2020 m. spalio 30 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

8-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Rugsėjo 30 d. įvykusiame 8-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
T-128 „Dėl turto perdavimo Zarasų švietimo centrui“.
Taryba nusprendė perduoti Zarasų švietimo centrui 5 metams pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą turtą.
 
Zarasų švietimo centrui perduotas kompiuteris su skanavimo aparatu ir papildoma įranga bei psichologinio vertinimo metodika.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19 ; susilaikė – 1.  
 
T-129 „Dėl sutikimo perimti turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn“.
Taryba sutiko perimti Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybių funkcijai (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą. Perimamas turtas bus naudojamas tik Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai, kuriant gyventojams aktualų interneto turinį.
 
Viešoji biblioteka gavo dvi skaitmenines vaizdo kameras, du fotoaparatus ir vaizdo apdorojimo programinę įrangą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19 ; nebalsavo – 1.
 
T-130 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
Taryba nusprendė nurašyti pripažintus netinkamais (negalimais) naudoti dėl funkcinio nusidėvėjimo savivaldybei nuosavybės teise  priklausančius pastatus: gyvulių supirkimo punktą, esantį Daugailių g. 36, Salako miestelyje,  fermas, esančias Salinių, Zaduojos, Gipėnų kaimuose, Antazavės seniūnijoje, siloso duobę, esančią Zaduojos kaime, Antazavės seniūnijoje.
 
Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos įgaliota būti atsakinga už nekilnojamojo turto išardymo ir likvidavimo organizavimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė - 2.
 
T-131 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dariaus ir Girėno g. 11/ Vyatauto g. 15, Zarasuose, perdavimo valstybės nuosavybėn“.
 Taryba nusprendė perduoti valstybės nuosavybėn Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Dariaus ir Girėno g. 11 / Vytauto g. 15, Zarasuose: garažą,  1279,28 kv. metro ploto patalpas, esančias vaikų globos namų pastate, skalbyklos pastatą, stalių dirbtuves. 
            Turtas perduodamas Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 17;  susilaikė - 3.
 
T-132 „Dėl nekilnojamojo turto, esančio Suvieko k., Zarasų r., perdavimo“.
            Taryba nusprendė dalį Zarasų rajono savivaldybės kultūros centrui priklausiusių patalpų, esančias kultūros namų pastate Suvieko kaime, perduoti pagal panaudos sutartį Suvieko kultūros bendruomenei (kodas 187927119) 20 metų laikotarpiui laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti.
            Bendruomenei perduota 413,03 kv. metro ploto patalpų, kurių likutinė vertė 10455,72 litų.   Suvieko kultūros bendruomenė perduodamą turtą privalo naudoti tik Suvieko kultūros bendruomenės įstatuose nurodytai veiklai vykdyti. 
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė – 1; nebalsavo -1.
 
T-133 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“.  
              Taryba nusprendė pirkti muziejaus pastatą (pastato bendras plotas 212 kv. metro) su kitais statiniais (aikštelė, atraminė sienutė, užtvanka), esantį Tiltiškių kaime, Salako seniūnijoje savarankiškajai savivaldybės funkcijai (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) įgyvendinti.
              Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius įgaliotas organizuoti ir vykdyti nekilnojamojo turto pirkimą.
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė – 2.
 
T-134 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti, disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms“. 
              Taryba nusprendė perduoti Zarasų rajono švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį (likutinė vertė - 97464,48 Lt.) turtą ir trumpalaikį materialųjį turtą (įsigijimo vertė – 33867,26Lt.).
              Turtas perduotas Zarasų ,,Ąžuolo“ ir Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoms bei Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijai.  
            Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
T-135 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo” 17 punkto pakeitimo“. 
Taryba nutarė pakeisti Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos (Valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio administravimo tvarka), patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-170 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo“ 17 punktą.
Nustatyta, kad už žemės ūkio paskirties žemę, išnuomotą einamųjų metų I pusmetyje, žemės nuomos mokestis mokamas už visus einamuosius metus, už išnuomotą II pusmetyje – nuo kitų kalendorinių metų. Pasibaigus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarčiai einamųjų metų I pusmetyje, žemės nuomos mokestis tais metais nemokamas, o jei II pusmetyje – nemokamas nuo kitų kalendorinių metų.
Už žemės ūkio paskirties žemę, suteiktą vienų metų naudojimui einamųjų metų I pusmetyje - žemės nuomos mokestis mokamas už visus einamuosius metus. Suteiktą einamųjų metų II pusmetyje – mokestis mokamas nuo datos, nurodytos žemės suteikimo pažymoje iki einamųjų metų pabaigos. 
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
T-136 „Dėl Raimond Malachovskij atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“. 
Taryba neatleido nuo nekilnojamojo turto mokesčio Raimond Malachovskij, gyvenančio Liaudėnų kaime, Turmanto seniūnijoje.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 15; susilaikė – 5.
 
T-137 „Dėl UAB „Akadas” atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 metus“. 
               Taryba nutarė atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m. UAB „Akadas“ (įmonės kodas Juridinių asmenų registre 187858388), esančią Zarasų mieste, Šaltupės g. 86.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 15; prieš – 1; susilaikė – 2; nusišalino nuo balsavimo – 1.
 
T-138 „Dėl objektų įtraukimo į privatizavimo objektų sąrašą“. 
               Taryba nusprendė įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamą Privatizavimo objektų sąrašą rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu rajono Savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: biblioteką su ūkiniu pastatu,  esančią K. Būgos g. 1, Dusetų mieste, mokyklą su kiemo rūsiu, ūkiniais pastatais bei kiemo statiniu - šuliniu, esančią Vytauto g. 47, Dusetų mieste bei Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: kraštotyros muziejų, esantį Vytauto g. 39, Dusetų mieste.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19; nebalsavo – 1.
 
 
T-139 „Dėl leidimo Dusetų meno mokyklos direktorei Daliai Deinienei dirbti papildomą darbą (sutartyje nesulygtą), papildomo darbo užmokesčio ir darbo grafiko nustatymo“. 
               Taryba nustatė Daliai Deinienei, Dusetų meno mokyklos direktorei, pagrindinio darbo (vadybos veikla - 35 valandos per savaitę, 5 kontaktinės valandos per savaitę) grafiką: pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9.00 val. iki 13.00 ir nuo 14.30 val. iki 18.30 val. ir leido iki 2011-2012 mokslo metų ugdymo proceso pabaigos (2012-06-01) ne pagrindinio darbo valandomis (pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 13.30 val. iki 14.30 val.) dirbti papildomą darbą (sutartyje nesulygtą) mokytoja 5 savaitines kontaktines valandas per savaitę bei nustatė 12,7 mėnesinio tarifinio atlygio koeficientą bazinės mėnesinės algos dydžiais už 18 pedagoginio darbo valandų per savaitę (430.39 Lt).
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
T-140 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui“. 
Taryba nusprendė perduoti VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui (kodas 300137144) 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą Zarasų g. 40, Turmanto miestelyje esantį nekilnojamąjį turtą: pirties pastatą, kiemo statinius, daržinės pastatą.
Nustatyta, kad VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centras perduodamą turtą naudos tik VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-141 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu T-47 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir teikimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir piniginės socialinės paramos tvarkos aprašo 15 punkto pakeitimo“. 
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T- 47 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir teikimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir teikimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo 15 punktą ir nustatė, kad apskaičiuojant kito kuro (3 kategorijos malkų) būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidas, skaičiuojama 1 kubinio metro kaina yra 104 Lt.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 17; susilaikė -1; nusišalino nuo balsavimo -1.
 
T-142 „Dėl 2009 m. gruodžio 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-310 „Dėl projekto „Amatų centro atkūrimas Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai” įgyvendinimo” pakeitimo“. 
Taryba pakeitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T-310 „Dėl projekto „Amatų centro įkūrimas Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai“ įgyvendinimo“ 1 punktą ir pritarė projekto „Amatų centro įkūrimas Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai“ įgyvendinimui.
               Nustatyta, kas projektas atitinka Utenos regiono plėtros 2009-2016 metais plano 2 prioriteto priemonę - 2.5.1.7. Remti amatų centrų kūrimąsi bei plėtrą kaimo vietovėse.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-143 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos tvirtinimo“. 
               Taryba patvirtino Zarasų rajono savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programą.
               Vienas iš šios programos uždavinių - sukurti Savivaldybės paramos mechanizmą pastatų naudotojams (savininkams), šalinantiems asbesto turinčius gaminius (pirmiausia stogų dangas) iš jų valdomų pastatų (ir jų priklausinių).
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
T-144 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Europos sąjungos struktūrinės paramos projektų priežiūros komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“. 
Taryba sudarė Zarasų rajono savivaldybės ES struktūrinės paramos projektų priežiūros komisiją: Stasė Goštautienė, mero pavaduotoja, tarybos nariai: Rimantas Jurevičius, Irmina Juškėnienė,  Rimvydas Podolskis, Remigijus Lamanauskas. Komisijos pirmininku paskirtas Rimvydas Podolskis.
               Zarasų rajono savivaldybės ES struktūrinės paramos projektų priežiūros komisija stebi ir vertina projektų įgyvendinimo eigą, projektų įgyvendinimo rizikas ir, prireikus, inicijuoja reikiamų teisės aktų projektų rengimą.  
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 13; prieš – 3; susilaikė – 1; nebalsavo - 1.
 
 T-145 „Dėl projekto pripažinimo svarbiu savivaldybės infrastruktūros plėtrai“. 
               Taryba pripažino elektromobilių pakrovimo stotelių įrengimo Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje projektą svarbiu rajono Savivaldybės infrastruktūros plėtrai ir pavedė rajono Savivaldybės administracijos direktoriui parengti elektromobilių pakrovimo stotelių išdėstymo schemą Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje iki š.m. gruodžio1 d.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
T-146 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudarymo“. 
               Taryba sudarė nuolatinę (tarybos kadencijos laikotarpiui) Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą šios sudėties: tarybos nariai: Ernestas Jurevičius, Nina Kudrešova, Daiva Kelečienė, Živilė Mikniuvienė, Zarasų rajojo savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Algirdas Misevičius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacinių technologijų tarnybos vyriausiasis specialistas, Dalia Šileikytė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus sekretorė, Kęstutis Davainis, Asociacijos ,,Zarasų jaunimas“ narys, Lina Jurevičiūtė, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ narė, Julija Goštautaitė - Adomavičienė, asociacijos ,,Zarasų jaunimas“ narė, Gytis Markevičius, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ narys, Aurelija Trimonytė, Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos ,,Apskritas stalas“ narė, Martynas Veselis, asociacijos ,,Zarasų jaunimas“ narys.
               Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininke paskirta Julija Goštautaitė -  Adomavičienė, o Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atsakinguoju sekretoriumi - Ramūnas Keršys, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 14; prieš – 1; susilaikė -4.
 
T-147 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“. 
Taryba suteikė Suvieko, Samanių, Imbrado, Štadvilių kaimų ir Antalieptės miestelio gatvėms pavadinimus.
Suvieko kaimo gatvėms suteikti: Ežero, Pakalnės, Parko, Rytų, Kalno, Mokyklos pavadinimai, Samanių kaimo - Akmens, Vartelio, Pušyno, Santarvės, Beržų, Jaunystės, Antalieptės miestelio gatvėms suteikti: Taikos, Mokyklos, Daugailių, M.Reinio, Malūno, Lūžų, P.Vaičiulio, A.Žilėno, Dusetų pavadinimai, Imbrado kaimo - Avilio, Parko, Dvaro, Ežero, Beržų, Žiedo, Mokyklos, Štadvilių kaimo gatvėms - Kaimynų, Ąžuolų, Slėnio, Upės, Miško, Šilo, Ežerėnų, Pievų pavadinimai.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 18. Už – 18.
 
T-148 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo“. 
Taryba nusprendė pirkti gyvenamąsias patalpas Zarasų rajono savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti naudojant valstybės biudžeto tikslinius asignavimus. Zarasų rajono savivaldybės administracija įpareigota organizuoti gyvenamųjų patalpų pirkimą už 220 tūkstančių litų teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai.
               Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas organizuoti gyvenamųjų patalpų pirkimą ir pasirašyti gyvenamųjų patalpų pirkimo - pardavimo sutartis ir kitus dokumentus, susijusius su šių patalpų pirkimu ir jų teisine registracija.
               Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-10-06 10:31:42
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?