2020 m. rugsėjo 20 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Kvietimas teikti vietos projektus Nr. XV

Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „ Zarasų–Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonę: „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“  Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.

Priemonė skirta įvairioms bendruomenių veikloms ir neapibrėžia ryškios takoskyros tarp keturių priemonės tikslo dedamųjų: bendradarbiavimo, gebėjimų ugdymo, kultūrinės ir jaunimo veiklų bet skatina kūrybišką šių veiklų „persipynimą“ ir sinergiją.


Remiamos veiklos:
1. Priemonė skirta telkti VVG teritorijos bendruomenę, skatinant organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę su kitais vietos plėtros dalyviais.

(Bendradarbiavimo projektų pavyzdžiai: verslių bendruomenių, saugios kaimynystės, sveikatą puoselėjančių bendruomenių ir kt. teminių tinklų organizavimas, gerosios patirties sklaida ir kt.);


2. Priemonė skirta ugdyti kaimo bendruomenių gebėjimus, didinti kaimo bendruomeninių organizacijų žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus, stiprinti pilietinę visuomenę.

(Gebėjimo ugdymo projektų pavyzdžiai: NVO finansinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, ekonominės veiklos planavimas ir įgyvendinimas, bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, partnerystės plėtojimas, bendruomenių narių kompetencijų tobulinimas, mokymas, kvalifikacijos kėlimas, kt.);


3. Priemonė skirta krašto kultūrai puoselėti, kultūriniams ir meninės saviraiškos poreikiams tenkinti.
(Projektų pavyzdžiai: kūrybinės stovyklos, plenerai, sesijos, tradicinės šventės, atlaidai, bendradarbiavimo projektai su kultūros institucijomis (muziejais, etnografiniais kolektyvais) kitos iniciatyvos, padedančios pasiekti priemonės tikslą.);


4. Priemone skirta didinti vaikų ir jaunimo turiningą užimtumą ir ugdyti juos aktyviais bendruomenės nariais. Priemonė turi paskatinti jaunimą aktyviau reikštis visuomeninėje veikloje, drąsiau imtis lyderystės.
Pagal šią priemonę remiami vaikų ir jaunimo užimtumo projektai, kai veiklos siejamos su vietos plėtros poreikiais, patriotizmo, savarankiškumo, atsakomybės ugdymu ir sveikos gyvensenos skatinimu, pvz.: vaikų ir jaunimo įtraukimas į turizmo paslaugų organizavimą, aplinkos puoselėjimą, gyvosios kultūros tradicijos ir technologinės patirties perdavimo organizavimą (amatų mokymą, kulinarinio paveldo produktų ruošimą, kt.), turistinių žygių organizavimą, vasaros darbo ir poilsio stovyklų organizavimą, gidų rengimą, bendrų veiklų su kaimo bendruomenėmis ir kitomis NVO vykdymą, savanoriškos veiklos organizavimą ir kt.
 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų (kurių steigėjas nėra valstybė ar savivaldybė) ir Labdaros ir paramos fondų įstatymus.
 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma – 42 036,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
7 006,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis, proc.:
Iki 80 proc., kai projekto metu įsigyjamas materialusis turtas;
Iki 95 proc., kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą ir jį teikia viešasis juridinis asmuo arba NVO ir teikiamas veiklos vietos projektas (veiklos vietos projektu laikomas toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla).
 

Finansavimo šaltiniai:
EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.zarasaivvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.


Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 17 d., 8.00 val. iki 2020 m. kovo 26 d. 15.00 val.


Vietos projektų paraiškos priimamos Zarasų–Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje, adresu: Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.


Per vieną paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.


Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto asmens (įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).


Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nepriimamos.


Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojo buveinėje, darbo dienomis nuo 09.00 valandos iki 17.00 valandos (penktadieniais iki 16.00 val.) ir telefonais:
VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;
VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė, tel.: +370 609 97119;
VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel. +370 699 33084;
VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125.
 


Svetlana Veikšrienė 2020-02-14 11:40:54