2022 m. gruodžio 6 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

6-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Liepos 28 d. įvykusiame 6-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-98 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitos“.
Pritarta Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2010 metų veiklos ataskaitai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-99 „Dėl mokyklų didžiausio leistino pareigybių (išskyrus mokytojus) skaičiaus patvirtinimo“.
Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičių: Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazijoje – 84,48 iš jų – 15,01 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Zarasų „Ąžuolo” gimnazijoje – 30,25, iš jų – 7,5 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje – 34,1, iš jų – 8,6 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Zarasų „Santarvės” pradinėje mokykloje – 27,5 iš jų – 9,75 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinėje mokykloje – 45,6, iš jų – 11,5 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Degučių pagrindinėje mokykloje - 20, iš jų – 2,6 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Salako pagrindinėje mokykloje – 22,25, iš jų – 3,5 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Turmanto pagrindinėje mokykloje – 23,5 iš jų – 4,75 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Dusetų vaikų darželyje „Sartukas“ – 18,7, iš jų – 2,5 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Zarasų mokykloje - darželyje „Lakštingala“ – 73,16, iš jų – 18,56 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³, Zarasų meno mokykloje – 5,55, Dusetų meno mokykloje – 5, Zarasų sporto centre – 12, Zarasų švietimo centre – 10,25, iš jų – 2,5 finansuojama iš mokinio krepšelio lėšÅ³.
Sprendimas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-100 „Dėl Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos struktÅ«ros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“.
Rajono Taryba nusprendė nuo 2011 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos struktÅ«rą – likviduoti Samanių pradinio ugdymo skyrių, pakeisti Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos tipą iš pagrindinės į progimnaziją bei pakeisti Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos pavadinimą. Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinę mokyklą pavadinti Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija. Taryba patvirtino Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos nuostatus.
Nuspręsta tęsti darbo santykius su Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos direktore Aldona Navickiene.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 15; prieš – 0; susilaikė – 2.
 
T-101 „Dėl Zarasų rajono Degučių ir Salako pagrindinių mokyklų nuostatų patvirtinimo“.
Taryba patvirtino Zarasų rajono Degučių pagrindinės mokyklos ir Salako pagrindinės mokyklos nuostatus. Zarasų rajono Degučių ir Salako pagrindinių mokyklų direktoriai įpareigoti pateikti mokyklų nuostatus Valstybinės įmonės Registrų centro Utenos filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokyklų nuostatų registravimu.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-102 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už neformalųjį švietimą“.
Taryba nustatė mėnesinį atlyginimą neformaliojo švietimo įstaigose už neformalųjį švietimą. Zarasų ir Dusetų meno mokyklose: pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programa – 35 litų, išplėstinio ir tikslinio muzikinio ugdymo programa – 20 litų, kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa – 20 litų., paruošiamoji dailės ugdymo grupė – 20 litų, pradinio ir pagrindinio dailės ir choreografijos ugdymo programa – 30 litų, išplėstinio ir tikslinio dailės ir choreografijos ugdymo programos – 20 litų, kryptingo choreografijos ugdymo meno kolektyvuose programa – 20 litų. Zarasų sporto centro krepšinio skyriuje – 5 litai, visuose kituose skyriuose – 5 litai.
Atlyginimas už neformalųjį švietimą 100 procentų bus mažinamas Dusetų ir Zarasų meno mokyklose bei Zarasų sporto centre gabiems ir gerai besimokantiems (pažangumo vidurkis 8,0 balo) mokiniams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gavus mokyklos direktoriaus teikimą, kai vaikui nustatyta globa (rÅ«pyba), išskyrus atvejus, kai laikinoji globa (rÅ«pyba) nustatyta tėvų prašymu, vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį, vaikas auga šeimoje, įrašytoje į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, abu tėvai bedarbiai, mokinys yra šalies ar tarptautinių konkursų, tarptautinių varžybų prizininkas (1 metus nuo rezultato gavimo).
Atlyginimas už neformalųjį švietimą 50 procentų bus mažinamas Dusetų ir Zarasų meno mokyklose bei Zarasų sporto centre gabiems ir gerai besimokantiems (pažangumo vidurkis 8,0 balo) mokiniams Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gavus mokyklos direktoriaus teikimą, kai vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį ar du ir daugiau vienos šeimos mokinių lanko neformaliojo švietimo įstaigas.
Nustatytas 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio mėnesinis atlyginimas už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytą mokinių tėvų (globėjų, rÅ«pintojų) pageidavimu teikiamą mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėje.
Nustatyta 50 procentų sumažinti atlyginimą už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytą mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamą mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėje, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gavus mokyklos direktoriaus teikimą, mokiniams, kurie grupėje ugdomi ne ilgiau kaip 15 val. per savaitę.
Atlyginimas už neformalųjį švietimą Dusetų ir Zarasų meno mokyklose bei Zarasų sporto centre 50 procentų bus sumažintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gavus mokyklos direktoriaus teikimą, už mokinių ugdymą pailgintos dienos grupėje ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose mokiniams, kurie nelankė užsiėmimų daugiau nei 0,5 mėnesio ir pateikė nelankymą patvirtinančią medicininę pažymą ar jos kopiją iki to mėnesio paskutinės dienos, taip pat, jei daugiau nei 0,5 mėnesio buvo nevykdoma neformaliojo švietimo programa dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių.
Taryba nustatė, kad atlyginimo už neformalųjį švietimą mažinimas turi bÅ«ti įformintas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, gavus mokyklos direktoriaus teikimą, 2 kartus per mokslo metus (rugsėjo ir sausio mėn.), konkursų, varžybų prizininkams – per mėnesį po renginio.
Nenustatytas atlyginimas už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos nuostatuose nustatytas mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (popamokinė mokinių priežiūra, studijos, klubai, būreliai, diskotekos, poilsio vakarai ir kt.).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-103 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“.
Perduota Zarasų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. liepos 31 d. – 7457,88 Lt. ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė – 4515,51 Lt.
Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijai perduoti žmogaus anatomijos pamokoms reikalingi modeliai, Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinei mokyklai perduotas daugiafunkcinis spalvoto spausdinimo aparatas, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinei mokyklai - daugiafunkcinis kopijavimo bei daugiafunkcinis spalvoto spausdinimo aparatai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-104 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės finansinio turto investavimo į UAB „Zarasų autobusai“, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo“.
Taryba nusprendė padidinti UAB ,,Zarasų autobusai“ įstatinį kapitalą 84 000 litų, išleidžiant 840 naujų 100 litų nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų. Naujai išleistos akcijos priklausys Zarasų rajono savivaldybei.
UAB ,,Zarasų autobusai“ įstatinis kapitalas bus sumažintas 84 000 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 16; nusišalino nuo balsavimo – 1.
 
T-105 „Dėl siÅ«lymo perimti Savivaldybės nekilnojamąjį turtą valstybės nuosavybėn“.
Taryba nusprendė siÅ«lyti perimti valstybės nuosavybėn Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 669,39 kv. metro ploto patalpas, esančias Sėlių a. 24/ Vytauto g. 2, Zarasuose. Pastato likutinė vertė 2011 m. liepos 31 d. – 121 950,78 litų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 17. Už – 17.
 
T-106 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dariaus ir Girėno g. 11/ Vytauto g. 15, Zarasuose, perdavimo valdyti naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų meno mokyklai“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namų patikėjimo teise valdomą turtą – 1099,93 kv. metro ploto patalpas, esančias Dariaus ir Girėno g. 11 / Vytauto g. 15, Zarasuose. Perduodamų patalpų įsigijimo vertė – 476 667,00 Lt, likutinė vertė 2011 m. liepos 31 d. – 315 363,66 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-107 „Dėl negyvenamų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų meno mokyklos patikėjimo teise valdomas 370,71 kv. metro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias P. Širvio g. 7 / S. Nėries g. 14, Zarasuose.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų meno mokyklos patikėjimo teise valdomas 669,39 kv. metro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Sėlių a. 24 / Vytauto g. 2, Zarasuose.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-108 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“.
Patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodika.
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas yra korupcijos prevencijos priemonė. Metodika apibrėžia korupcijos pasireiškimo teisės aktuose ir jų projektuose rizikos vertinimo procesą, kuriuo siekiama nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos prielaidas, jei įmanoma, kiekybiškai įvertinti korupcijos pasireiškimo riziką, atsižvelgti į galimas jų įgyvendinimo pasekmes, įvertinus korupcijos pasireiškimo riziką, rengti siÅ«lymus rizikai sumažinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-109 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programos rengimo laikinosios komisijos“.
Sudaryta rajono Savivaldybės 2012-2014 m. korupcijos prevencijos programos rengimo laikinoji komisija: Stasė Goštautienė, rajono Savivaldybės mero pavaduotoja, Petras Papovas, rajono Savivaldybės tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, Ernestas Jurevičius, rajono Savivaldybės tarybos narys, Remigijus Lamanauskas, rajono Savivaldybės tarybos narys, Olga Raugienė, Antalieptės bendruomenės atstovė, Petras Ivanovas, rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiasis specialistas, Edvardas Kazancevas, rajono Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas. Komisijos pirmininke paskirta Stasė Goštautienė, komisijos pirmininko pavaduotoja - Olga Raugienė.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-110 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų punktas. Punkte išdėstyta, kad Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo reikalų tarybą deleguoja savivaldybėje veikiančios regioninės jaunimo organizacijų tarybos pariteto principu. Jaunimo reikalų tarybos narių skaičius yra – 12 asmenų.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 11, prieš – 3.
 
T-111 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui“.
Perduotas Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. liepos 31 d. – 164597,98 Lt ir Zarasų rajono savivaldybės kultÅ«ros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. liepos 31 d. – 7464,62 Lt , kuris bus naudojamas projekto „ViešÅ³jų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ nuostatoms įgyvendinti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-112 „Dėl 2011 m. birželio 23 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai“ pakeitimo“.
Pakeistas 2011 m. birželio 23 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-84 ,,Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai“ punktas. Naujai išdėstytame punkte numatoma perduoti Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 20608,72 Lt, bendra likutinė vertė 2011 m. birželio 30 d. – 19942,60 Lt ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 10729,07 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 14. Už – 14.
 
T-113 „Dėl Zarasų krašto muziejaus eksponatų perkėlimo iš pagrindinio į pagalbinį fondą bei eksponato nurašymo“.
Suderinti Zarasų krašto muziejaus pagrindinio fondo eksponatų perkėlimo iš pagrindinio į pagalbinį fondą ir eksponatų nurašymo sąrašai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-114 „Dėl 2009 m. vasario 26 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-66 „Dėl patalpų, esančių mokyklos pastate, SadÅ«nų k., Zarasų r. Perdavimo“ pakeitimo“.
Pakeisti 2009 m. vasario 26 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-66 ,,Dėl patalpų, esančių mokyklos pastate, SadÅ«nų k., Zarasų r., perdavimo“ atskiri punktai.
Nuspręsta perduoti Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenei 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 133,06 kv. metro ploto patalpas, esančias mokyklos pastate, Sadūnų k., Zarasų r., Sadūnų kaimo bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Nuspręsta perduoti Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 52,98 kv. metro ploto patalpas, esančias mokyklos pastate, SadÅ«nų k., Zarasų r.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-115 „Dėl 2011 m kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr T-60 „Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“ pakeitimo“.
Taryba nusprendė pakeisti 2011 m. kovo 25 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T - 60 ,,Dėl nekilnojamojo turto vertės padidinimo“.
Pakeistos Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos ir katilinės pastatų, esančių Antazavės k., Antazavės sen., Zarasų r., įsigijimo vertės, jas patikslinus atliktų pastatų rekonstravimo darbų išlaidų vertėmis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-116 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr.T-207 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-05-17 sprendimo Nr.T-41 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos struktÅ«ros ir valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punkto keitimo“.
Pakeistas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-207 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-05-17 sprendimo Nr.T-41 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos struktÅ«ros ir valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausio leistino skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktas, t.y. patvirtintoje Zarasų rajono savivaldybės administracijos struktÅ«ros lentelėje Zarasų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos pavadinimas pakeisti į Zarasų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyrių.
Sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. spalio 10 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 16. Už – 16.
 
T-117 „Dėl UAB „Zarasų autobusai“ ir UAB „Zarasų vandenys“ valdybų“.
Taryba 4 metų laikotarpiui išrinko UAB ,,Zarasų autobusai“ valdybą iš 5 narių: Virginijus Bakutis, UAB ,,Zarasų autobusai“ direktorius, Valentina Biveinienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, Algimantas Cibulskis, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Laima Tuzikienė, rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja, Arvydas Veikšra, rajono Savivaldybės mero patarėjas ekonomikos ir investicijų klausimais.
Taryba 4 metų laikotarpiui išrinko UAB „Zarasų vandenys“ valdybą iš 5 narių: Dalia Nastajienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešÅ³jų pirkimų skyriaus vedėja, Vytautas Sekonas, rajono Savivaldybės administracijos direktorius, Vidas Selickas, UAB ,,Zarasų vandenys“ direktorius, Olga Podolskienė, rajono Savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniÅ«no pavaduotoja, Olga Raugienė, rajono Savivaldybės mero patarėja.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 12.; prieš – 2; susilaikė – 1.
 
T-118 „Dėl teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“.
Nustatytos Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainos.
Baidarės nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 8 litai, savaitgalį arba švenčių dienomis – 10 litų. Baidarės nuoma vienai dienai darbo dienomis - 35 litai, savaitgaliais ir švenčių dienomis - 70 litų.
Valties ir vandens dviračio nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 5 litai, savaitgalį arba švenčių dienomis – 8 litai. Nuo antros valandos bus taikoma 10 %, nuo trečios valandos - 20 % nuolaida.
Valties su varikliu nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 8 litai, savaitgalį arba švenčių dienomis – 12 litų. Nuoma dienai - 60 litų.
Burinio laivelio nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 8 litai, savaitgalį arba švenčių dienomis – 10 litų. Nuo antros valandos bus taikoma 10 %, nuo trečios valandos - 20 % nuolaida.
Riedžio nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 50 litų, savaitgalį arba švenčių dienomis – 60 litų. Nuo antros valandos bus taikoma 10 %, nuo trečios valandos - 20 % nuolaida.
Katamarano nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 80 litų, savaitgalį arba švenčių dienomis – 100 litų. Nuo antros valandos bus taikoma 10 %. Bus plaukiama surinkus 10 žmonių.
Dviračio nuomos kaina vienai valandai darbo dienomis – 5 litai, savaitgalį arba švenčių dienomis – 8 litai. Nuomos kaina vienai dienai darbo dienomis 30 litų, savaitgaliais ir švenčių dienomis 50 litų..
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-119 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo“.
Taryba nuo 2011-08-01 iki 2011-08-14 suteikė kasmetines atostogas (14 kalendorinių dienų) Arnoldui Abramavičiui, Zarasų rajono savivaldybės merui, už 2011-04-05 – 2012-04-05 metų laikotarpį.
Taryba nuo 2011-08-01 iki 2011-08-29 suteikė nepanaudotas kasmetines atostogas (28 kalendorines dienas) Nijolei Kalasauskienei, laikinai einančiai Zarasų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigas, už 2010-04-14 – 2011-04-14 metų laikotarpį.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-120 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr.T-9 „Dėl Administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 19 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl administracinės komisijos prie Zarasų rajono savivaldybės tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 2 punkto 2.3 papunktį.
Atsakingąja sekretore paskirta Birutė Kajutytė, rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji kalbos tvarkytoja, pakaitiniu atsakinguoju sekretoriumi paskirtas Petras Ivanovas, rajono Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiąjį specialistas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 15.
 
T-121 „Dėl personalinio priedo skyrimo Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriui Valdui Guobiui“.
Taryba nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki kalendorinių metų pabaigos Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės direktoriui Valdui Guobiui nustatė 50 procentų jo tarnybinio atlyginimo dydžio personalinį priedą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 15. Už – 11; prieš – 0; susilaikė – 0, nebalsavo – 3, nusišalino nuo balsavimo – 1.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-08-03 22:09:15
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?