2021 m. balandžio 21 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Parengtas 2021 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas (informacija ATNAUJINTA)

Zarasų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad parengtas 2021 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas, kuris bus svarstomas ir tvirtinamas kovo 5 dieną vyksiančiame Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdyje.


Zarasų rajono savivaldybės biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas), Zarasų rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintomis programomis, rajono Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto sąmatų projektais.


Rajono Savivaldybės biudžeto einamųjų metų pajamos koreguojamos pridedant nepanaudotą pajamų dalį. Einamųjų metų savivaldybės biudžete turi būti numatyti asignavimai visiems trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems praėjusių metų gruodžio 31 dieną, padengti. Kadangi praėję 2020 m. buvo neeiliniai, Lietuvą sukaustė pandemija. Buvo imtasi taupymo priemonių jau nuo pirmo pandemijos mėnesio. Administracijos direktorius atsižvelgdamas į paskelbtą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje karantiną bei prognozuojamą ekonomikos lėtėjimą biudžeto asignavimų valdytojus įpareigojo naudoti biudžeto asignavimus tik būtiniausiems poreikiams tenkinti. Finansų skyrius atliko nuolatinę stebėseną kaip asignavimų valdytojai laikosi taupymo rėžimo. Dalis asignavimų buvo sutaupyta, kita dalis dėl susiklosčiusios situacijos liko nepanaudota. Nors 2020 metų biudžeto pajamų planas įvykdytas tik 93,5 proc, tačiau biudžeto sąskaitoje metų pabaigoje liko 1436,1 tūkst. Eur likutis, kuris paskirstytas 2021 m. biudžete. Kaip ir prognozuota gyventojų pajamų mokesčio 2020 metais rajono Savivaldybės biudžetas negavo 590,4 tūkst Eur.


Rajono Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu 2020 m. spalio 21 d. Nr. I(6.6E)-670 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto projekto rengimo“ patvirtino Zarasų rajono savivaldybės 2021 metų strateginio veiklos plano ir biudžeto rengimo darbų grafiką. Paskelbus karantiną Lietuvos teritorijoje šis įsakymas buvo pakoreguotas. Vadovautis patvirtintu biudžeto rengimo planu asignavimų valdytojai pateikė biudžeto sąmatų projektus su paskaičiavimais. Finansų skyrius patikrinęs pateiktų duomenų pagrįstumą bei įvertino biudžeto finansines galimybes finansuoti numatytas išlaidas parengė maksimalius asignavimus asignavimų valdytojams. Administracijos direktorius 2021 vasario 8 d. įsakymu Nr. I(6.6E)-69 ,,Dėl rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2021 metų maksimalių asignavimų nustatymo“ biudžeto asignavimų valdytojams nustatė maksimalius asignavimus. Administracijos direktorius organizavo maksimalių asignavimų aptarimą su kiekvienu rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytoju. Labai nedidele dalimi buvo pakoreguoti paskirstyti asignavimai.

 

Pajamos

Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos rajono Savivaldybės biudžeto prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti 11265 tÅ«kst. Eur, kuriomis rajono Savivaldybė turi vadovautis rengdama 2021 m. rajono Savivaldybės biudžeto projektą. Pajamos už prekes ir paslaugas planuojamos pagal rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų pateiktus pervedimus rajono Savivaldybės biudžetui. Daugiausia pajamų planuojama gauti iš gyventojų pajamų mokesčio. Taip pat planuojama gauti apie 200,0 tÅ«kst. Eur negautoms 2020 m. pajamoms padengti. Prognozuojamos pajamos lyginant su 2020 metais sumažėjo 55,0 tÅ«kst. Eur. Taip pat į 2021 m. prognozuojamas pajamas įtraukta papildomos sumos susijusios su priimtais naujais teisės aktais reguliuojančiais darbo užmokestį, tai:
- valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymui laipsniškai įgyvendinti – 58,0 tÅ«kst. Eur;
- pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 30,0 TÅ«kst. Eur;
- minimaliajai mėnesinei algai padidinti – 51,0 tÅ«kst. Eur;
- mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, darbui apmokėti 34,0 TÅ«kst. Eur;
- transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymui įgyvendinti- 4,0 tūkst. Eur.
 

Planuojamos 2021 m. biudžeto pajamos tūkst. Eur:
- iš mokesčių – 11109,0 tÅ«kst. Eur;
- kitų pajamų – 1177,8 tÅ«kst. Eur;
- dotacijų iš valstybės biudžeto 7214,9 tÅ«kst. Eur;
- skolintų lėšÅ³ 284,9 tÅ«kst. Eur investicijų projektams finansuoti ir 505,6 tÅ«kst. Eur ankstesniems skoliniams įsipareigojimams vykdyti.


Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu pajamų planas koreguojamas praėjusių metų pajamų dalimi, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus 1436,1 tÅ«kst. Eur.


Savivaldybės, laikydamosi Seimo patvirtintų skolos, skolinimosi ir garantijų limitų, Vyriausybės nustatyta tvarka gali skolintis iš vidaus ir užsienio kreditorių. Rajono Savivaldybės skolinių įsipareigojimų likutis 2021 m. sausio 1 d. sudaro – 4560,7 tÅ«kst. Eur, iš jų :
- ilgalaikės paskolos 3060,7 tūkst. Eur;
- trumpalaikė paskola iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trÅ«kumui dengti 1500,0 tÅ«kst. Eur;
- paskolų įsipareigojimai pagal DNMP5 ir pagal ETPT6 modelį 127,1 tūkst. Eur.
2021 metais rajono Savivaldybė planuoja skolintis 505,6 tūkst. Eur ankstesniems įsipareigojimams vykdyti ir 284,9 tūkst. Eur investicijų projektų įgyvendinimui.

 

Asignavimai

Planuojami rajono Savivaldybės biudžeto asignavimai 21222,7 tÅ«kst. Eur, darbo užmokesčiui - 11201,8 tÅ«kst. Eur. Darbo užmokestis sudaro 52,8 procentus. Turtui įsigyti 2317,4 tÅ«kst. Eur. Paskolų grąžinimui – 505,6 tÅ«kst. Eur. Šių metų biudžeto prioritetai – švietimas, socialinė apsauga, investicijos, poilsis ir kultÅ«ra.


Plačiau su biudžeto projektu nuo vasario 24 d galima bus susipažinti Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt  bei rajono Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje. Kreiptis į Finansų skyriaus vedėją Laima Tuzikienę tel. 8 385 37176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt


Kviečiame teikti pasiÅ«lymus ir pastabas, išsakyti savo nuomonę dėl 2021 metų biudžeto projekto. Pastabas ir pasiÅ«lymus galima teikti iki kovo 3 d. tel. 8 38537176 arba el. paštu finansai@zarasai.lt. PasiÅ«lymus ir pastabas taip pat galima pateikti raštu Zarasų rajono savivaldybės administracijos Priimamajame.

 

Finansų skyriaus informacija

Priedai

Svetlana Veikšrienė 2021-02-24 16:03:39