2022 m. rugpjūčio 16 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Mūsų knygynėlyje „Žvaigždėtos lubos“

Kiek­vie­nas am­Å¾ius tu­ri sa­vo ka­rus, epi­de­mi­jas, ne­pa­gy­do­mas li­gas. Taip ir XXI am­Å¾ius. Vis dau­giau žmo­nių su­ser­ga ir mirš­ta nuo vė­Å¾io. Nors šiuo­lai­ki­nė me­di­ci­na spar­Äiai žen­gia į prie­kį, ta­Äiau vis vien ne­spė­ja iš­gel­bė­ti dau­gy­bės gy­vy­bių. Skaus­mas ser­gan­Äio­jo, ži­nan­Äio, kad ne­be­pa­sveiks... Bet ne ma­Å¾es­nė kan­Äia ir ša­lia esan­Äio ar­ti­mo žmo­gaus, ku­ris be­jė­gis pa­dė­ti ir ne­Å¾i­no, ar be­ga­lės pa­kel­ti ne­tek­tį...
 
 
Jo­han­nos Thy­dell kny­go­je ,,Žvaigž­dė­tos lu­bos“ kaip tik pa­sa­ko­ja­ma apie pa­aug­lę Je­ną, ku­rios ma­ma ser­ga vė­Å¾iu. Mer­gi­nos gy­ve­ni­mas vi­siš­kai ki­toks nei mÅ«­sų. O vie­ną die­ną nu­ti­kus tam, kas ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­jo nu­tik­ti, Je­nos gy­ve­ni­mas ver­Äia­si aukš­tyn ko­jo­mis...
 
„(...) Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš at­im­siu sau gy­vy­bę.
 
_________
 
Jei tu nu­mir­si, ma­ma,
 
Aš ke­ti­nu gy­ven­ti to­liau.
 
Dėl ta­vęs“...
 
Šią kny­gą pa­tar­Äiau per­skai­ty­ti tiems, ku­rių kas nors iš ar­ti­mų­jų ser­ga šia bai­sia li­ga. Bet ne tik jiems – vi­siems. Tam, kad su­pras­tu­me, kaip jau­Äia­si jau­nas žmo­gus, at­si­dÅ«­ręs to­kio­je bai­sio­je si­tu­a­ci­jo­je.
 
Ged­min­tė DIMITREVIČIŪTĖ
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 18:42:08