2022 m. rugpjūčio 14 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Konkursas „Vasaros nuotaikos”.

Ar pa­ste­bė­jo­te, kaip grei­tai at­le­kia va­sa­ra? Ro­dos, ką tik nu­tir­po snie­gas, su­Å¾a­lia­vo me­džiai. Pa­ge­rė­jus orams ir žmo­nės daž­niau į lau­ką gam­ta pa­si­gro­Å¾Ä—­ti iš­si­ren­gia. Ei­na, šyp­so­si, džiau­gia­si mÅ«­sų kraš­to eže­rais, sau­le. Ar Tau ne sma­gu žiÅ«­rė­ti į jaus­mų pil­nus žmo­nių vei­dus? Gal no­rė­tum to­kią aki­mir­ką įam­Å¾in­ti nuo­trau­ko­je?
 
 
„Tu – ne vie­nas“ ko­man­da skel­bia nau­ją kon­kur­są „Va­sa­ros nuo­tai­kos“. Griebk sa­vo fo­to­apa­ra­tą ir lėk ieš­ko­ti nuo­tai­kų! Fo­to­gra­fuo­ti ga­li sa­vo drau­gus, be­si­džiau­gian­Äius mau­dy­nė­mis, sa­vo stu­den­tą bro­lį, ku­ris ką tik pa­var­gęs nuo moks­lų grį­Å¾o na­mo. O gal va­sa­rą ke­ti­ni pa­si­sve­Äiuo­ti kai­me? Ä®am­Å¾ink sa­vo se­ne­lių su­si­rÅ«­pi­nu­sius vei­dus, įam­Å¾ink dir­ban­Äio kai­mo žmo­gaus nuo­tai­ką. Ne­nu­va­Å¾ia­vai į kai­mą? Tai – ne bė­da. Gal lan­kysies ko­kia­me nors ren­gi­ny­je? Juk jų va­sa­rą mÅ«­sų kraš­te ne­stin­ga, o ir „Ro­ko nak­tys“ vyks... Tai­gi emo­ci­jų tik­rai ne­trÅ«ks. Tik ne­pa­miršk sa­vo nuo­trau­kų at­neš­ti ar at­siųs­ti mums (į „Za­ra­sų kraš­to“ re­dak­ci­ją, ga­li­ma ir elek­tro­ni­niu paš­tu zar­kras­[email protected]­kas.lt). Ä®do­miau­sias iš­spaus­din­si­me laik­raš­ty­je, o ori­gi­na­liau­sių au­to­rius ap­do­va­no­si­me pri­zais! Tik ne­pa­mirš­ki­te nu­ro­dy­ti sa­vo var­do, pa­var­dės, ad­re­so ir am­Å¾iaus.
 
Be­je, kon­kur­sas vyks vi­są pa­va­sa­rį ir va­sa­rą – iki pat rug­sė­jo 1-osios, ta­Äiau nuo­trau­kas pra­dė­ki­te siųs­ti jau da­bar. Sėk­mės jums vi­siems!
 
„Tu – ne vie­nas“ var­du Do­ri­na ŠUKYTĖ
 
Gin­ta­rės MEDINYTĖS, Za­ra­sų „Ąžuo­lo“ gim­na­zi­jos moks­lei­vės, nuo­trau­kos.
 
Nuotraukos
Eimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:58:28