2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Antazavės dvaro aktualizavimo eiga

Siekiant išsaugoti kultÅ«ros paveldo objektą – Antazavės dvaro rÅ«mus ir pritaikyti juos kultÅ«rinei bei edukacinei veiklai, Zarasų rajono savivaldybės administracija dar 2006 m. parengė Antazavės dvaro sodybos rÅ«mų kapitalinio remonto bei stogo ir fasado tvarkybos darbų techninius projektus. Bendra darbų vertė 1 872,1 tÅ«kst. Eur.

 

Pagal parengtus techninius projektus 2012–2013 m. rajono Savivaldybės administracija, minėto kultÅ«ros paveldo objekto cokoliniame aukšte įsteigė Antazavės amatų centrą. Finansavimas gautas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Tradicinių amatų kÅ«rimas ir (arba) plėtra“. Bendra projekto vertė – 263,0 tÅ«kst. Eur.

 

Tuo pačiu laikotarpiu Zarasų rajono savivaldybės administracija atliko cokolio išorės tvarkybos darbus pagal 2012 m. projekto vadovės Juditos Olšauskienės parengtą Antazavės dvaro sodybos rÅ«mų (unikalus kodas KultÅ«ros vertybių registre 23498) stogo ir fasadų tvarkybos darbų (restauravimo ir remonto) projektą. Atlikti šie darbai: atkastas pastato cokolis, restauruotas mÅ«ras, pakeisti langai, lauko durys, atstatyti pagrindinio įėjimo laiptai, akmenimis išgrįsta priegrinda, atlikti archeologiniai tyrimai, įrengti paviršinio vandens surinkimo kanalai ir drenažas, apšiltinti cokolio sienų pamatai, įrengta rÅ«sio sienų hidroizoliacija bei kiti Projekte numatyti I-ojo etapo tvarkybos ir statybos darbai. Darbų vertė – 218,2 tÅ«kst. Eur.

 

Tęsdama pradėtus darbus, 2017 m. Zarasų rajono savivaldybės administracija pateikė Antazavės dvaro aktualizavimui 4 paraiškas finansavimui gauti pagal:
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultÅ«ros paveldo objektus“. Finansavimas gautas, sutartis su VšÄ® Centrine projektų valdymo agentÅ«ra (CPVA) pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 24 d. Bendra projekto „Valstybės saugomo kultÅ«ros paveldo objekto - Antazavės dvaro aktualizavimas“ (dvaro I a.) vertė – 554 372 Eur iš jų: ES lėšos – 284720 Eur, rajono Savivaldybės biudžetas (SB) – 269652 Eur. Projekto tikslas - sutvarkyti ir aktualizuoti Antazavės dvaro rÅ«mų pirmą aukštą bei įsigyti kultÅ«rinei veiklai vykdyti reikalingą įrangą ir baldus. Ä®gyvendinus projekto veiklas įrengta daugiafunkcinė, kamerinė, koncertų - parodų salė, muziejaus Emilijos Pliaterytės ekspozicinė erdvė ir senųjų (retų) spaudinių biblioteka. Ä®rengtose patalpose jau organizuoti koncertai, kameriniai vakarai, susitikimai, iškilmingi renginiai. Ä®rengtų patalpų plotas -377 kv. m.

 

2. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultÅ«ros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Projekto „Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai, II etapas” (dvaro pastogė) sutartis su Nacionaline mokėjimo agentÅ«ra (NMA) pasirašyta 2018 m. vasario 7 d. Bendra projekto vertė – 255,0 tÅ«kst. Eur, iš jų: ES lėšos 200,00 tÅ«kst. Eur, SB-55 tÅ«kst. Eur. Projektas įgyvendintas Antazavės dvaro rÅ«mų pastogės patalpose. Projekto metu suremontuotos pastogės patalpos-316 kv.m, įsigyti reikalingi baldai ir įranga amatų veiklai vystyti, įrengtas keltukas neįgaliesiems.


Projektu siekta keleto tikslų:
1) sudaryti sąlygas Zarasų krašto tautodailininkams, liaudies meistrams puoselėti tradicinius amatus, ypač bÅ«dingus mÅ«sų regionui: karpinius, margučių marginimą ir skutinėjimą, šiaudinių žaislų, papuošimų ir sodų rišimą, vilnos vėlimą, keramiką, audimą, stalystę, drožybą;
2) teikti tradicinių amatų mokymo, pristatymo, demonstravimo paslaugas;
3) tradicinių amatininkų mokymas ir meistriškumo kėlimas;
5) sustiprinti esamas ir sukurti naujas paslaugas kaime, taip vystant turistinį traukos centrą;
6) kultÅ«ros paveldo įveiklinimo, išlaikymo, atkÅ«rimo ir atnaujinimo, taip skatinant vietos plėtrą kaimo vietovėse;
7) skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėje.


3. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultÅ«ros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektas „Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultÅ«rinio gyvenimo sąlygas Zarasų rajone“ (dvaro išorė). Sutartis su NMA pasirašyta 2018 m. liepos 27 d. Bendra projekto vertė -364 402 Eur (iš jų: ES lėšos – 200 000,00 Eur, SB lėšos – 164 402 Eur). Atlikti stogo tvarkybos darbai, antro aukšto langų keitimas, fasado tvarkybos darbai, balkono apdaila, II aukšto perdangos tvarkybos darbai ir kiti susiję su išore tvarkybos ir statybos darbai.

 

4. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultÅ«ros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektas „Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kÅ«rybinėms stovykloms“ (dvaro II aukštas). Finansavimo sutartis su NMA pasirašyta 2018 m. spalio 2 d., bendra projekto vertė 217052 Eur, iš jų: ES lėšos – 164120 Eur, SB lėšos-52932 Eur. Projekto metu bÅ«tų rekonstruotas dvaro antras aukštas, o įrengtose patalpose bus vykdomos pažintinės, edukacinės ir kultÅ«rinės veiklos: kÅ«rybinės meninės dirbtuvės, teatro užsiėmimai, muzikinė veikla, bus organizuojamos parodos, plenerai, bendruomenės vakarai ir kitos panašios veiklos. Sutvarkytų patalpų plotas – 377 kv.m.

 

Antazavės dvaro rÅ«mai pritaikyti kultÅ«rinėms, meninėms, edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms reikmėms ir tikimės, kultÅ«ros paveldo objektas taps krašto traukos centru.
 

Visi projektai:

 

Eil. Nr.
Projektas
Projekto pradžia metais
Projekto vertė, tūkst. Eur
Paramos lėšos
1.
Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai (cokolis)
2009
263,0
263,0
2.
Cokolio išorės tvarkybos darbai (cokolis)
2012
218,2
109,1
3.
Valstybės saugomo kultÅ«ros paveldo objekto - Antazavės dvaro aktualizavimas (I aukštas)
2017
554,4
284,7
4.
Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kÅ«rybinėms stovykloms (II aukštas)
2018
217,1
164,1
5.
Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai, II etapas (pastogė)
2018
255,0
200,0
6.
Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas Zarasų rajone (fasadas)
2018
364,4
200,0
Iš viso:
1 872,1
1 220,9 (65,2 proc.)


LėšÅ³ panaudojimo pasiskirstymas 2018–2022 m.

 

 

Eil. Nr.
Projektas
2022 m. planuojama panaudoti lėšÅ³ pagal finansavimo šaltinius, tÅ«kst. Eur
2021 m. panaudota lėšÅ³ pagal finansavimo šaltinius, tÅ«kst. Eur
2020 m. panaudota lėšÅ³ pagal finansavimo šaltinius, tÅ«kst. Eur
2019 m. panaudota lėšÅ³ pagal finansavimo šaltinius, tÅ«kst. Eur
2018 m. panaudota lėšÅ³ pagal finansavimo šaltinius, tÅ«kst. Eur
1.
Valstybės saugomo kultÅ«ros paveldo objekto – Antazavės dvaro aktualizavimas (I aukštas)
SB-0,0
ES-83,0
SB-29,1
ES-2,6
SB-107,3
ES-118,0
SB-130,5
ES-81,1
SB-2,8
2.
Antazavės dvaro antro aukšto vidaus patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kÅ«rybinėms stovykloms (II aukštas)
 
SB-14,7
ES-37,4
SB-6,6
ES-93,9
SB-31,7
ES-32,8
 
3.
Amatų centro plėtra Antazavės dvare: paveldas ir tradicijos kaimo plėtrai, II etapas (pastogė)
 
 
SB-34,4
ES-115,1
SB-20,6
ES-84,9
 
4.
Antazavės dvaro sutvarkymas gerinant gyventojų poilsio ir kultūrinio gyvenimo sąlygas Zarasų rajone (fasadas)
 
 
SB-0,1
ES-54,4
SB-164,3
ES-145,6
 
Iš viso pagal metus, tÅ«kst. Eur
SB-0,0
ES-83,0
Viso: 83,0
SB-43,8
ES-40,0
Viso: 83,8
SB-148,4
ES-381,4
Viso:529,8
SB-347,1
ES-344,4
Viso:691,5
SB-2,8
ES-0,0
Viso: 2,8
Viso 2018-2022 m. tūkst. Eur
SB-542,1
ES-848,8
Viso: 1390,9

Ramunė Šileikienė, (8 385) 37 170, ramune.sileikiene@zarasai.lt.

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-21 11:32:51