2018 m. birželio 24 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Pakaitinio valstybės tarnautojo atranka Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 6386
Skelbimo data: 2017-09-05
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. I- 25

 

 

ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau - vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 
2. Pareigybės lygis – A
 
3. Pareigybės kategorija – 9
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės funkcijoms, numatytoms Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, švietimo politikai vykdyti ir įgyvendinti rajono Savivaldybėje, ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui koordinuoti bei rajono Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymuisi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinti.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje švietimo srityje.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities pedagogikos krypties išsilavinimą(keista 2017-07-11 įsakymu Nr. I(6.6 E)-352);
6
.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadybinę patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas);
 
6.3. žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;
 
6.4. gerai mokėti lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
 
6.5. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
 
6.6. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:
 
7.1. atlikti rajono Savivaldybės švietimo įstaigų veiklos priežiūrą, vykdyti prevencines priemones, inicijuoti pažangą skatinančias poveikio priemones;
 
7.2. koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą rajone;
 
7.3. konsultuoti švietimo įstaigų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenės ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;
 
7.4. organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;
 
7.5. koordinuoti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo įgyvendinimą rajono Savivaldybėje, tvarkyti visus dokumentus, susijusius su šio įstatymo įgyvendinimu;
 
7.6. koordinuoti rajono Savivaldybės švietimo įstaigų Vaiko gerovės komisijų veiklą;
 
7.7. teikti rajono Savivaldybės vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių bei prevencinės veiklos rodiklius Švietimo valdymo informacinėje sistemoje;
 
7.8. organizuoti rajono Savivaldybės tarpinstitucinės komandos veiklą;
 
7.9. organizuoti ir koordinuoti kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 
7.10. rinkti, kaupti, sisteminti ir analizuoti duomenis apie neugdomus, pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikus nuo gimimo iki 7 metų;
 
7.11. koordinuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimą;
 
7.12. nustatyti mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokykloms vykdyti tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrinant, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
 
7.13. rinkti ir analizuoti duomenis apie rajono mokinių pamokų lankomumą;
 
7.14. tvarkyti Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenų bazę;
 
7.15. dalyvauti švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų veikloje;
 
7.16. koordinuoti vaikų vasaros poilsio, socializacijos bei kitų programų įgyvendinimą rajono Savivaldybėje;
 
7.17. koordinuoti Mokyklų tobulinimo programų projektų įgyvendinimą rajono Savivaldybės švietimo įstaigose;
 
7.18. analizuoti rajono Savivaldybės švietimo įstaigų metines veiklos programas bei ugdymo planus bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 
7.19. dalyvauti rengiant rajono Savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros tikslų ir priemonių projektus, rajono Savivaldybės tarybai patvirtinus, padėti organizuoti jų įgyvendinimą;
 
7.20. nagrinėti gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir pagal kompetenciją spręsti juose keliamas problemas;
 
7.21. rengti rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus beiskyriaus vedėjo įsakymų projektus pareigybės aprašyme numatytų funkcijų klausimais;
 
7.22. rengti ir teikti informaciją visuomenei, Švietimo ir mokslo ministerijai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją, susijusią su aprašyme numatytų funkcijų vykdymu;
 
7.23. vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: (8 385) 31203
El. paštas: laura.kvikliene@zarasai.lt
Skelbimas publikuojamas iki:      2017-09-13

 


Juridinis ir personalo skyrius 2017-09-06 11:21:23
Elektroninės paslaugos
Renginiai
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Ar stebite tiesiogines Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliacijas
Renginių kalendorius
2018 m. birželis
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30