2021 m. kovo 3 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

AÅ¡ manau taip

Ne­se­niai vy­ko SMS ži­nu­Äių ra­šy­mo lenk­ty­nės, ku­rios man pa­si­ro­dė šiek tiek ne­są­Å¾i­nin­gos ma­no drau­gų ir vi­sų ki­tų za­ra­siš­kių, da­ly­va­vu­sių lenk­ty­nė­se, at­Å¾vil­giu. Nu­ga­lė­to­ju ta­po kaž­koks Vai­das, at­vy­kęs iš Vi­sa­gi­no. Ne­Å¾i­nau, kaip čia at­si­ti­ko, jog jis at­vy­ko bÅ«­ti­nai į Za­ra­sus, ta­Äiau ma­nau, jog ne­są­Å¾i­nin­ga va­Å¾i­nė­ti po ki­tus mies­tus ir taip „rink­ti“ mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Be to, ant sta­tu­lė­lės bu­vo už­ra­šas – grei­Äiau­siam ZARASŲ(!) SMS‘inin­kui, o koks jis za­ra­siš­kis?! Taip ga­li at­si­ras­ti ir to­kių „gud­ru­Äių“, ku­rie, sa­vo mies­te už­Ä—mę pir­mą vie­tą, su­gal­vos nu­vyk­ti į ki­tą ir iš ten taip pat iš­va­Å¾iuos su lai­mė­ji­mu...
 
 
Ma­nau, jog jei pra­Å¾iop­so­jai ga­li­my­bę lai­mė­ti sa­vo mies­te, į ki­tus no­sies kiš­ti ne­rei­kė­tų...
 
Ä®do­mu, ką šiuo klau­si­mu ma­no lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai?
 
JUSTĖ
 
Ką gi, pa­si­tei­ra­vo­me ir lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­rių. Kaip in­for­ma­vo „Te­le2“ vie­šÅ³­jų ry­šių va­do­vas An­drius Ba­ra­naus­kas, tai­syk­lės, gir­di, lei­džian­Äios taip elg­tis, tai yra, jau­nuo­liai iš ki­tų mies­tų ga­li va­Å¾iuo­ti ir var­Å¾y­tis į bet ku­rį mies­tą, ne­bent jie sa­va­ja­me bÅ«­tų lai­mė­ję vie­ną iš tri­jų pri­zi­nių vie­tų ir jau ga­vę ko­kius nors ap­do­va­no­ji­mus. Su pa­sta­ba, kad ge­riau­siu „Za­ra­sų SMS‘ininku“ ta­po vi­sa­gi­nie­tis ir tai, švel­niai pa­sa­kius, skam­ba juo­kin­gai, vie­šÅ³­jų ry­šių va­do­vas tar­si ir su­ti­ko, bet tei­si­no­si, jog jie moks­lei­vių, gir­di, ne­pa­Å¾Ä¯s­ta, kaip­gi pa­tik­rin­si, kas iš kur (nors ma­no­me, kad tai pa­da­ry­ti vi­sai ne­sun­ku), o ga­lop vėl grį­Å¾o prie anks­Äiau iš­tar­tos fra­zės: „Tai­syk­lės lei­džia“.
 
Tai­gi, mie­li za­ra­siš­kiai, ne­Å¾iop­so­ki­te – jei jums ne­pa­vy­ko Za­ra­suo­se lai­mė­ti pri­zi­nės vie­tos, va­Å¾iuo­ki­te į ki­tą mies­tą ir tap­ki­te ge­riau­siu SMS‘ininku ute­niš­kiu, ro­kiš­kie­Äiu ar net­gi klai­pė­die­Äiu...
 
 
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:54:36