2024 m. gegužės 21 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Pažintis: Kiekvienam – po „Subaru“! :)

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.

- Kaip vis­kas pra­si­dė­jo?

- Vis­kas pa­si­dė­jo dar vai­kys­tė­je, kai bÅ«­da­mi ma­Å¾i lėk­da­vo­me žiÅ«­rė­ti au­to­mo­bi­lių var­Å¾y­bų, o pa­au­gę įsi­gi­jo­me sa­vo „Ži­gu­lius“ ir pra­dė­jo­me spor­tuo­ti. Klu­bas ne­ofi­cia­liai vei­kia nuo 2004-ųjų, o ofi­cia­liai – nuo 2005 me­tų.

- Pa­pa­sa­ko­ki­te apie klu­bo veik­lą...

- Veik­la aiš­ki – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Klu­bo lan­ky­mo gra­fi­kas lyg ir lais­vas, jau­ni­mas ren­ka­si, ka­da su­si­ta­ria ar kai rei­kia, ir daž­nai už­si­bÅ«­na iki vė­lu­mos. Au­to­mo­bi­lių spor­tui rei­kia ne­ma­Å¾ai lė­šÅ³, tai vie­na iš bran­giau­sių spor­to ša­kų. Tai­gi į var­Å¾y­bas va­Å¾iuo­jam tik ta­da, kai ga­lim, tai yra, kai su­ran­dam rė­mė­jų. De­ja, da­bar jų prak­tiš­kai iš vi­so ne­be­tu­rim, to­dėl ne­re­tai gelbs­ti­mės pro­jek­tais, bet ir tų pi­ni­gė­lių ne­pa­kan­ka, juk vie­no au­to­mo­bi­lio pa­ren­gi­mas var­Å¾y­boms kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 10-15 tÅ«ks­tan­Äių li­tų.

- Ko­kio am­Å¾iaus ir kiek jau­nuo­lių lan­ko klu­bą „Ak­se­le­ra­to­rius“?

 - Klu­bą lan­ko jau­ni­mas nuo 12 iki 29 me­tų, apie de­šimt žmo­nių: me­cha­ni­kai, vai­ruo­to­jai, ant­rie­ji vai­ruo­to­jai (štur­ma­nai). Kai ku­rie klu­bo na­riai tu­ri sa­vo ga­ra­Å¾us, bet kar­tas nuo kar­to ap­si­lan­ko ir čia.

- Kuo jau­ni­mą trau­kia šis klu­bas?

- Kar­tais jau­ni­mas ma­no, jog at­Ä—ję į klu­bą iš­kart gaus po „Su­ba­ru“ ir at­vi­rą erd­vę... Skriek su vė­je­liu ir dėl nie­ko ne­suk gal­vos. Bet vis­kas yra to­li gra­Å¾u ne taip – duo­da­me au­to­mo­bi­lį, bet vis­kas pra­si­de­da nuo varž­tų at­su­ki­nė­ji­mo ir pri­su­ki­nė­ji­mo, vė­liau mo­ko­ma­si su­vi­rin­ti, ki­tų dar­bų. To­kiu bÅ«­du pa­laips­niui pa­ste­bi­me, į ko­kią sri­tį žmo­gus la­biau lin­kęs. Kai kam vi­sa tai pa­si­ro­do ne­Ä¯do­mu – to­kie il­gai ne­už­si­bÅ«­na. Bet tie, ku­rie mėgs­ta meist­rau­ti, ku­riuos trau­kia au­to­mo­bi­lių spor­tas ir ku­rie yra at­kak­lÅ«s, net ir to­kio­mis są­ly­go­mis ga­li šÄ¯ tą pa­siek­ti. Be­je, Za­ra­sų že­mės Å«kio mo­kyk­los moks­lei­viai čia ga­li at­lik­ti prak­ti­ką, įgy­ti įgÅ«­džių.

- Ką ga­li­te pa­sa­ky­ti apie va­sa­rą vy­ku­sį ir daug dė­me­sio su­lau­ku­sį „300 La­kes Ral­ly“?

- Vien en­tu­ziaz­mo dė­ka pa­dė­jo­me su­reng­ti ko­ne pu­sę šio ra­lio. Taip pat ra­lio me­tu mÅ«­sų ga­ra­Å¾e lan­kė­si ra­lio da­ly­viai – pa­dė­jo­me, kuo ga­lė­jo­me.

- Ką var­Å¾y­bų me­tu vei­kia klu­bo na­riai, jei dėl lė­šÅ³ sto­kos pa­tys ne­ga­li var­Å¾y­tis?

- Jie ne tik or­ga­ni­zuo­ja var­Å¾y­bas, bet ir at­lie­ka pa­si­ren­gi­mo, prie­Å¾iÅ«­ros dar­bus bei vyk­do tei­sė­jų funk­ci­jas.

- Ko­kios ar­ti­miau­sios var­Å¾y­bos?

- Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys – 2011 metų va­sa­rio 12 die­ną (šeš­ta­die­nį) Za­ra­so eže­ro Di­džio­jo­je sa­lo­je vyk­sian­tis „Žie­mos ra­lis-tre­kas 2011“.

Ä® klau­si­mą kas – vy­rai ar mo­te­rys – vis­gi ge­res­ni vai­ruo­to­jai, klu­bo va­do­vas Ar­vy­das Pet­ke­vi­Äius šyp­te­lė­jęs at­sa­kė: „Ge­res­nis yra tas, ku­ris su­ge­ba lai­ku pa­spaus­ti stab­dį“...
   Ma­nau, kad tai – ge­ras pa­ta­ri­mas, ku­ris, be­je, tin­ka ne tik au­to­mo­bi­lių spor­tui.

Kal­bi­no Vai­das EITMINAVIČIUS

Nuotraukos

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:47:07
MERĖ
Darbas jaunimui vasarą
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?