2019 m. birželio 18 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Aš manau taip: Apie šokius ir ne tik

Kas nu­ti­ko Za­ra­sų jau­ni­mui? Šeš­ta­die­nį, lap­kri­čio 27 die­ną, po il­gos per­trau­kos, vy­ko dis­ko­te­ka. Na, bent jau te­oriš­kai, mat su­si­rin­ko tik... ke­tu­ri žmo­nės. Ir taip ne­be pir­mą kar­tą – Rug­sė­jo pir­mą­ją pa­šok­ti ir­gi at­ėjo vi­so la­bo sau­je­lė jau­nuo­lių.
 
Aiš­ku, nie­ko ne­kal­ti­nu – kai ku­riems tie­siog ne­pa­tin­ka dis­ko­te­kos. Ta­čiau yra ir jas mėgs­tan­čių, bet... Nors bu­vo pa­ka­bin­tas skel­bi­mas, in­ter­ne­te ir­gi bu­vo už­si­min­ta apie dis­ko­te­ką, ta­čiau vis tiek, kai klau­si­nė­jau drau­gų, da­lis jų kaž­kaip su­ge­bė­jo nie­ko apie tai ne­ži­no­ti! Ma­nau, re­kla­mai bu­vo skir­ta kiek per ma­žai dė­me­sio. Iš vi­so pas­ta­ruo­ju me­tu at­ro­do, jog vi­si ren­gi­niai Za­ra­suo­se yra ne­pa­kan­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti. O vy­res­nių pa­žįs­ta­mų pa­sa­ko­ji­mai apie kaž­ka­da vy­ku­sias dis­ko­te­kas, į ku­rias iš tie­sų su­si­rink­da­vo daug žmo­nių, apie vy­ku­sius te­mi­nius va­ka­rus at­ro­do kaip pa­sa­kos. Tad kas nu­ti­ko? Kur din­go šo­kiai, links­my­bės? Ko­dėl da­bar dau­giau­sia jau­nų žmo­nių Za­ra­suo­se links­mi­na­si kaž­kur „plo­tuo­se“ lenk­da­mi tau­re­lę?
Mie­lie­ji, at­si­bus­ki­te, bū­ki­te ak­ty­ves­ni! O or­ga­ni­za­ci­jos, ren­gian­čios to­kius ren­gi­nius, ir­gi ga­lė­tų la­biau pa­si­steng­ti ne tik juos or­ga­ni­zuo­da­mos, bet ir la­biau re­kla­muo­da­mos... Ga­lų ga­le, šo­kiai ne tik pra­mo­ga, bet ir ben­dra­vi­mo rū­šis.
 
ANASTASIJA
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:58:45