2022 m. gruodžio 9 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Atliekų tvarkymas

2012 metų gegužės 21 d. tarp Zarasų rajono savivaldybės administracijos ir UAB ,,Zarasų komunalininkas“ buvo sudaryta komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir plėtojimo Zarasų rajone sutartis. Atliekų turėtojams komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikiamos už aukšÄiau paminėtoje sutartyje nustatytą kainą, o UAB ,,Zarasų komunalininkas“ įsipareigojo sudaryti sutartis dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos su visais Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančiais atliekų turėtojais. Šiuo metu ne visi atliekų turėtojai yra sudarę sutartis, o ir tie, kurie sudarę (ypač individualių namų valdų) stengiasi gudrauti ir neša komunalines atliekas į daugiabučiams namams skirtus konteinerius. Pagal dabar galiojančius teises aktus Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – vienos, kelių arvisų į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančių savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės (savivaldybių) pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas. UAB ,,Zarasų komunalininkas“ yra privatus juridinis asmuo, todėl Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi bÅ«ti negali.
 
Atsižvelgdama į šiuo metu galiojančius teises aktus, Zarasų rajono savivaldybės taryba 2016 m. liepos 1 d. paskyrė UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriumi ir pavedė administratoriui atlikti šias komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas: organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą Zarasų rajone teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti, vykdyti sutartinių įsipareigojimų tarp komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus ir atliekų tvarkytojo priežiÅ«rą ir kontrolę, pateikti rajono Savivaldybės administracijai įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžio apskaičiavimą ir, jeigu rajono Savivaldybės taryba šią įmoką patvirtina, ją rinkti, registruoti komunalinių atliekų turėtojus, rinkti, analizuoti informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą Zarasų rajono savivaldybės ir Utenos regiono teritorijoje, Utenos regiono plėtros tarybos patvirtinto regioninio ir rajono Savivaldybės tarybos patvirtinto Savivaldybės atliekų tvarkymo planų priemonių, užtikrinančių valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane nustatytų užduočių įgyvendinimą, vykdymą, teikti pasiÅ«lymus Utenos regiono plėtros tarybai ir rajono Savivaldybės tarybai dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo ir plėtojimo, įgyvendinti visuomenės informavimo, švietimo ir mokymo priemones komunalinių atliekų tvarkymo srityje.
 
UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ pasirinkta dar ir todėl, kad Zarasų rajono savivaldybė neturi savo  valdomos specializuotos įmonės (įmonės, kuri vykdytų komunalinių atliekų tvarkymo veiklą), kuriai galėtų pavesti atlikti administravimo funkcijas.  Ši bendrovė pasirinkta, nes centralizuotai teikiant komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo funkcijas mažėja kaštai funkcijoms atlikti. Todėl sistemos administratorius paslaugas teikia optimaliomis sąlygomis. UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2004 m. apskrities savivaldybių iniciatyva yra įsteigta kurti ir plėtoti bendrą Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemą. Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklauso 12,275 proc. šios bendrovės akcijų. Bendrovė pajėgi rinkliavos administravimo ir kitas Tarybos sprendime nurodytas funkcijas teikti optimaliomis sąnaudomis, turi sukaupusi 12 442,66 Eur  rinkliavos Zarasų rajone įvedimui.
 
Sprendimo priėmimas dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus skyrimo buvo bÅ«tinas, nes savivaldybės privalo  kuo greičiau  Ä¯gyvendinti Atliekų tvarkymo įstatymo 25 straipsnio nuostatas, kad savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, bÅ«tinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.
 
Po sprendimo priėmimo Taryba 2016 m. rugpjūčio 5 d. pritarė Zarasų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sutarčiai tarp Zarasų rajono savivaldybės ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“. Sutartį abi šalys pasirašÄ— 2016 m. rugsėjo 13 d. Po sutarties pasirašymo bus atliekami šie veiksmai: UAB ,,Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ įsigis duomenų bazes, adaptuos programinę įrangą, įsigis duomenis ir juos apdoros, skaičiuos įmokos dydį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų, parengs atliekų tvarkymo dydžio nustatymo metodiką, įvertins komunalinių atliekų sistemos sąnaudas, nustatys sąnaudų dedamąsias dalis (pastovią ir kintamąją), atliks viešuosius pirkimus ir sudarys sutartis su atliekų vežėju, parengs vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų projektą, apskaičiuos vietinės rinkliavos dydį, kurį tvirtins Zarasų rajono savivaldybės taryba. Šiuos darbus planuojami atlikti iki 2017 metų kovo mėn. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydis turės bÅ«ti toks, kad surinktomis lėšomis bÅ«tų apmokėtos visos komunalinių atliekų turėtojo veikloje susidarančių komunalinių atliekų sutvarkymo sąnaudos. Planuojama, kad vietinė rinkliava gyventojams bus skaičiuojama vienam turto vienetui.  Tai reiškia, kad nekilnojamo turto savininkas yra rinkliavos tiesioginis mokėtojas. Rinkliava už komunalines atliekas galioja tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Ä®sigaliojus vietinei rinkliavai, gyventojai ir įmonės pagal adresą gaus apmokėjimo sąskaitas. Jokių sutarčių sudaryti nereikės, o anksčiau su atliekų vežėju sudarytos sutartys teisiškai nutrÅ«ks. 

Statybos ir urbanistikos skyrius 2016-09-14 10:59:51
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?