2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

BALTAS KAMPAS

Ak, se­niai be­at­vė­rė­me šÄ¯ ba-a-al­tą kam­pe­lį... Ir ką tai reiš­kia? Ogi tai, kad vi­siems vis la­biau da­ro­si vis­kas „dzin“. Žiur­kės pa­kri­ti­kuo­tie­ji su­len­da į sa­vo ur­vus ir ap­si­me­ta, kad ne­Å¾i­no, ne­ma­tė, ne­skai­tė, ne­krei­pia dė­me­sio, tuo tar­si įro­dy­da­mi, kad tik­rai yra ap­si­lei­dę ir ap­kiau­tę... Gal gi ne taip? Taip, mie­lie­ji, taip. Juk ir to­liau mies­te sto­vi siau­bą ke­lian­tys ap­lÅ«­Å¾Ä™ sta­ti­niai, par­ke­liuo­se ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se „ka­ki­na­mi“ šu­nys, ir to­liau krei­vai da­Å¾o­mos per­Ä—jos ir sta­to­mi stul­pai... Ap­skri­tai ap­si­lei­di­mo, ne­Å«kiš­ku­mo, abe­jin­gu­mo – su kau­pu. To­dėl net ir ma­Å¾a, bet gra­Å¾i smul­kme­nė­lė taip džiu­gi­na mÅ«­sų BALTO KAMPO gy­ven­to­ją Ge­rą­ją Pe­ly­tę:
     - Svei­ki, svei­ki, čia tik­rai aš, BALTO KAMPO gy­ven­to­ja Ge­ro­ji Pe­ly­tė. Se­niai be­si­ma­tė­me, mat ir aš kar­tu su dar­bo ne­tu­rin­Äiu mÅ«­sų Å«g­te­lė­jusiu jau­ni­mu bu­vau ke­liems me­tams emig­ra­vu­si į už­sie­nį... Su­grį­Å¾au iš­gir­du­si ma­lo­nias kal­bas apie be­si­kei­Äian­Äius my­li­mus mÅ«­sų Za­ra­sus. Daug kas nu­džiu­gi­no – ly­gÅ«s nau­ji ša­li­gat­viai, Za­ra­so pa­kran­tė­je tie­sia­mas pės­Äių­jų ta­kas, sta­to­mas ap­Å¾val­gos ra­tas... Tie­sa, vi­sur ten pur­vy­nas, da­bar gruo­do su­trauk­tas, bet ti­kė­ki­mės – kaž­ka­da bus gra­Å¾u. O kol bus, nu­ta­riau pa­si­džiaug­ti te­gul ir smul­kme­no­mis, bet ma­lo­nio­mis. Štai ap­tvar­ky­tas se­no­sios li­go­ni­nės Vy­tau­to gat­vė­je pa­sta­tas (o at­si­me­na­te, koks lau­Å¾as bu­vo, kiek apie tai ra­šÄ—­me ir fo­to­gra­fa­vo­me?), Juo­zo Gruo­džio gat­vė­je pa­ga­liau pa­so­din­ti me­de­liai (pa­lin­kė­ki­me jiems pri­gy­ti)... Nu­džiu­gi­no net ir nau­ja skel­bi­mų len­ta prie­šais vie­šÄ… pir­tį – to­kia gra­Å¾i, ne­nu­sags­ty­ta su­rÅ«­di­ju­siais smeig­tu­kais, ne­ap­lÅ«­Å¾u­si (o at­si­me­nu ją kaž­ka­da bu­vus kaip stul­pą pa­ka­ruok­liui). Kol ja gro­Å¾Ä—­jau­si, pri­Ä—jo vai­kai su pla­ka­tais. Jie taip pat džiau­gė­si, jog ga­li leng­vai įbes­ti smeig­tu­kus. Viz­gin­da­ma sa­vo uo­de­gy­tę ly­giu Vy­tau­to gat­vės ša­li­gat­viu nu­ti­pe­nau į mies­to cen­trą... Gra­Å¾i Sė­lių aikš­tė, siÅ«­ruo­ja at­so­din­ti me­de­liai, pui­kiai su­tvar­ky­ta Ba­jo­rų gat­vė, nau­ju sto­gu ir du­ri­mis švie­Äia se­na­sis tur­gaus ha­lės pa­sta­tas, pri­tai­ky­tas tur­gi­nin­kų ir pir­kė­jų reik­mėms, tvar­kin­gi laip­tai į „tu­ne­lį“ (prie mies­to se­niÅ«­ni­jos)... Ne ne, už­si­merk­siu (ar­gi ne taip da­ro ra­jo­no ir mies­to va­do­vai) ir šian­dien dar ne­ma­ty­siu nei bai­suok­lio bu­vu­sio res­to­ra­no, nei bjau­riai at­ro­dan­Äios skel­bi­mų len­tos prie Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, nei ap­grauž­tų gim­na­zi­jos laip­tų, nei le­gen­da ta­pu­sio kios­ko Vil­niaus gat­vė­je, nei dar daug ko ki­to, ba­dan­Äio akis. Šian­dien no­riu tik džiaug­tis, te­gul smul­kme­no­mis, ir ti­kė­tis, kad at­ei­ty­je jų bus vis dau­giau ir dau­giau...
   Pa­ren­gė Do­ri­na ŠUKYTĖ


 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 00:04:19
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?