2020 m. rugsėjo 19 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Parengtas 2020 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas

Zarasų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2020 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus svarstomas ir tvirtinamas vasario 28 dieną vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje.


Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas), Zarasų rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintomis programomis, rajono Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto sąmatų projektais.


Rajono Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį. Einamųjų metų savivaldybės biudžete turi būti numatyti asignavimai visiems trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną, padengti.


Rajono Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 2019 m. gruodžio 27 d. Nr. I(6.6E)-719 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto rengimo“ patvirtino Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto rengimo darbų grafiką. Administracijos direktorius 2020 sausio 17 d. raštu Nr. (6.28ER)-3-87 ,,Dėl Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo“ informavo kultūros įstaigas dėl kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokesčio padidinimo. Šiam padidinimui biudžeto projekte numatyta 95,0 tūkst. Eur. Vidutiniškai kultūros ir meno darbuotojams padidintas darbo užmokestis 10 procentų. Taip pat 20 procentų didėja socialinių darbuotojų darbo užmokestis. Vadovaujantis administracijos direktoriaus nustatytu grafiku asignavimų valdytojai teikė rajono Savivaldybės administracijai biudžeto projektus. Administracija išnagrinėjo pateiktus asignavimų valdytojų projektus, įvertino biudžeto finansines galimybės ir 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-63 „Dėl rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2020 metų maksimalių asignavimų nustatymo“ biudžeto asignavimų valdytojams nustatė maksimalius asignavimus. Su įsakymu supažindinti visi asignavimų valdytojai ir programų koordinatoriai.


Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali skolintis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2020 m. sausio 1 d. sudaro – 2467,3 tūkst. Eur. 2020 metais rajono Savivaldybė planuoja skolintis 609,3 tūkst. Eur ankstesniems įsipareigojimams vykdyti.

 

Rajono savivaldybės skoliniai įsipareigojimai 2015 -2020 metais tūkst. Eur

 


Pajamos
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos rajono Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 11320 tūkst. Eur, kuriomis rajono Savivaldybė turi vadovautis rengdama 2020 m. rajono Savivaldybės biudžeto projektą. Pajamos už prekes ir paslaugas planuojamos pagal rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus pervedimus rajono Savivaldybės biudžetui. Daugiausia pajamų planuojama gauti iš gyventojų pajamų mokesčio, nes didėja gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti rajono Savivaldybės biudžetui.

 

Planuojamos 2020 m. biudžeto pajamos tūkst. Eur

Planuojamos 2020 m. biudžeto pajamos tūkst. Eur
Rajono Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos palyginti su 2019 metais didėja 808 tūkst. eurų:
1. Pagal teisės aktus darbo užmokesčiui padidinti 262,0 tūkst. Eur. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme A, B ir C pareigybių minimaliems koeficientams padidinti.
2. Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 66,0 tūkst. Eur.
3. Verslo plėtros sąlygoms gerinti 37,0 tūkst. Eur.
4. Dėl gyventojų pajamų mokesčio dalies pasikeitimo 443,0 tūkst. Eur.

 

Asignavimai
Planuojami rajono Savivaldybės biudžeto asignavimai 20702,8 tūkst. Eur, darbo užmokesčiui - 10255,5 tūkst. Eur. Darbo užmokestis sudaro 49,5 procentus. Turtui įsigyti 2962,2 tūkst. Eur. Paskolų grąžinimui – 609,3 tūkst. Eur. Šių metų biudžeto prioritetai – švietimas, socialinė apsauga, investicijos, poilsis ir kultūra. 2020 metų savivaldybės biudžete numatytos lėšos verslo plėtros sąlygoms sudaryti ir gerinti.


 

Vasario 17- 19 dienomis rajono Savivaldybės administracijoje vyksta 2020 metų planuojamų biudžeto asignavimų aptarimas su rajono biudžetinių įstaigų vadovais- asignavimų valdytojais.

 

Plačiau su biudžeto projektu galima susipažinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt   bei rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Kreiptis į Finansų skyriaus vedėją Laima Tuzikienę tel. 8 385 37176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt


Kviečiame teikti pasiūlymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2020 metų biudžeto projekto. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki vasario 27 d. tel. 8 38537176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt. Pasiūlymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Priimamajame.

 


 


Laima Tuzikienė 2020-02-18 14:17:46