2022 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Iš moksleivio dienoraščio

Pa­va­sa­ris. Juk jis tu­rė­tų bÅ«­ti links­mas, ar ne? Sau­lė, at­gy­jan­ti gam­ta ir pa­na­šiai...
 
 
Man pa­va­sa­ris šiuo me­tu ma­Å¾ai ką reiš­kia. Vien leng­ves­nį ke­lią iki mo­kyk­los, na, gal dar dar­bą dar­Å¾e. Bet juk šis pa­va­sa­ris taip grei­tai pra­eis... Vis­kas pra­ei­na per­ne­lyg grei­tai... (iš­sky­rus pa­mo­kas).
 
Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­da­rė ne­be­Ä¯ma­no­ma ra­miai gy­ven­ti, kur tik pa­Å¾velg­si – smur­tas, va­gys­tės, pe­do­fi­li­ja. Te­le­vi­zi­ja, ži­niask­lai­da – vi­si lyg iš­Ä—ję iš pro­to! Leis­kit žmo­nėms nors die­ną ra­miai pa­gy­ven­ti ne­pa­ma­Äius prieš akis už­ra­šÅ³, pil­nų pa­gie­Å¾os, kaž­ko, ką vi­si ir taip su­vo­kia, bet nie­ko ne­ga­li pa­da­ry­ti.
 
Pa­ste­bė­jau, kad pra­dė­jau bėg­ti nuo blo­gų nau­jie­nų, nuo žmo­nių, ku­rie ke­lia skaus­min­gus pri­si­mi­ni­mus, nuo bet ko­kios at­sa­ko­my­bės. Juk daug leng­viau su­lai­ky­ti emo­ci­jas, už­si­dė­ti links­mu­mo kau­kę ir šyp­san­tis pa­reikš­ti: „Juk nė­ra ši­taip blo­gai“. Bai­siau­sia, kad tik taip įma­no­ma ką nors pa­keis­ti, tik šyp­san­tis pa­Äiam ga­li­ma su­kel­ti šyp­se­ną ki­tam. Ga­lų ga­le imi keis­tis, links­mu­mo kau­kė pri­gy­ja ir su­ge­bi ig­no­ruo­ti da­ly­kus, ku­rie ta­ve liÅ«­di­na. Bent man taip iš­ei­na.
 
Vis dėl­to ti­kiuo­si, kad jau grei­tai ga­lė­siu iš tik­rų­jų džiaug­tis ge­rais da­ly­kais. Gal, kai mÅ«­sų Lie­tu­vė­lę baigs krės­ti skan­da­lai ir žmo­nių lÅ«­pos nu­stos kar­to­ti tą ne­lem­tą žo­dį „kri­zė“... Gal ta­da iš tie­sų su­ge­bė­siu džiaug­tis pa­va­sa­riu.
 
ANASTASIJA
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:46:12
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?