2019 m. birželio 20 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Pamąstymai apie... GIMTADIENĮ

ĮPRASTAS gim­ta­die­nis, kai:
 
 
*dau­gu­ma ap­lin­ki­nių ta­ve pri­si­me­na tik šią die­ną, pa­ra­šy­da­mi SMS su teks­tu „svei­ki­nu“ ar­ba dar blo­giau – „H-B“;
 
*kad šian­dien ta­vo gi­mi­mo die­na su­ži­no vien to­dėl, jog ben­dra­vi­mo sve­tai­nė­je pui­kuo­ja­si ta­vo at­vaiz­das ir pri­mi­ni­mas: „Ne­pa­miršk pa­svei­kin­ti“;
 
*at­ėjus gim­ta­die­niui tu pa­ste­bi, kaip grei­tai pra­bė­go me­tai ir ap­skri­tai – kaip grei­tai le­kia lai­kas;
 
*su­pran­ti, jog lai­kas vėl ta­ve iš­prie­var­ta­vo ir tu ne­no­ro­mis pa­se­nai dar vie­ne­riais me­tais, o ne­tru­kus jau baig­si ir sa­vo „-io­lik­tus“ me­tus;
 
*gi­mi­mo die­nos pro­ga gau­ni ko­kį nie­ku­tį ,,Ma­de in Chi­ne“; kar­tais pa­si­se­ka, jei daik­čiu­ką su­ge­bi kur nors pa­nau­do­ti, o ne šiaip tik dul­kėms rink­ti;
 
*te­ta, dir­ban­ti dra­bu­žių par­duo­tu­vė­je, ei­li­nį kar­tą tau pa­do­va­no­ja ko­ji­nes, o dė­dė, dir­ban­tis bui­ti­nių prie­tai­sų par­duo­tu­vė­je, – au­si­nu­kus te­le­fo­nui;
 
*gau­ni dvi vie­no­das at­vi­ru­tes, ku­rių vi­du­je at­spaus­din­ti vie­no­di pa­lin­kė­ji­mai, o at­ver­tus už­gro­ja mu­zi­kė­lė;
 
*ge­riau­sias gi­mi­mo die­nos „tū­sas“ – pri­si­ger­ti iki ap­si­vė­mi­mo...
 
RETAS ir TIKRAS gim­ta­die­nis, kai:
 
*ta­ve pa­svei­kin­da­mi ap­ka­bi­na, pa­bu­čiuo­ja;
 
*su­si­lau­ki daug gra­žių ir nuo­šir­džių pa­lin­kė­ji­mų;
 
*val­gai kie­no nors na­muo­se kep­tą tor­tą ar py­ra­gą;
 
*drau­gai su­ren­gia tau staig­me­ną;
 
*su­si­bū­rę pri­si­me­na­te links­mas aki­mir­kas;
 
*drau­gai tau su­dai­nuo­ja dai­ną, o vė­liau dai­nuo­ja­te vi­si kar­tu;
 
*do­va­nų gau­ni ori­gi­na­lią, pra­smin­gą do­va­ną, gal­būt net ran­kų dar­bo;
 
*drau­gas tau nu­pie­šė at­vi­ru­tę – krei­vai, šlei­vai, bet vie­nin­te­lę to­kią pa­sau­ly­je...
 
Štai to­kios gim­ta­die­nio šven­tės lau­kia­me, no­ri­me, ti­ki­mės.
 
Do­ri­na ŠUKYTĖ
 

Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:49:35