2024 m. birželio 23 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

AÅ¡ manau taip

Ne­se­niai vy­ko SMS ži­nu­Äių ra­šy­mo lenk­ty­nės, ku­rios man pa­si­ro­dė šiek tiek ne­są­Å¾i­nin­gos ma­no drau­gų ir vi­sų ki­tų za­ra­siš­kių, da­ly­va­vu­sių lenk­ty­nė­se, at­Å¾vil­giu. Nu­ga­lė­to­ju ta­po kaž­koks Vai­das, at­vy­kęs iš Vi­sa­gi­no. Ne­Å¾i­nau, kaip čia at­si­ti­ko, jog jis at­vy­ko bÅ«­ti­nai į Za­ra­sus, ta­Äiau ma­nau, jog ne­są­Å¾i­nin­ga va­Å¾i­nė­ti po ki­tus mies­tus ir taip „rink­ti“ mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Be to, ant sta­tu­lė­lės bu­vo už­ra­šas – grei­Äiau­siam ZARASŲ(!) SMS‘inin­kui, o koks jis za­ra­siš­kis?! Taip ga­li at­si­ras­ti ir to­kių „gud­ru­Äių“, ku­rie, sa­vo mies­te už­Ä—mę pir­mą vie­tą, su­gal­vos nu­vyk­ti į ki­tą ir iš ten taip pat iš­va­Å¾iuos su lai­mė­ji­mu...
 
 
Ma­nau, jog jei pra­Å¾iop­so­jai ga­li­my­bę lai­mė­ti sa­vo mies­te, į ki­tus no­sies kiš­ti ne­rei­kė­tų...
 
Ä®do­mu, ką šiuo klau­si­mu ma­no lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai?
 
JUSTĖ
 
Ką gi, pa­si­tei­ra­vo­me ir lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių. Kaip in­for­ma­vo „Te­le2“ vie­šÅ³­jų ry­šių va­do­vas An­drius Ba­ra­naus­kas, tai­syk­lės, gir­di, lei­džian­Äios taip elg­tis, tai yra, jau­nuo­liai iš ki­tų mies­tų ga­li va­Å¾iuo­ti ir var­Å¾y­tis į bet ku­rį mies­tą, ne­bent jie sa­va­ja­me bÅ«­tų lai­mė­ję vie­ną iš tri­jų pri­zi­nių vie­tų ir jau ga­vę ko­kius nors ap­do­va­no­ji­mus. Su pa­sta­ba, kad ge­riau­siu „Za­ra­sų SMS‘ininku“ ta­po vi­sa­gi­nie­tis ir tai, švel­niai pa­sa­kius, skam­ba juo­kin­gai, vie­šÅ³­jų ry­šių va­do­vas tar­si ir su­ti­ko, bet tei­si­no­si, jog jie moks­lei­vių, gir­di, ne­pa­Å¾Ä¯s­ta, kaip­gi pa­tik­rin­si, kas iš kur (nors ma­no­me, kad tai pa­da­ry­ti vi­sai ne­sun­ku), o ga­lop vėl grį­Å¾o prie anks­Äiau iš­tar­tos fra­zės: „Tai­syk­lės lei­džia“.
 
Tai­gi, mie­li za­ra­siš­kiai, ne­Å¾iop­so­ki­te – jei jums ne­pa­vy­ko Za­ra­suo­se lai­mė­ti pri­zi­nės vie­tos, va­Å¾iuo­ki­te į ki­tą mies­tą ir tap­ki­te ge­riau­siu SMS‘ininku ute­niš­kiu, ro­kiš­kie­Äiu ar net­gi klai­pė­die­Äiu...
 
 
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:54:36
MERĖ
Seniūnaičių rinkimai 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?