2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Pažintis: Kiekvienam – po „Subaru“! :)

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.

- Kaip vis­kas pra­si­dė­jo?

- Vis­kas pa­si­dė­jo dar vai­kys­tė­je, kai bū­da­mi ma­ži lėk­da­vo­me žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lių var­žy­bų, o pa­au­gę įsi­gi­jo­me sa­vo „Ži­gu­lius“ ir pra­dė­jo­me spor­tuo­ti. Klu­bas ne­ofi­cia­liai vei­kia nuo 2004-ųjų, o ofi­cia­liai – nuo 2005 me­tų.

- Pa­pa­sa­ko­ki­te apie klu­bo veik­lą...

- Veik­la aiš­ki – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Klu­bo lan­ky­mo gra­fi­kas lyg ir lais­vas, jau­ni­mas ren­ka­si, ka­da su­si­ta­ria ar kai rei­kia, ir daž­nai už­si­bū­na iki vė­lu­mos. Au­to­mo­bi­lių spor­tui rei­kia ne­ma­žai lė­šų, tai vie­na iš bran­giau­sių spor­to ša­kų. Tai­gi į var­žy­bas va­žiuo­jam tik ta­da, kai ga­lim, tai yra, kai su­ran­dam rė­mė­jų. De­ja, da­bar jų prak­tiš­kai iš vi­so ne­be­tu­rim, to­dėl ne­re­tai gelbs­ti­mės pro­jek­tais, bet ir tų pi­ni­gė­lių ne­pa­kan­ka, juk vie­no au­to­mo­bi­lio pa­ren­gi­mas var­žy­boms kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 10-15 tūks­tan­čių li­tų.

- Ko­kio am­žiaus ir kiek jau­nuo­lių lan­ko klu­bą „Ak­se­le­ra­to­rius“?

 - Klu­bą lan­ko jau­ni­mas nuo 12 iki 29 me­tų, apie de­šimt žmo­nių: me­cha­ni­kai, vai­ruo­to­jai, ant­rie­ji vai­ruo­to­jai (štur­ma­nai). Kai ku­rie klu­bo na­riai tu­ri sa­vo ga­ra­žus, bet kar­tas nuo kar­to ap­si­lan­ko ir čia.

- Kuo jau­ni­mą trau­kia šis klu­bas?

- Kar­tais jau­ni­mas ma­no, jog at­ėję į klu­bą iš­kart gaus po „Su­ba­ru“ ir at­vi­rą erd­vę... Skriek su vė­je­liu ir dėl nie­ko ne­suk gal­vos. Bet vis­kas yra to­li gra­žu ne taip – duo­da­me au­to­mo­bi­lį, bet vis­kas pra­si­de­da nuo varž­tų at­su­ki­nė­ji­mo ir pri­su­ki­nė­ji­mo, vė­liau mo­ko­ma­si su­vi­rin­ti, ki­tų dar­bų. To­kiu bū­du pa­laips­niui pa­ste­bi­me, į ko­kią sri­tį žmo­gus la­biau lin­kęs. Kai kam vi­sa tai pa­si­ro­do ne­įdo­mu – to­kie il­gai ne­už­si­bū­na. Bet tie, ku­rie mėgs­ta meist­rau­ti, ku­riuos trau­kia au­to­mo­bi­lių spor­tas ir ku­rie yra at­kak­lūs, net ir to­kio­mis są­ly­go­mis ga­li šį tą pa­siek­ti. Be­je, Za­ra­sų že­mės ūkio mo­kyk­los moks­lei­viai čia ga­li at­lik­ti prak­ti­ką, įgy­ti įgū­džių.

- Ką ga­li­te pa­sa­ky­ti apie va­sa­rą vy­ku­sį ir daug dė­me­sio su­lau­ku­sį „300 La­kes Ral­ly“?

- Vien en­tu­ziaz­mo dė­ka pa­dė­jo­me su­reng­ti ko­ne pu­sę šio ra­lio. Taip pat ra­lio me­tu mū­sų ga­ra­že lan­kė­si ra­lio da­ly­viai – pa­dė­jo­me, kuo ga­lė­jo­me.

- Ką var­žy­bų me­tu vei­kia klu­bo na­riai, jei dėl lė­šų sto­kos pa­tys ne­ga­li var­žy­tis?

- Jie ne tik or­ga­ni­zuo­ja var­žy­bas, bet ir at­lie­ka pa­si­ren­gi­mo, prie­žiū­ros dar­bus bei vyk­do tei­sė­jų funk­ci­jas.

- Ko­kios ar­ti­miau­sios var­žy­bos?

- Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys – 2011 metų va­sa­rio 12 die­ną (šeš­ta­die­nį) Za­ra­so eže­ro Di­džio­jo­je sa­lo­je vyk­sian­tis „Žie­mos ra­lis-tre­kas 2011“.

Į klau­si­mą kas – vy­rai ar mo­te­rys – vis­gi ge­res­ni vai­ruo­to­jai, klu­bo va­do­vas Ar­vy­das Pet­ke­vi­čius šyp­te­lė­jęs at­sa­kė: „Ge­res­nis yra tas, ku­ris su­ge­ba lai­ku pa­spaus­ti stab­dį“...
   Ma­nau, kad tai – ge­ras pa­ta­ri­mas, ku­ris, be­je, tin­ka ne tik au­to­mo­bi­lių spor­tui.

Kal­bi­no Vai­das EITMINAVIČIUS

Nuotraukos

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:47:07