.
Pasirašius turto perdavimo ir priėmimo aktus šis katilinės pastatas bus perduotas Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenei iki 2019 m. gegužės 14 d. pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti kaimo bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-37 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T- 45 „Dėl viešo konkurso į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas organizavimo, viešo konkurso nuostatų tvirtinimo” pakeitimo“.
Pakeista Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-45 ,,Dėl viešo konkurso į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas organizavimo, viešo konkurso nuostatų tvirtinimo“ sudaryta viešo konkurso komisijos į Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriaus pareigas sudėtis.
Komisijos pirmininke paskirta N.Kudrešova, Komisijos nariai – E.Čeičys, R.Jurevičius, G.Petrėnas, R.Podolskis, L.Semionova.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo - 1.
 
T-38 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-221 „Dėl Salako seniūnijos Aviniuostos kaimo pavadinimo pakeitimo” keitimo“.
Zarasų rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą siūlyti Vyriausybei pakeisti Salako seniūnijos Aviniuostos kaimo pavadinimą ir jį vadinti Avinuostos kaimu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-39 „Dėl nario į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą delegavimo“.
Taryba nusprendė deleguoti į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą Zarasų rajono savivaldybės tarybos narę V.Barisevičienę.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-40 „Dėl kandidato į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją delegavimo“.
Taryba nusprendė deleguoti į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją Zarasų rajono savivaldybės tarybos narį V.Smalskį.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 17; prieš – 0; susilaikė – 1.
 
T-41 „Dėl pritarimo investicijų projektams ir ilgalaikės paskolos bei kreditinės linijos ėmimui investicijų projektams finansuoti“.
Taryba pritarė investicijų projektams ir nusprendė imti ilgalaikę paskolą iki 2632,7 tūkst. litų bendruomeninės ir sporto infrastruktūros plėtros Salako, Antazavės, Turmanto ir Antalieptės kaimuose, Antalieptės ir Imbrado daugiafunkcinių centrų įkūrimo, Viešosios turizmo infrastruktūros Zaraso ežero Didžiojoje saloje sukūrimo, Stelmužės bažnyčios varpinės ir šalia esančio parko sutvarkymo, Dusetų kultūros namų pastato Dusetose, Vytauto g. 54, rekonstravimo, Zarasų miesto Dariaus ir Girėno gatvės dalies nuo Vytauto g. iki Pakalnės g. rekonstrukcijos, Zarasų socialinių paslaugų centro laikinų gyvenimo namų įkūrimo, Zarasų socialinių paslaugų centro padalinio Dusetose įkūrimo, Zarasų kultūros centro pastato energijos efektyvumo didinimo, aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtros Zarasų miestą juosiančioje Zaraso ežero pakrantėje, skvero D.Bukonto g. rekonstrukcijos ir Turizmo informacijos centro, konferencijų salės bei patalpų kavinei įrengimo, Užtiltės kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros, Dusetų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektams įgyvendinti. Bendra projektų vertė – 32128 tūkst. litų.
Taryba nusprendė imti kreditinę liniją iki 910 tūkst.litų investicijų projektų išankstiniam finansavimui - Stelmužės bažnyčios restauravimui, kalbininko K.Būgos memorialinio muziejaus Pažiegės kaime rekonstravimui, skvero D.Bukonto g. rekonstrukcijos I etapo darbams ir kraštotvarkos plano parengimui, A6 kelio atkarpos per Zarasų miestą rekonstrukcijai, vietos bendruomenei svarbių pastatų Smalvų, Šniukštų ir Štadvilių kaimuose rekonstrukcijai, geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių projektavimui ir statybai Antalieptės, Šniukštų, Baibių ir Štadvilių kaimuose, techninių projektų (Ąžuolo gimnazijos pastato, Savivaldybės administracijos ir seniūnijos pastatų) parengimui įgyvendinant projektą PEA, Dusetų kultūros namų pastato Dusetose, Vytauto g. 54, rekonstravimui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 16; prieš – 0; susilaikė – 2.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-05-15 10:23:26
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?