2020 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

9-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai

Zarasų rajono savivaldybė
Spalio 27 d. įvykusiame 9-ajame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti šie sprendimai:
 
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba ir patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba - tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie savivaldybės tarybos. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą, nustato savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus, svarsto ir įvertina įstaigų ir organizacijų pateiktus visuomenės sveikatos rėmimo programos sveikatos projektus bei atlieka kitas funkcijas.
Netekusiais galios pripažinti: Zarasų rajono tarybos 1998 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. 106 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“; Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. T-73 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir bendruomenės sveikatos tarybos pirmininko skyrimo“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; prieš - 0 ; susilaikė – 1; nebalsavo -1.
 
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių apsaugos taryba ir patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės bendruomenės Vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatai.
Tarybos tikslas – analizuoti esamą vaiko teisių apsaugos situaciją savivaldybėje ir padėti savivaldybės tarybai spręsti vaiko teisių apsaugos politikos ir strategijos formavimo bei prioritetų nustatymo bendruomenėje klausimus, vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos priemonių rengimo bei įgyvendinimo problemas, piniginės socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo klausimus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19; susilaikė – 1.
 
Atsižvelgdama į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas pagal amžiaus grupes taryba priėmė sprendimą nustatyti 9,7 Lt maitinimo dienos normą vienam mokiniui, gyvenančiam Zarasų rajono bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. T-218 „Dėl maitinimo normos nustatymo” pripažintas netekusiu galios.
Sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18; susilaikė – 1.
 
Šiuo sprendimu pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Zarasų rajono mokyklų vadovams“ 1.1.4 ir 1.1.11 punktai. Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorei Valerijai Palivoda nustatytas darbo apmokėjimo koeficientas lygus 25; Zarasų meno mokyklos direktorei Sigitai Keršienei - 22,7.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 16; susilaikė – 3.
 
Patvirtintos naujos redakcijos Viešųjų renginių organizavimo Zarasų rajone taisyklės.
Naujos redakcijos taisyklėse sudarytos galimybės efektyviau kontroliuoti Zarasų miesto ir rajono viešose erdvėse organizuojamus renginius: apibrėžtos konkrečios viešos erdvės tinkamos minėtiems renginiams organizuoti. Taisyklės galioja visiems organizatoriams, reikalaujama daugiau suderinimų su atsakingomis institucijomis, numatytas privalomas Zarasų rajono policijos komisariato informavimas apie renginių vietos ir laiko pasikeitimus, aiškiai apibrėžtos sąvokos, numatytas leidimų neišdavimo terminas už taisyklių pažeidimą, sudarytos sąlygos lanksčiau dirbti komisijai, taip pat detaliau apibrėžtas leidimų išdavimo procesas.
Netekusiu galios pripažintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. T-74 ,,Dėl viešųjų renginių organizavimo Zarasų rajone tvarkos patvirtinimo”.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18; susilaikė – 1.
 
Taryba priėmė sprendimą pakeisti 2010 m. gegužės 28 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-113 ,,Dėl projekto ,,Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Zarasuose“ 1 punktą.
Tarybos sprendimas tikslinamas atsižvelgus į Aplinkos projektų valdymo agentūros pastabas dėl paraiškos vertinimo.
Siektini projekto rezultatai - nauji nuotekų tinklai (3,8 km), nauji vandentiekio tinklai (3,1 km).
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19; nebalsavo -1.
 
Nuspręsta pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl pritarimo projektui, numatomam vykdyti pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto priemonės VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ 1 punktą. Atlikus pakeitimą pritarta projektui „Zarasų rajono savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Pritarta projektui „Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo galimybių studijos parengimas“ ir nuspręsta prisidėti 15 proc. projekto vertės rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto finansavimo bei užtikrinti Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis netinkamų finansuoti projekto išlaidų finansavimą rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis.
Siekiant pagerinti daugiabučių namų technines ir energines charakteristikas, ir užtikrinti, kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą planuojama parengti Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo strategija, kurios pagrindu būtų modernizuoti daugiabučiai pastatai, esantys Zarasų rajone.
Pirmu strategijos įgyvendinimo etapu bus parengtas daugiabučių pastatų techninis ir energetinis įvertinimas, įvertintas galimas poveikis miesto šilumos gamybos ir tiekimo sektoriui ženkliai sumažėjus šilumos suvartojimui gyvenamuosiuose namuose.
Įvertinus energijos taupymo galimybes ir galimas įtakas šilumos gamybos sektoriui, antru etapu bus rengiamas Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo programos projektas.
Parengta Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo strategija bus pateikta viešam Zarasų visuomenės svarstymui. Įvertinus gyventojų poreikį, pastabas ir pasiūlymus strategijos projektas bus pateiktas rajono Savivaldybės tarybos svarstymui. Pritarus sprendimo projektui, Zarasų rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo strategijos įgyvendinimo priemonėmis būtų papildytas Zarasų rajono savivaldybės 2008-2013 m. strateginis plėtros planas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Taryba nusprendė neatleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m. Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė – 2.
 
Atsižvelgdama į teisės aktų pakeitimus Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendė pripažinti netekusiais galios  Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 12 d. sprendimą Nr. T-136 ,,Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos patvirtinimo” bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimą Nr. T-132 ,,Dėl 2003 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. T-136 ,,Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo”.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisiją 2011 – 2015 metams. Netekusiais galios pripažinti - Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. T-9 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“ ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 29 d. sprendimas Nr. T-170 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T-9 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė – 1; nebalsavo -1.
 
VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centrui perduota 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 11,89 kv. metro ploto patalpą, esančią Antazavės seniūnijos administraciniame pastate; 11,31 kv. metro ploto patalpą, esančią Degučių seniūnijos administraciniame pastate; 11,72 kv. metro ploto patalpą, esančią Salako seniūnijos administraciniame pastate, 7,76 kv. metro ploto patalpą, esančią Suvieko seniūnijos administraciniame pastate; 9,02 k v. metro ploto patalpą, esančią Turmanto seniūnijos administraciniame pastate. Perduodamas turtas bus naudojamas tik VšĮ Zarasų rajono socialinių paslaugų centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 18; nebalsavo -1.
 
Zarasų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. spalio 31 d. – 15469,85 Lt ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė – 308,55 Lt. Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka turtą panaudos organizuojant viešosios interneto prieigos paslaugas gyventojams.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
Zarasų rajono švietimo įstaigoms perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas, kurio bendra likutinė vertė 2011 m. spalio 31 d. – 5292,30 Lt.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 5 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį neatlygintinai valdyti ir naudoti perduotas rajono Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas trumpalaikis turtas - radijo stotis „KENWOOD VHF/UHF FM“, kurios įsigijimo vertė – 885,00 Lt, ir standartinis įkroviklis, kurio įsigijimo vertė – 94,40 Lt. Aparatas galės būti naudojamas tik ekstremalių situacijų valdymo atvejais radijo ryšio palaikymui su specialiosiomis tarnybomis ir rajono ekstremalių situacijų valdymo centru.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
Nuspręsta Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui perduoti 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų mokyklos-darželio „Lakštingala“ patikėjimo teise valdomas: 20,86 kv. metro ploto patalpas, esančias Magučių ugdymo centro pastate; 40,38 kv. metro ploto patalpas, esančias Suvieko vaikų darželio pastate. Pirminės sveikatos priežiūros centras perduodamą turtą naudos tik Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Priimtas sprendimas viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui išnuomoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 33,99 kv. metro ploto patalpas, esančias vaikų konsultacijos pastate, Malūno g. 4, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4398-6000-2020. Patalpos nuomojamos ūkinei ir komercinei veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Priimtas sprendimas Zarasų rajono Degučių pagrindinei mokyklai valdyti ir naudoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą, ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, trumpalaikį materialųjį turtą, ūkio inventorių ir atsargas.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Priimtas sprendimas Zarasų rajono savivaldybės viešajai įstaigai Pirminės sveikatos priežiūros centrui perduoti 20 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas: 37,51 kv. metro ploto patalpas, esančias Antazavės seniūnijos administraciniame pastate; 25,06 kv. metro ploto patalpas, esančias mokyklos pastate, Sadūnų k., Dusetų seniūnijoje; 125,56 kv. metro ploto patalpas, esančias gyvenamajame name, Avilių I k., Imbrado seniūnijoje; 42,87 kv. metro ploto patalpas, esančias Baibių kaimo medicinos punkte, Žiedo g. 23, Baibių k., Degučių seniūnijoje. Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras perduodamą turtą naudos tik Pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Taryba nusprendė perimti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono Salako pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, ūkio inventorių ir atsargas. Taip pat nuspręsta nutraukti Zarasų rajono savivaldybės sudarytas valstybės turto panaudos sutartis su Zarasų rajono Salako pagrindine mokykla dėl sprendimo 3 priede nurodyto turto ir Zarasų rajono savivaldybei priimti iš panaudos gavėjo jo grąžinamą valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Priimtas sprendimas pakeisti Zarasų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 1997 m. spalio 1 d. panaudos sutarties priedą prie perdavimo - priėmimo akto, patikslinti 2010 m. vasario 26 d. papildomu susitarimu Nr. 26-10/127/F110-30 prie 1997 m. spalio 1 d. panaudos sutarties pakeistame Zarasų rajono savivaldybės ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro 1997 m. spalio 1 d. pasirašytos panaudos sutarties priedą „Perduodamas pagal panaudos sutartį ilgalaikis turtas”. Pakeitimai atlikti, kadangi Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras 2010 metais patikslino patalpų, esančių poliklinikos pastate (pastato unikalus Nr. 4398-6000-2018), Malūno g. 4, Zarasuose, kadastrinius matavimus, po kurių pasikeitė pastato bendras plotas, todėl Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras prašė patikslinti panaudos sutartimi perduotų patalpų duomenis.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendė Zarasų rajone esančioms gatvėms suteikti tokius pavadinimus: Zarasų rajone, Degučių seniūnijoje, Raistiniškių kaime, Beržų g; Zarasų rajone, Antazavės seniūnijoje, Antazavės kaime: Dvaro g. (A1–A9), Paupio g. (B1–B14), Ežero g. (C1–C18), Klevų g. (D1–D26), Bažnyčios g. (E1-E14), Sodų g. (F1-F7), Zalvės g. (G1-G28); Zarasų rajone, Antazavės seniūnijoje, Rokėnų kaime: J. Gruodžio g. (A1–A36), Pušų g. (B1–B13), V. Mažiulio g. (C1–C17), P. Gaulės g. (D1–D48); Zarasų rajone, Antazavės seniūnijoje, Gipėnų kaime: A. Vienažindžio g. (A1–A27); Zarasų rajone, Antazavės seniūnijoje, Kumpuolių kaime: Tujų g. (A1–A30), Žemenų g. (B1–B5); Zarasų rajone, Turmanto seniūnijoje, Smalvų kaime: Žalioji g. (A1–A15), Pakalnės g. (B1–B47), Klebonijos g. (C1–C12), Dvaro g. (D1–D41), Žiedo g. (E1–E34); Zarasų rajone, Turmanto seniūnijoje, Kimbartiškių kaime: Tilžės g. (A1–A38), Ežero g. (B1–B57), Parko g. (C1–C20), Upės g. (D1–D59); Zarasų rajone, Salako seniūnijoje, Vyželių kaime: Vyželių g. (A1–A43), Gulbinės g. (B1–B42); Zarasų rajone, Zarasų seniūnijoje, Magučių kaime: Žalgirio g. (A1–A8), Saulėtekio g. (B1–B50), Šilo g. (C1–C33), Slėnio g. (D1–D16); Zarasų rajone, Imbrado seniūnijoje, Avilių II kaime: Akmens g. (A1–A35), Zarasų g. (B1–B16), Beržų g. (C1–C13), Ežero g. (D1–D33), Smėlio g. (E1–E10), Bažnyčios g. (F1–F15), Mokyklos g. (G1–G25), Gandrų g. (H1–H82), Žalioji g. (I1–I4); Zarasų rajone, Zarasų seniūnijoje, Nadūnų kaime: Nikajaus g. (A1–A46), Auslo g. (B1–B37). Gatvių planai pridedami.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Taryba nusprendė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų žemėtvarkos skyriui perduoti 4 metų laikotarpiui pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Zarasų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą 9,82 kv. metro ploto patalpą, esančią Sėlių a. 22, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4397-5007-6019. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų žemėtvarkos skyrius perduotą turtą naudos tik Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Zarasų žemėtvarkos skyriaus nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 17; susilaikė -3; nebalsavo -1.
 
T-172 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 – 2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
Priimtas sprendimas pakeisti Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-19 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011-2013 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“.
Sprendimo tikslas - patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2011–2013 m. programų pakeitimus. Perskirsčius Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2011–2013 m. programų lėšas, bus efektyviau, pagal esamas galimybes, panaudotos rajono Savivaldybės biudžeto lėšos.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 16; susilaikė – 4.
 
Priimtas sprendimas pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23d. sprendimą Nr. T-69 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-23 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto tvirtinimo“ pakeitimo“. Pakeitimai atlikti tikslinant 2011 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžetą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 16; susilaikė – 4.
 
Nuspręsta 50 procentų sumažinti valstybinės žemės nuomos mokestį už 2011 m. įmonei UAB „Vasaknos“, esančiai Zarasų r., Dusetų sen., Vasaknų k.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 19; nebalsavo -1.
 
Nuspręsta neatleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2011 m. Salako bendruomenės „Sakalas“.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 17; prieš -2 ; susilaikė – 1.
 
Taryba priėmė sprendimą pritarti geriatrijos profilio stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje.
Sprendimas priimtas, kadangi Zarasų ligoninė nori sudaryti sutartį su TLK dėl naujo geriatrijos profilio stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Prieš teikiant prašymą LR Sveikatos apsaugos ministerijai, būtina gauti iš įstaigos dalininko dokumentą, kad naujo profilio paslaugų teikimas yra suderintas su įstaigos dalininku. Ligoninė turi gerą techninę bazę ir kvalifikuotą personalą, todėl gali užtikrinti geriatrijos profilio stacionarių paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
Nuspręsta padidinti Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo lovų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičių iki 2.
Iki sprendimo priėmimo Zarasų ligoninėje buvo finansuojamos 32 slaugos ir palaikomojo gydymo lovos, o nuo šiol bus finansuojama iki 40 lovų. Tikimasi, jog tai gerins visuomenės senėjimo proceso kokybę ir ligoninė gaus didesnį finansavimą.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 19. Už – 19.
 
Sprendimu patvirtinti pakoreguoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatai. Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui pavesta įregistruoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatus Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-47 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo” 1 punktas pripažintas netekusiu galios.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 20.
 
Sudaryta Zarasų rajono savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija. Ši komisija ikiteismine tvarka nagrinėja asmenų skundus dėl savivaldybės viešojo administravimo subjektų – Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos priimtų individualių administracinių aktų arba valstybės tarnautojų veiksmų (neveikimo), išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas arba kiti įstatymai.
Dalyvavusių svarstant klausimą Tarybos narių skaičius – 20. Už – 18; susilaikė – 2.
 
Daugiau informacijos Zarasų rajono savivaldybės interneto
svetainės www.zarasai.lt srityje „Teisinė informacija“

Zarasų rajono savivaldybė 2011-11-03 11:54:32
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?