2021 m. kovo 7 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Nuo 2021 m. vasario 1 d. tęsiamas dalinis finansavimas neformaliajam vaikų švietimui (toliau – NVŠ) Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie: turi teisę vykdyti švietimo veiklą; registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR); turi NVŠ programai(-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones; užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, galinčius dirbti NVŠ mokytojais.


Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšÅ³ skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMM aprašas) ir Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšÅ³ skyrimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-111.
 

NVŠ teikėjai, kurie nieko nekeitė Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR) pateiktoje ir akredituotoje programoje, ir planuoja tęsti programos vykdymą, teikia prašymus dėl programos akreditavimo pratęsimo 2021 m. vasario - rugpjūčio mėn. Švietimo ir kultÅ«ros skyriui (Sėlių a. 22, Zarasai, 123 kab.) arba el. paštu svietimas@zarasai.lt ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 10 d. (prašymo tęsti forma pridedama).


NVŠ teikėjai, kurių programos akreditacija yra pasibaigusi ar teikėjai, pirmą kartą pageidaujantys vykdyti NVŠ programą, pildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (paraiškos forma pridedama), ir ją pateikia Švietimo ir kultÅ«ros skyriui (Sėlių a. 22, Zarasai, 123 kab.) arba el. paštu svietimas@zarasai.lt  ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 10 d.


Skenuotą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą bÅ«tina įkelti į KTPRR.


Švietimo teikėjas, gavęs teigiamą atitikties įvertinimą kitoje savivaldybėje, teikdamas NVŠ programą, turi pateikti ir jo atitiktį įrodantį dokumentą.


NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, vienai programai pildoma viena paraiškos forma.


Aktualūs dokumentai (pridedama):
- Neformaliojo vaikų švietimo lėšÅ³ skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758;
- Zarasų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšÅ³ skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-111

 

ATMINTINĖ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS, PIRMĄ KARTĄ PAGEIDAUJANTIEMS VYKDYTI NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS
1. Užsiregistruoti į švietimo registrus Užsiregistruoti kaip švietimo teikėjui į ŠMIR (Švietimo ir mokslo įstaigų registras)(dėl registracijos konsultuoja Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus specialistas Tomas Černiauskas: tel. 8 (385)37188 , e.p.: tomas.cerniauskas@zarasai.lt


Prašome atsižvelgti į tai, kad užsiregistruoti registre užtrunka keletą dienų, todėl raginame nelaukti paskutinės programos paraiškos pateikimo dienos.


Užregistruoti savo NVŠ programą į KTPRR (pačiam per www.ktprr.smm.lt), pateikti elektroninė forma skenuotą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą. Registruojant programą reikia užpildyti: 1) teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR Teikėjo anketa), 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR Pasižadėjimas). Šiuos užpildytus, pasirašytus dokumentus išsiųsti Nacionalinei švietimo agentÅ«rai (toliau – NŠA), adresu: Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius.


Teikėjas, užregistravęs programą, gauna KTPRR programos kodą, kurį reikia įrašyti į programos paraišką, tiekiamą savivaldybei.


2. Teikti NVŠ teikėjo paraišką Užpildytą NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 egz. užklijuotame voke) pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriui (Sėlių a.22, 123 kab. Zarasai) ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 10 d.


Laukti iš savivaldybės sprendimo dėl pateiktos NVŠ programos atitikties nustatytiems kriterijams. Apie tai, kad programos atitiktis patvirtinta, informacija bus pateikiama teikėjui elektroniniu paštu.


3. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su tėvais Ä®vairiais bÅ«dais viešinti savo programą, kviesti vaikus, registruoti juos Mokinių registre į pasirinktą programą.


SVARBU! Prieš registruojant mokinį Mokinių registre - su paslaugų gavėjais (t. y. su mokinių tėvais) turi bÅ«ti sudaryta NVŠ teikimo sutartis. Sutartyje su mokinio tėvais (globėjais, rÅ«pintojais) reikia nurodyti vaiko asmens kodą (jis bus reikalingas Jums suvedant duomenis į Mokinių registrą). Sutartis turi bÅ«ti registruota (kiekvienas NVŠ paslaugos teikėjas registruoja sutartis savo nusistatyta tvarka, sutartis registruodamas iš eilės). Vaikus, su kuriais sudarytos sutartys, per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo, reikia registruoti Mokinių registre (nurodant kiekvieno vaiko sutarties numerį). Tai bÅ«tina atlikti iki 2021 m. sausio 24 d. (imtinai)


4. Gauti leidimą dirbti su Mokinių registru NŠV teikėjas užpildytą ir pasirašytą Mokinių registro naudotojo registravimo duomenų prašymą ir Mokinių registro/informacinės sistemos naudotojo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį siunčia: Mokinių registrui Nacionalinei švietimo agentÅ«ra, adresu: Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius. Skenuoti dokumentai siunčiami NŠA Mokinių registro vienam iš administratorių el. paštu: virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt, daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt, birute.rimkiene@nsa.smm.lt. Prašymą ir pasižadėjimą pildo asmuo, atsakingas už Mokinių registro duomenų tvarkymą (nebÅ«tinai tai bus įstaigos vadovas!). DĖMESIO! Jeigu teikėjas užregistravo programą KTPRR, bet nepaspaudė mygtuko „Pateikti akredituoti“, Mokinių registras negalės priskirti vaikų teikėjo programai! Informacija apie Mokinių registrą teikiama tel.: 8 5 2356 143
 

5. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe dėl NVŠ lėšÅ³ skyrimo, vykdyti programą Iki 2021 m. sausio 24 d. (imtinai) Mokinių registre NVŠ teikėjas turi suformuoti vaikų sąrašÄ…. Pasirašyti su Zarasų rajono savivaldybės administracija NVŠ lėšÅ³ skyrimo sutartį (teikėjai bus informuoti apie atvykimą pasirašyti sutartį). Savivaldybė nustatyta tvarka perveda sutartyje nurodytą lėšÅ³ sumą teikėjui. Teikėjas nuo 2021 m. vasario 1 d. vykdo NVŠ programą.


6. Atsiskaityti už panaudotas NVŠ lėšas Atsiskaitymas už panaudotas NVŠ lėšas vyksta Savivaldybės nustatyta tvarka.


Išsamesnė informacija teikiama:
Vida Markevičienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 385)37162, vida.markeviciene@zarasai.lt
 


Svetlana Veikšrienė 2020-12-23 08:20:08