2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Pamąstymai apie... GIMTADIENĮ

Ä®PRASTAS gim­ta­die­nis, kai:
 
 
*dau­gu­ma ap­lin­ki­nių ta­ve pri­si­me­na tik šią die­ną, pa­ra­šy­da­mi SMS su teks­tu „svei­ki­nu“ ar­ba dar blo­giau – „H-B“;
 
*kad šian­dien ta­vo gi­mi­mo die­na su­Å¾i­no vien to­dėl, jog ben­dra­vi­mo sve­tai­nė­je pui­kuo­ja­si ta­vo at­vaiz­das ir pri­mi­ni­mas: „Ne­pa­miršk pa­svei­kin­ti“;
 
*at­Ä—jus gim­ta­die­niui tu pa­ste­bi, kaip grei­tai pra­bė­go me­tai ir ap­skri­tai – kaip grei­tai le­kia lai­kas;
 
*su­pran­ti, jog lai­kas vėl ta­ve iš­prie­var­ta­vo ir tu ne­no­ro­mis pa­se­nai dar vie­ne­riais me­tais, o ne­tru­kus jau baig­si ir sa­vo „-io­lik­tus“ me­tus;
 
*gi­mi­mo die­nos pro­ga gau­ni ko­kį nie­ku­tį ,,Ma­de in Chi­ne“; kar­tais pa­si­se­ka, jei daik­Äiu­ką su­ge­bi kur nors pa­nau­do­ti, o ne šiaip tik dul­kėms rink­ti;
 
*te­ta, dir­ban­ti dra­bu­Å¾ių par­duo­tu­vė­je, ei­li­nį kar­tą tau pa­do­va­no­ja ko­ji­nes, o dė­dė, dir­ban­tis bui­ti­nių prie­tai­sų par­duo­tu­vė­je, – au­si­nu­kus te­le­fo­nui;
 
*gau­ni dvi vie­no­das at­vi­ru­tes, ku­rių vi­du­je at­spaus­din­ti vie­no­di pa­lin­kė­ji­mai, o at­ver­tus už­gro­ja mu­zi­kė­lė;
 
*ge­riau­sias gi­mi­mo die­nos „tÅ«­sas“ – pri­si­ger­ti iki ap­si­vė­mi­mo...
 
RETAS ir TIKRAS gim­ta­die­nis, kai:
 
*ta­ve pa­svei­kin­da­mi ap­ka­bi­na, pa­bu­Äiuo­ja;
 
*su­si­lau­ki daug gra­Å¾ių ir nuo­šir­džių pa­lin­kė­ji­mų;
 
*val­gai kie­no nors na­muo­se kep­tą tor­tą ar py­ra­gą;
 
*drau­gai su­ren­gia tau staig­me­ną;
 
*su­si­bÅ«­rę pri­si­me­na­te links­mas aki­mir­kas;
 
*drau­gai tau su­dai­nuo­ja dai­ną, o vė­liau dai­nuo­ja­te vi­si kar­tu;
 
*do­va­nų gau­ni ori­gi­na­lią, pra­smin­gą do­va­ną, gal­bÅ«t net ran­kų dar­bo;
 
*drau­gas tau nu­pie­šÄ— at­vi­ru­tę – krei­vai, šlei­vai, bet vie­nin­te­lę to­kią pa­sau­ly­je...
 
Štai to­kios gim­ta­die­nio šven­tės lau­kia­me, no­ri­me, ti­ki­mės.
 
Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:49:35
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?