2021 m. kovo 8 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Pamąstymai apie... GIMTADIENĮ

Ä®PRASTAS gim­ta­die­nis, kai:
 
 
*dau­gu­ma ap­lin­ki­nių ta­ve pri­si­me­na tik šią die­ną, pa­ra­šy­da­mi SMS su teks­tu „svei­ki­nu“ ar­ba dar blo­giau – „H-B“;
 
*kad šian­dien ta­vo gi­mi­mo die­na su­Å¾i­no vien to­dėl, jog ben­dra­vi­mo sve­tai­nė­je pui­kuo­ja­si ta­vo at­vaiz­das ir pri­mi­ni­mas: „Ne­pa­miršk pa­svei­kin­ti“;
 
*at­Ä—jus gim­ta­die­niui tu pa­ste­bi, kaip grei­tai pra­bė­go me­tai ir ap­skri­tai – kaip grei­tai le­kia lai­kas;
 
*su­pran­ti, jog lai­kas vėl ta­ve iš­prie­var­ta­vo ir tu ne­no­ro­mis pa­se­nai dar vie­ne­riais me­tais, o ne­tru­kus jau baig­si ir sa­vo „-io­lik­tus“ me­tus;
 
*gi­mi­mo die­nos pro­ga gau­ni ko­kį nie­ku­tį ,,Ma­de in Chi­ne“; kar­tais pa­si­se­ka, jei daik­Äiu­ką su­ge­bi kur nors pa­nau­do­ti, o ne šiaip tik dul­kėms rink­ti;
 
*te­ta, dir­ban­ti dra­bu­Å¾ių par­duo­tu­vė­je, ei­li­nį kar­tą tau pa­do­va­no­ja ko­ji­nes, o dė­dė, dir­ban­tis bui­ti­nių prie­tai­sų par­duo­tu­vė­je, – au­si­nu­kus te­le­fo­nui;
 
*gau­ni dvi vie­no­das at­vi­ru­tes, ku­rių vi­du­je at­spaus­din­ti vie­no­di pa­lin­kė­ji­mai, o at­ver­tus už­gro­ja mu­zi­kė­lė;
 
*ge­riau­sias gi­mi­mo die­nos „tÅ«­sas“ – pri­si­ger­ti iki ap­si­vė­mi­mo...
 
RETAS ir TIKRAS gim­ta­die­nis, kai:
 
*ta­ve pa­svei­kin­da­mi ap­ka­bi­na, pa­bu­Äiuo­ja;
 
*su­si­lau­ki daug gra­Å¾ių ir nuo­šir­džių pa­lin­kė­ji­mų;
 
*val­gai kie­no nors na­muo­se kep­tą tor­tą ar py­ra­gą;
 
*drau­gai su­ren­gia tau staig­me­ną;
 
*su­si­bÅ«­rę pri­si­me­na­te links­mas aki­mir­kas;
 
*drau­gai tau su­dai­nuo­ja dai­ną, o vė­liau dai­nuo­ja­te vi­si kar­tu;
 
*do­va­nų gau­ni ori­gi­na­lią, pra­smin­gą do­va­ną, gal­bÅ«t net ran­kų dar­bo;
 
*drau­gas tau nu­pie­šÄ— at­vi­ru­tę – krei­vai, šlei­vai, bet vie­nin­te­lę to­kią pa­sau­ly­je...
 
Štai to­kios gim­ta­die­nio šven­tės lau­kia­me, no­ri­me, ti­ki­mės.
 
Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:49:35