2019 m. birželio 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Konkursas „Vasaros nuotaikos”.

Ar pa­ste­bė­jo­te, kaip grei­tai at­le­kia va­sa­ra? Ro­dos, ką tik nu­tir­po snie­gas, su­ža­lia­vo me­džiai. Pa­ge­rė­jus orams ir žmo­nės daž­niau į lau­ką gam­ta pa­si­gro­žė­ti iš­si­ren­gia. Ei­na, šyp­so­si, džiau­gia­si mū­sų kraš­to eže­rais, sau­le. Ar Tau ne sma­gu žiū­rė­ti į jaus­mų pil­nus žmo­nių vei­dus? Gal no­rė­tum to­kią aki­mir­ką įam­žin­ti nuo­trau­ko­je?
 
 
„Tu – ne vie­nas“ ko­man­da skel­bia nau­ją kon­kur­są „Va­sa­ros nuo­tai­kos“. Griebk sa­vo fo­to­apa­ra­tą ir lėk ieš­ko­ti nuo­tai­kų! Fo­to­gra­fuo­ti ga­li sa­vo drau­gus, be­si­džiau­gian­čius mau­dy­nė­mis, sa­vo stu­den­tą bro­lį, ku­ris ką tik pa­var­gęs nuo moks­lų grį­žo na­mo. O gal va­sa­rą ke­ti­ni pa­si­sve­čiuo­ti kai­me? Įam­žink sa­vo se­ne­lių su­si­rū­pi­nu­sius vei­dus, įam­žink dir­ban­čio kai­mo žmo­gaus nuo­tai­ką. Ne­nu­va­žia­vai į kai­mą? Tai – ne bė­da. Gal lan­kysies ko­kia­me nors ren­gi­ny­je? Juk jų va­sa­rą mū­sų kraš­te ne­stin­ga, o ir „Ro­ko nak­tys“ vyks... Tai­gi emo­ci­jų tik­rai ne­trūks. Tik ne­pa­miršk sa­vo nuo­trau­kų at­neš­ti ar at­siųs­ti mums (į „Za­ra­sų kraš­to“ re­dak­ci­ją, ga­li­ma ir elek­tro­ni­niu paš­tu zar­kras­tas@ta­kas.lt). Įdo­miau­sias iš­spaus­din­si­me laik­raš­ty­je, o ori­gi­na­liau­sių au­to­rius ap­do­va­no­si­me pri­zais! Tik ne­pa­mirš­ki­te nu­ro­dy­ti sa­vo var­do, pa­var­dės, ad­re­so ir am­žiaus.
 
Be­je, kon­kur­sas vyks vi­są pa­va­sa­rį ir va­sa­rą – iki pat rug­sė­jo 1-osios, ta­čiau nuo­trau­kas pra­dė­ki­te siųs­ti jau da­bar. Sėk­mės jums vi­siems!
 
„Tu – ne vie­nas“ var­du Do­ri­na ŠUKYTĖ
 
Gin­ta­rės MEDINYTĖS, Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos moks­lei­vės, nuo­trau­kos.
 
Nuotraukos
Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:58:28