2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Konkursas „Vasaros nuotaikos”.

Ar pa­ste­bė­jo­te, kaip grei­tai at­le­kia va­sa­ra? Ro­dos, ką tik nu­tir­po snie­gas, su­Å¾a­lia­vo me­džiai. Pa­ge­rė­jus orams ir žmo­nės daž­niau į lau­ką gam­ta pa­si­gro­Å¾Ä—­ti iš­si­ren­gia. Ei­na, šyp­so­si, džiau­gia­si mÅ«­sų kraš­to eže­rais, sau­le. Ar Tau ne sma­gu žiÅ«­rė­ti į jaus­mų pil­nus žmo­nių vei­dus? Gal no­rė­tum to­kią aki­mir­ką įam­Å¾in­ti nuo­trau­ko­je?
 
 
„Tu – ne vie­nas“ ko­man­da skel­bia nau­ją kon­kur­są „Va­sa­ros nuo­tai­kos“. Griebk sa­vo fo­to­apa­ra­tą ir lėk ieš­ko­ti nuo­tai­kų! Fo­to­gra­fuo­ti ga­li sa­vo drau­gus, be­si­džiau­gian­Äius mau­dy­nė­mis, sa­vo stu­den­tą bro­lį, ku­ris ką tik pa­var­gęs nuo moks­lų grį­Å¾o na­mo. O gal va­sa­rą ke­ti­ni pa­si­sve­Äiuo­ti kai­me? Ä®am­Å¾ink sa­vo se­ne­lių su­si­rÅ«­pi­nu­sius vei­dus, įam­Å¾ink dir­ban­Äio kai­mo žmo­gaus nuo­tai­ką. Ne­nu­va­Å¾ia­vai į kai­mą? Tai – ne bė­da. Gal lan­kysies ko­kia­me nors ren­gi­ny­je? Juk jų va­sa­rą mÅ«­sų kraš­te ne­stin­ga, o ir „Ro­ko nak­tys“ vyks... Tai­gi emo­ci­jų tik­rai ne­trÅ«ks. Tik ne­pa­miršk sa­vo nuo­trau­kų at­neš­ti ar at­siųs­ti mums (į „Za­ra­sų kraš­to“ re­dak­ci­ją, ga­li­ma ir elek­tro­ni­niu paš­tu zar­kras­[email protected]­kas.lt). Ä®do­miau­sias iš­spaus­din­si­me laik­raš­ty­je, o ori­gi­na­liau­sių au­to­rius ap­do­va­no­si­me pri­zais! Tik ne­pa­mirš­ki­te nu­ro­dy­ti sa­vo var­do, pa­var­dės, ad­re­so ir am­Å¾iaus.
 
Be­je, kon­kur­sas vyks vi­są pa­va­sa­rį ir va­sa­rą – iki pat rug­sė­jo 1-osios, ta­Äiau nuo­trau­kas pra­dė­ki­te siųs­ti jau da­bar. Sėk­mės jums vi­siems!
 
„Tu – ne vie­nas“ var­du Do­ri­na ŠUKYTĖ
 
Gin­ta­rės MEDINYTĖS, Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos moks­lei­vės, nuo­trau­kos.
 
Nuotraukos
Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:58:28
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?