2021 m. kovo 8 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kieno nykštys greičiausias?

Ba­lan­džiui bai­gian­tis Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jo­je vy­ko PILDYK SMS lenk­ty­nės, ku­rių me­tu jau­ni­mas var­Å¾Ä—­si dėl tei­sės va­din­tis grei­Äiau­siai SMS ži­nu­tes mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ra­šan­Äiu moks­lei­viu. Be­je, mo­ki­niai tu­rė­jo pa­de­monst­ruo­ti ne tik ran­kų mik­lu­mą, bet ir lie­tu­vių kal­bos ži­nias – ži­nu­tę pa­ra­šy­ti tai­syk­lin­gai, nau­do­jant lie­tu­viš­kas rai­des ir sky­ry­bos žen­klus, nes už kiek­vie­ną klai­dą bu­vo ski­ria­mos 2 bau­dos se­kun­dės..
 
Da­ly­vių bu­vo ne­ma­Å¾ai (net 47), tad lenk­ty­nės už­si­tę­sė 2 va­lan­das.
Lenk­ty­nių me­tu bu­vo pa­reng­tos ir ke­lios pra­mo­gos: teks­to ra­šy­mas „aukš­tyn ko­jom“ ap­vers­tais te­le­fo­nais bei vib­ruo­jan­Äių te­le­fo­nų
lenk­ty­nės, taip pat ga­lė­jai įsi­am­Å¾in­ti nuo­trau­ko­je su drau­gais.
 
Pa­grin­di­nis lenk­ty­nių eta­pas bu­vo teks­to apie an­Äias­na­pį ra­šy­mas – teks­tą su­da­rė 175 žen­klai (378 te­le­fo­no kla­via­tÅ«­ros pa­spau­di­mai). Grei­Äiau­siai (per 56,69 se­kun­dės) jį pa­ra­šÄ— sep­ty­nio­lik­me­tis Vai­das Tu­mė­nas iš Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jos. Jis ir lai­mė­jo te­le­fo­ną „No­kia X3“, 50 li­tų są­skai­tos pa­pil­dy­mui, grei­Äiau­sio Za­ra­sų SMSinin­ko sta­tu­lė­lę, taip pat iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti lenk­ty­nių fi­na­le Vil­niu­je ir kau­tis dėl 10 tÅ«kst. Lt lai­mė­ji­mo. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko man, gim­na­zis­tei Do­ri­nai Šu­ky­tei, – aš teks­tą pa­ra­šiau per 1 mi­nu­tę 5 se­kun­des. Tre­Äio­ji li­ko taip pat „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mil­da Ker­piš­ky­tė. Abi mes taip pat ga­vome po 50 li­tų ver­tės ku­po­nus TELE2 są­skai­tos pa­pil­dy­mui.
 
Po lenk­ty­nių spė­jo­me pa­kal­bin­ti Vai­dą. Jis pri­si­pa­Å¾i­no, jog šioms lenk­ty­nėms ren­gė­si na­muo­se. „Va­ka­rais, bÅ«­da­vo, vis pa­mai­gau, pa­mai­gau te­le­fo­ną, tą teks­tą iš­mo­kau min­ti­nai, ir tiek“, – sa­kė jis. Vi­sa­gi­ne jam ne­pa­si­se­kė, nes be­ra­šy­da­mas ne­ty­Äia iš­jun­gė teks­tą, dėl to nu­spren­dė va­Å¾iuo­ti į Za­ra­sus. Vai­das jau dve­jus me­tus iš ei­lės šio­se lenk­ty­nė­se Vi­sa­gi­ne už­Ä—mė pir­mą­ją vie­tą, o pra­Ä—ju­siais me­tais Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je vy­ku­sia­me fi­na­le bu­vo ket­vir­tas. Tie­sa, šis jo re­zul­ta­tas yra jo pa­ties re­kor­das, o Lie­tu­vos re­kor­das (51,63 se­kun­dės) bu­vo pa­ge­rin­tas jau šie­met Kė­dai­niuo­se, kuo­met vienas vai­ki­nas teks­tą pa­ra­šÄ— per... 35 se­kun­des.
 
At­ei­nan­Äiais me­tais Vai­das ža­da vėl da­ly­vau­ti ir ne­pra­leis­ti pro­gos lai­mė­ti. Lin­ki­me jam sėk­mės, o vi­sus ki­tus ska­ti­na­me reng­tis ir tre­ni­ruo­tis iš anks­to.
 
Pa­ren­gė Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:53:03