2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Kieno nykštys greičiausias?

Ba­lan­džiui bai­gian­tis Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jo­je vy­ko PILDYK SMS lenk­ty­nės, ku­rių me­tu jau­ni­mas var­žė­si dėl tei­sės va­din­tis grei­čiau­siai SMS ži­nu­tes mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ra­šan­čiu moks­lei­viu. Be­je, mo­ki­niai tu­rė­jo pa­de­monst­ruo­ti ne tik ran­kų mik­lu­mą, bet ir lie­tu­vių kal­bos ži­nias – ži­nu­tę pa­ra­šy­ti tai­syk­lin­gai, nau­do­jant lie­tu­viš­kas rai­des ir sky­ry­bos žen­klus, nes už kiek­vie­ną klai­dą bu­vo ski­ria­mos 2 bau­dos se­kun­dės..
 
Da­ly­vių bu­vo ne­ma­žai (net 47), tad lenk­ty­nės už­si­tę­sė 2 va­lan­das.
Lenk­ty­nių me­tu bu­vo pa­reng­tos ir ke­lios pra­mo­gos: teks­to ra­šy­mas „aukš­tyn ko­jom“ ap­vers­tais te­le­fo­nais bei vib­ruo­jan­čių te­le­fo­nų
lenk­ty­nės, taip pat ga­lė­jai įsi­am­žin­ti nuo­trau­ko­je su drau­gais.
 
Pa­grin­di­nis lenk­ty­nių eta­pas bu­vo teks­to apie an­čias­na­pį ra­šy­mas – teks­tą su­da­rė 175 žen­klai (378 te­le­fo­no kla­via­tū­ros pa­spau­di­mai). Grei­čiau­siai (per 56,69 se­kun­dės) jį pa­ra­šė sep­ty­nio­lik­me­tis Vai­das Tu­mė­nas iš Vi­sa­gi­no „Ver­de­nės“ gim­na­zi­jos. Jis ir lai­mė­jo te­le­fo­ną „No­kia X3“, 50 li­tų są­skai­tos pa­pil­dy­mui, grei­čiau­sio Za­ra­sų SMSinin­ko sta­tu­lė­lę, taip pat iš­ko­vo­jo tei­sę da­ly­vau­ti lenk­ty­nių fi­na­le Vil­niu­je ir kau­tis dėl 10 tūkst. Lt lai­mė­ji­mo. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko man, gim­na­zis­tei Do­ri­nai Šu­ky­tei, – aš teks­tą pa­ra­šiau per 1 mi­nu­tę 5 se­kun­des. Tre­čio­ji li­ko taip pat „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos mo­ki­nė Mil­da Ker­piš­ky­tė. Abi mes taip pat ga­vome po 50 li­tų ver­tės ku­po­nus TELE2 są­skai­tos pa­pil­dy­mui.
 
Po lenk­ty­nių spė­jo­me pa­kal­bin­ti Vai­dą. Jis pri­si­pa­ži­no, jog šioms lenk­ty­nėms ren­gė­si na­muo­se. „Va­ka­rais, bū­da­vo, vis pa­mai­gau, pa­mai­gau te­le­fo­ną, tą teks­tą iš­mo­kau min­ti­nai, ir tiek“, – sa­kė jis. Vi­sa­gi­ne jam ne­pa­si­se­kė, nes be­ra­šy­da­mas ne­ty­čia iš­jun­gė teks­tą, dėl to nu­spren­dė va­žiuo­ti į Za­ra­sus. Vai­das jau dve­jus me­tus iš ei­lės šio­se lenk­ty­nė­se Vi­sa­gi­ne už­ėmė pir­mą­ją vie­tą, o pra­ėju­siais me­tais Vil­niaus „Sie­mens“ are­no­je vy­ku­sia­me fi­na­le bu­vo ket­vir­tas. Tie­sa, šis jo re­zul­ta­tas yra jo pa­ties re­kor­das, o Lie­tu­vos re­kor­das (51,63 se­kun­dės) bu­vo pa­ge­rin­tas jau šie­met Kė­dai­niuo­se, kuo­met vienas vai­ki­nas teks­tą pa­ra­šė per... 35 se­kun­des.
 
At­ei­nan­čiais me­tais Vai­das ža­da vėl da­ly­vau­ti ir ne­pra­leis­ti pro­gos lai­mė­ti. Lin­ki­me jam sėk­mės, o vi­sus ki­tus ska­ti­na­me reng­tis ir tre­ni­ruo­tis iš anks­to.
 
Pa­ren­gė Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:53:03