2022 m. rugpjūčio 12 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Pažintis: Kiekvienam – po „Subaru“! :)

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.

- Kaip vis­kas pra­si­dė­jo?

- Vis­kas pa­si­dė­jo dar vai­kys­tė­je, kai bÅ«­da­mi ma­Å¾i lėk­da­vo­me žiÅ«­rė­ti au­to­mo­bi­lių var­Å¾y­bų, o pa­au­gę įsi­gi­jo­me sa­vo „Ži­gu­lius“ ir pra­dė­jo­me spor­tuo­ti. Klu­bas ne­ofi­cia­liai vei­kia nuo 2004-ųjų, o ofi­cia­liai – nuo 2005 me­tų.

- Pa­pa­sa­ko­ki­te apie klu­bo veik­lą...

- Veik­la aiš­ki – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Klu­bo lan­ky­mo gra­fi­kas lyg ir lais­vas, jau­ni­mas ren­ka­si, ka­da su­si­ta­ria ar kai rei­kia, ir daž­nai už­si­bÅ«­na iki vė­lu­mos. Au­to­mo­bi­lių spor­tui rei­kia ne­ma­Å¾ai lė­šÅ³, tai vie­na iš bran­giau­sių spor­to ša­kų. Tai­gi į var­Å¾y­bas va­Å¾iuo­jam tik ta­da, kai ga­lim, tai yra, kai su­ran­dam rė­mė­jų. De­ja, da­bar jų prak­tiš­kai iš vi­so ne­be­tu­rim, to­dėl ne­re­tai gelbs­ti­mės pro­jek­tais, bet ir tų pi­ni­gė­lių ne­pa­kan­ka, juk vie­no au­to­mo­bi­lio pa­ren­gi­mas var­Å¾y­boms kai­nuo­ja vi­du­ti­niš­kai 10-15 tÅ«ks­tan­Äių li­tų.

- Ko­kio am­Å¾iaus ir kiek jau­nuo­lių lan­ko klu­bą „Ak­se­le­ra­to­rius“?

 - Klu­bą lan­ko jau­ni­mas nuo 12 iki 29 me­tų, apie de­šimt žmo­nių: me­cha­ni­kai, vai­ruo­to­jai, ant­rie­ji vai­ruo­to­jai (štur­ma­nai). Kai ku­rie klu­bo na­riai tu­ri sa­vo ga­ra­Å¾us, bet kar­tas nuo kar­to ap­si­lan­ko ir čia.

- Kuo jau­ni­mą trau­kia šis klu­bas?

- Kar­tais jau­ni­mas ma­no, jog at­Ä—ję į klu­bą iš­kart gaus po „Su­ba­ru“ ir at­vi­rą erd­vę... Skriek su vė­je­liu ir dėl nie­ko ne­suk gal­vos. Bet vis­kas yra to­li gra­Å¾u ne taip – duo­da­me au­to­mo­bi­lį, bet vis­kas pra­si­de­da nuo varž­tų at­su­ki­nė­ji­mo ir pri­su­ki­nė­ji­mo, vė­liau mo­ko­ma­si su­vi­rin­ti, ki­tų dar­bų. To­kiu bÅ«­du pa­laips­niui pa­ste­bi­me, į ko­kią sri­tį žmo­gus la­biau lin­kęs. Kai kam vi­sa tai pa­si­ro­do ne­Ä¯do­mu – to­kie il­gai ne­už­si­bÅ«­na. Bet tie, ku­rie mėgs­ta meist­rau­ti, ku­riuos trau­kia au­to­mo­bi­lių spor­tas ir ku­rie yra at­kak­lÅ«s, net ir to­kio­mis są­ly­go­mis ga­li šÄ¯ tą pa­siek­ti. Be­je, Za­ra­sų že­mės Å«kio mo­kyk­los moks­lei­viai čia ga­li at­lik­ti prak­ti­ką, įgy­ti įgÅ«­džių.

- Ką ga­li­te pa­sa­ky­ti apie va­sa­rą vy­ku­sį ir daug dė­me­sio su­lau­ku­sį „300 La­kes Ral­ly“?

- Vien en­tu­ziaz­mo dė­ka pa­dė­jo­me su­reng­ti ko­ne pu­sę šio ra­lio. Taip pat ra­lio me­tu mÅ«­sų ga­ra­Å¾e lan­kė­si ra­lio da­ly­viai – pa­dė­jo­me, kuo ga­lė­jo­me.

- Ką var­Å¾y­bų me­tu vei­kia klu­bo na­riai, jei dėl lė­šÅ³ sto­kos pa­tys ne­ga­li var­Å¾y­tis?

- Jie ne tik or­ga­ni­zuo­ja var­Å¾y­bas, bet ir at­lie­ka pa­si­ren­gi­mo, prie­Å¾iÅ«­ros dar­bus bei vyk­do tei­sė­jų funk­ci­jas.

- Ko­kios ar­ti­miau­sios var­Å¾y­bos?

- Ar­ti­miau­sias ren­gi­nys – 2011 metų va­sa­rio 12 die­ną (šeš­ta­die­nį) Za­ra­so eže­ro Di­džio­jo­je sa­lo­je vyk­sian­tis „Žie­mos ra­lis-tre­kas 2011“.

Ä® klau­si­mą kas – vy­rai ar mo­te­rys – vis­gi ge­res­ni vai­ruo­to­jai, klu­bo va­do­vas Ar­vy­das Pet­ke­vi­Äius šyp­te­lė­jęs at­sa­kė: „Ge­res­nis yra tas, ku­ris su­ge­ba lai­ku pa­spaus­ti stab­dį“...
   Ma­nau, kad tai – ge­ras pa­ta­ri­mas, ku­ris, be­je, tin­ka ne tik au­to­mo­bi­lių spor­tui.

Kal­bi­no Vai­das EITMINAVIČIUS

Nuotraukos

Man­to DILIO nuotraukoje – au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo „Ak­se­le­ra­to­rius“ va­do­vas A. Pet­ke­vi­čius su jau­nai­siais klu­bo na­riais.Eimantė Petrauskaitė 2010-12-11 23:47:07