2020 m. liepos 10 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Dėl bebrų daromos žalos

Į Kaimo plėtros skyrių dažnai kreipiasi rajono gyventojai su prašymais išardyti bebrų pastatytas užtvankas grioviuose, pralaidose, nes tuomet pakeliamas vandens lygis, užliejamos pievos ir ganyklos bei šalia griovių esantys dirbami žemės plotai, miškai. Suprantame gyventojų rūpestį ir bėdas dėl bebrų daromos žalos, tačiau konkrečiai padėti šiuo klausimu turime labai ribotas tiek teisines, tiek finansines galimybes. Pagal galiojančius teisės aktus valstybės biudžeto lėšos bebrų užtvankoms ardyti gali būti naudojamos tik vykdant kompleksinius melioracijos remonto, rekonstrukcijos darbus.
          
Melioracijos statinių remonto, avarinių gedimų šalinimo darbai planuojami ir vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr.3D-271 patvirtintu, valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje, sąrašu ir šių darbų prioritetais, pirmenybę teikiant melioracijos statinių gedimams intensyviai dirbamuose žemės plotuose. Jeigu, atlikus melioracijos griovių remonto darbus, žemės sklypų savininkai juos prižiūrėtų iškirstų medžius ir krūmus, nušienautų žolę, bebrams būtų sunku ten įsikurti.
           
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas tais atvejais, kai žalą žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta visus metus.
           
Taip pat atkreipiame dėmesį į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr.D1-378 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ įtvirtintą nuostatą, leidžiančią žemės, miško, vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams, ar medžioklės plotų naudotojams visus metus rankinėmis ir mechaninėmis priemonėmis, išskyrus sprogmenis ir sprogstamąsias medžiagas, ardyti bebrų pastatytas užtvankas neperspektyviose (likviduotinose) bebravietėse. Pažymėtina, kad pareiga užkirsti kelią bebrų populiacijos didėjimui (nesudarant palankių tam sąlygų) yra priskirta tiek medžiotojų būreliams, tiek žemės sklypų savininkams ar naudotojams.
           
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.3D-218 patvirtintų Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklių 43 punkte nurodyta, kad už bebrų užtvankas grioviuose ir jų padarytą žalą atsakingi medžioklės plotų naudotojai.
           
Esant tokiam teisiniam reglamentavimui mūsų valstybėje ir siekiant išvengti bebrų daromos žalos, būtinas geranoriškumas ir susiklausymas tarp Kaimo plėtros skyriaus specialistų, medžioklės plotų naudotojų ir žemės ir miškų sklypų savininkų ar naudotojų. Tik bendromis jėgomis dirbant, galima būtų nors minimaliai pasiekti, kad bebrų daroma žala mūsų rajono gyventojams būtų kuo mažesnė.
 
Kaimo plėtros skyrius

Kaimo plėtros skyrius 2018-06-29 14:21:12