2019 m. birželio 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Aš manau taip

Ne­se­niai vy­ko SMS ži­nu­čių ra­šy­mo lenk­ty­nės, ku­rios man pa­si­ro­dė šiek tiek ne­są­ži­nin­gos ma­no drau­gų ir vi­sų ki­tų za­ra­siš­kių, da­ly­va­vu­sių lenk­ty­nė­se, at­žvil­giu. Nu­ga­lė­to­ju ta­po kaž­koks Vai­das, at­vy­kęs iš Vi­sa­gi­no. Ne­ži­nau, kaip čia at­si­ti­ko, jog jis at­vy­ko bū­ti­nai į Za­ra­sus, ta­čiau ma­nau, jog ne­są­ži­nin­ga va­ži­nė­ti po ki­tus mies­tus ir taip „rink­ti“ mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Be to, ant sta­tu­lė­lės bu­vo už­ra­šas – grei­čiau­siam ZARASŲ(!) SMS‘inin­kui, o koks jis za­ra­siš­kis?! Taip ga­li at­si­ras­ti ir to­kių „gud­ru­čių“, ku­rie, sa­vo mies­te už­ėmę pir­mą vie­tą, su­gal­vos nu­vyk­ti į ki­tą ir iš ten taip pat iš­va­žiuos su lai­mė­ji­mu...
 
 
Ma­nau, jog jei pra­žiop­so­jai ga­li­my­bę lai­mė­ti sa­vo mies­te, į ki­tus no­sies kiš­ti ne­rei­kė­tų...
 
Įdo­mu, ką šiuo klau­si­mu ma­no lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai?
 
JUSTĖ
 
Ką gi, pa­si­tei­ra­vo­me ir lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių. Kaip in­for­ma­vo „Te­le2“ vie­šų­jų ry­šių va­do­vas An­drius Ba­ra­naus­kas, tai­syk­lės, gir­di, lei­džian­čios taip elg­tis, tai yra, jau­nuo­liai iš ki­tų mies­tų ga­li va­žiuo­ti ir var­žy­tis į bet ku­rį mies­tą, ne­bent jie sa­va­ja­me bū­tų lai­mė­ję vie­ną iš tri­jų pri­zi­nių vie­tų ir jau ga­vę ko­kius nors ap­do­va­no­ji­mus. Su pa­sta­ba, kad ge­riau­siu „Za­ra­sų SMS‘ininku“ ta­po vi­sa­gi­nie­tis ir tai, švel­niai pa­sa­kius, skam­ba juo­kin­gai, vie­šų­jų ry­šių va­do­vas tar­si ir su­ti­ko, bet tei­si­no­si, jog jie moks­lei­vių, gir­di, ne­pa­žįs­ta, kaip­gi pa­tik­rin­si, kas iš kur (nors ma­no­me, kad tai pa­da­ry­ti vi­sai ne­sun­ku), o ga­lop vėl grį­žo prie anks­čiau iš­tar­tos fra­zės: „Tai­syk­lės lei­džia“.
 
Tai­gi, mie­li za­ra­siš­kiai, ne­žiop­so­ki­te – jei jums ne­pa­vy­ko Za­ra­suo­se lai­mė­ti pri­zi­nės vie­tos, va­žiuo­ki­te į ki­tą mies­tą ir tap­ki­te ge­riau­siu SMS‘ininku ute­niš­kiu, ro­kiš­kie­čiu ar net­gi klai­pė­die­čiu...
 
 
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:54:36