2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Kieno nykštys greičiausias?

Ba­lan­džiui bai­gian­tis Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jo­je vy­ko PILDYK SMS lenk­ty­nės, ku­rių me­tu jau­ni­mas var­Å¾Ä—­si dėl tei­sės va­din­tis grei­Äiau­siai SMS ži­nu­tes mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ra­šan­Äiu moks­lei­viu. Be­je, mo­ki­niai tu­rė­jo pa­de­monst­ruo­ti ne tik ran­kų mik­lu­mą, bet ir lie­tu­vių kal­bos ži­nias – ži­nu­tę pa­ra­šy­ti tai­syk­lin­gai, nau­do­jant lie­tu­viš­kas rai­des ir sky­ry­bos žen­klus, nes už kiek­vie­ną klai­dą bu­vo ski­ria­mos 2 bau­dos se­kun­dės..
 
Da­ly­vių bu­vo ne­ma­Å¾ai (net 47), tad lenk­ty­nės už­si­tę­sė 2 va­lan­das.
Lenk­ty­nių me­tu bu­vo pa­reng­tos ir ke­lios pra­mo­gos: teks­to ra­šy­mas „aukš­tyn ko­jom“ ap­vers­tais te­le­fo­nais bei vib­ruo­jan­Äių te­le­fo­nų
lenk­ty­nės, taip pat ga­lė­jai įsi­am­Å¾in­ti nuo­trau­ko­je su drau­gais.
 
Pa­grin­di­nis lenk­ty­nių eta­pas bu­vo teks­to apie an­Äias­na­pį ra­šy­mas – teks­tą su­da­rė 175 žen­klai (378 te­le­fo­no kla­via­tÅ«­ros pa­spau­di­mai). Grei­Äiau­siai (per 56,69 se­kun­dės) jį pa­ra­šÄ— sep­ty­nio­lik­me­tis Vai­das Tu­mė­nas iš Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jos. Jis ir lai­mė­jo te­le­fo­ną „No­kia X3“, 50 li­tų są­skai­tos pa­pil­dy­mui, grei­Äiau­sio Za­ra­sų SMSinin­ko sta­tu­lė­lę, taip pat iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti lenk­ty­nių fi­na­le Vil­niu­je ir kau­tis dėl 10 tÅ«kst. Lt lai­mė­ji­mo. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko man, gim­na­zis­tei Do­ri­nai Šu­ky­tei, – aš teks­tą pa­ra­šiau per 1 mi­nu­tę 5 se­kun­des. Tre­Äio­ji li­ko taip pat „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mil­da Ker­piš­ky­tė. Abi mes taip pat ga­vome po 50 li­tų ver­tės ku­po­nus TELE2 są­skai­tos pa­pil­dy­mui.
 
Po lenk­ty­nių spė­jo­me pa­kal­bin­ti Vai­dą. Jis pri­si­pa­Å¾i­no, jog šioms lenk­ty­nėms ren­gė­si na­muo­se. „Va­ka­rais, bÅ«­da­vo, vis pa­mai­gau, pa­mai­gau te­le­fo­ną, tą teks­tą iš­mo­kau min­ti­nai, ir tiek“, – sa­kė jis. Vi­sa­gi­ne jam ne­pa­si­se­kė, nes be­ra­šy­da­mas ne­ty­Äia iš­jun­gė teks­tą, dėl to nu­spren­dė va­Å¾iuo­ti į Za­ra­sus. Vai­das jau dve­jus me­tus iš ei­lės šio­se lenk­ty­nė­se Vi­sa­gi­ne už­Ä—mė pir­mą­ją vie­tą, o pra­Ä—ju­siais me­tais Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je vy­ku­sia­me fi­na­le bu­vo ket­vir­tas. Tie­sa, šis jo re­zul­ta­tas yra jo pa­ties re­kor­das, o Lie­tu­vos re­kor­das (51,63 se­kun­dės) bu­vo pa­ge­rin­tas jau šie­met Kė­dai­niuo­se, kuo­met vienas vai­ki­nas teks­tą pa­ra­šÄ— per... 35 se­kun­des.
 
At­ei­nan­Äiais me­tais Vai­das ža­da vėl da­ly­vau­ti ir ne­pra­leis­ti pro­gos lai­mė­ti. Lin­ki­me jam sėk­mės, o vi­sus ki­tus ska­ti­na­me reng­tis ir tre­ni­ruo­tis iš anks­to.
 
Pa­ren­gė Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:53:03
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?