2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

BALTAS KAMPAS

Ak, se­niai be­at­vė­rė­me šį ba-a-al­tą kam­pe­lį... Ir ką tai reiš­kia? Ogi tai, kad vi­siems vis la­biau da­ro­si vis­kas „dzin“. Žiur­kės pa­kri­ti­kuo­tie­ji su­len­da į sa­vo ur­vus ir ap­si­me­ta, kad ne­ži­no, ne­ma­tė, ne­skai­tė, ne­krei­pia dė­me­sio, tuo tar­si įro­dy­da­mi, kad tik­rai yra ap­si­lei­dę ir ap­kiau­tę... Gal gi ne taip? Taip, mie­lie­ji, taip. Juk ir to­liau mies­te sto­vi siau­bą ke­lian­tys ap­lū­žę sta­ti­niai, par­ke­liuo­se ir vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se „ka­ki­na­mi“ šu­nys, ir to­liau krei­vai da­žo­mos per­ėjos ir sta­to­mi stul­pai... Ap­skri­tai ap­si­lei­di­mo, ne­ūkiš­ku­mo, abe­jin­gu­mo – su kau­pu. To­dėl net ir ma­ža, bet gra­ži smul­kme­nė­lė taip džiu­gi­na mū­sų BALTO KAMPO gy­ven­to­ją Ge­rą­ją Pe­ly­tę:
     - Svei­ki, svei­ki, čia tik­rai aš, BALTO KAMPO gy­ven­to­ja Ge­ro­ji Pe­ly­tė. Se­niai be­si­ma­tė­me, mat ir aš kar­tu su dar­bo ne­tu­rin­čiu mū­sų ūg­te­lė­jusiu jau­ni­mu bu­vau ke­liems me­tams emig­ra­vu­si į už­sie­nį... Su­grį­žau iš­gir­du­si ma­lo­nias kal­bas apie be­si­kei­čian­čius my­li­mus mū­sų Za­ra­sus. Daug kas nu­džiu­gi­no – ly­gūs nau­ji ša­li­gat­viai, Za­ra­so pa­kran­tė­je tie­sia­mas pės­čių­jų ta­kas, sta­to­mas ap­žval­gos ra­tas... Tie­sa, vi­sur ten pur­vy­nas, da­bar gruo­do su­trauk­tas, bet ti­kė­ki­mės – kaž­ka­da bus gra­žu. O kol bus, nu­ta­riau pa­si­džiaug­ti te­gul ir smul­kme­no­mis, bet ma­lo­nio­mis. Štai ap­tvar­ky­tas se­no­sios li­go­ni­nės Vy­tau­to gat­vė­je pa­sta­tas (o at­si­me­na­te, koks lau­žas bu­vo, kiek apie tai ra­šė­me ir fo­to­gra­fa­vo­me?), Juo­zo Gruo­džio gat­vė­je pa­ga­liau pa­so­din­ti me­de­liai (pa­lin­kė­ki­me jiems pri­gy­ti)... Nu­džiu­gi­no net ir nau­ja skel­bi­mų len­ta prie­šais vie­šą pir­tį – to­kia gra­ži, ne­nu­sags­ty­ta su­rū­di­ju­siais smeig­tu­kais, ne­ap­lū­žu­si (o at­si­me­nu ją kaž­ka­da bu­vus kaip stul­pą pa­ka­ruok­liui). Kol ja gro­žė­jau­si, pri­ėjo vai­kai su pla­ka­tais. Jie taip pat džiau­gė­si, jog ga­li leng­vai įbes­ti smeig­tu­kus. Viz­gin­da­ma sa­vo uo­de­gy­tę ly­giu Vy­tau­to gat­vės ša­li­gat­viu nu­ti­pe­nau į mies­to cen­trą... Gra­ži Sė­lių aikš­tė, siū­ruo­ja at­so­din­ti me­de­liai, pui­kiai su­tvar­ky­ta Ba­jo­rų gat­vė, nau­ju sto­gu ir du­ri­mis švie­čia se­na­sis tur­gaus ha­lės pa­sta­tas, pri­tai­ky­tas tur­gi­nin­kų ir pir­kė­jų reik­mėms, tvar­kin­gi laip­tai į „tu­ne­lį“ (prie mies­to se­niū­ni­jos)... Ne ne, už­si­merk­siu (ar­gi ne taip da­ro ra­jo­no ir mies­to va­do­vai) ir šian­dien dar ne­ma­ty­siu nei bai­suok­lio bu­vu­sio res­to­ra­no, nei bjau­riai at­ro­dan­čios skel­bi­mų len­tos prie Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to, nei ap­grauž­tų gim­na­zi­jos laip­tų, nei le­gen­da ta­pu­sio kios­ko Vil­niaus gat­vė­je, nei dar daug ko ki­to, ba­dan­čio akis. Šian­dien no­riu tik džiaug­tis, te­gul smul­kme­no­mis, ir ti­kė­tis, kad at­ei­ty­je jų bus vis dau­giau ir dau­giau...
   Pa­ren­gė Do­ri­na ŠUKYTĖ


 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 00:04:19