2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Mūsų knygynėlyje „Žvaigždėtos lubos“

Kiek­vie­nas am­žius tu­ri sa­vo ka­rus, epi­de­mi­jas, ne­pa­gy­do­mas li­gas. Taip ir XXI am­žius. Vis dau­giau žmo­nių su­ser­ga ir mirš­ta nuo vė­žio. Nors šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na spar­čiai žen­gia į prie­kį, ta­čiau vis vien ne­spė­ja iš­gel­bė­ti dau­gy­bės gy­vy­bių. Skaus­mas ser­gan­čio­jo, ži­nan­čio, kad ne­be­pa­sveiks... Bet ne ma­žes­nė kan­čia ir ša­lia esan­čio ar­ti­mo žmo­gaus, ku­ris be­jė­gis pa­dė­ti ir ne­ži­no, ar be­ga­lės pa­kel­ti ne­tek­tį...
 
 
Jo­han­nos Thy­dell kny­go­je ,,Žvaigž­dė­tos lu­bos“ kaip tik pa­sa­ko­ja­ma apie pa­aug­lę Je­ną, ku­rios ma­ma ser­ga vė­žiu. Mer­gi­nos gy­ve­ni­mas vi­siš­kai ki­toks nei mū­sų. O vie­ną die­ną nu­ti­kus tam, kas ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­jo nu­tik­ti, Je­nos gy­ve­ni­mas ver­čia­si aukš­tyn ko­jo­mis...
 
„(...) Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš at­im­siu sau gy­vy­bę.
 
_________
 
Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš ke­ti­nu gy­ven­ti to­liau.
 
Dėl ta­vęs“...
 
Šią kny­gą pa­tar­čiau per­skai­ty­ti tiems, ku­rių kas nors iš ar­ti­mų­jų ser­ga šia bai­sia li­ga. Bet ne tik jiems – vi­siems. Tam, kad su­pras­tu­me, kaip jau­čia­si jau­nas žmo­gus, at­si­dū­ręs to­kio­je bai­sio­je si­tu­a­ci­jo­je.
 
Ged­min­tė DIMITREVIČIŪTĖ
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:42:08