2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Mūsų knygynėlyje „Didysis traukinio apiplėšimas“

„Di­dy­sis trau­ki­nio api­plė­ši­mas“
 
 
Pa­tar­lė sa­ko, kad ne­tu­rė­tu­me spręs­ti apie kny­gą iš jos vir­še­lio. Ta­čiau tu­riu pri­si­pa­žin­ti, šį kar­tą rin­kau­si bū­tent taip – sto­vint bib­lio­te­ko­je ir ap­žiū­ri­nė­jant kny­gų len­ty­nas dė­me­sį iš­kart pa­trau­kė di­de­lė nau­ja kny­ga, ant ku­rios vir­še­lio pa­vaiz­duo­tas trau­ki­nys. Pa­pras­tai gal ir ne­bū­čiau pa­ė­mu­si to­kio po­bū­džio kny­gos skai­ty­mui (na, ne itin do­miuo­si trau­ki­niais), bet ši vi­lio­te vi­lio­jo...
 
Per­skai­čiu­si kny­gą jau­čiau­si lyg ką tik pa­žiū­rė­ju­si ge­rą veiks­mo fil­mą. Il­gai ne­ga­lė­jau at­si­gau­ti, min­tys vis su­ko­si tai apie vie­ną, tai apie ki­tą sky­rių, pa­strai­pą... Skai­tant rai­dės tar­si at­gi­jo, vis­ką ga­li­ma bu­vo kuo pui­kiau­siai įsi­vaiz­duo­ti. Au­to­rius Mi­cha­el Crich­ton iš­sa­miai ap­ra­šė Vik­to­ri­jos lai­kų An­gli­ją, net ma­dą, o juk kny­ga – apie trau­ki­nio api­plė­ši­mą! Ge­nia­lus ir ku­pi­nas ža­ve­sio va­gis Ed­var­das Pir­sas gau­na ke­tu­ris ne­įti­ki­­miau­sio­se vie­to­se pa­slėp­tus rak­tus ir organizuoja pabėgimą iš griež­čiau­siai sau­go­mo ka­lė­ji­mo An­gli­jo­je… Na, bet ką aš čia – ge­riau pa­tys pa­skai­ty­ki­te ir įsi­ti­kin­ki­te, ko­kia tai įdo­mi kny­ga.
 
Anas­ta­si­ja KISELIOVA
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:56:25