2020 m. rugsėjo 22 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Priimami prašymai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose 2020–2021 mokslo metais

Atkreipiame vaikų ir jų tėvelių (globėjų, rūpintojų) dėmesį, kad Zarasų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. T-57 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekviename klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ nustatė, kad ateinančiais 2020–2021 mokslo metais Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklose bus komplektuojamos tokios klasės ir grupės:

 

- Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje – I–IV gimnazijos klasės;
 

- Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje – priešmokyklinio ugdymo grupė, 1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės;
Dusetų ugdymo skyriuje „Sartukas“ – ikimokyklinio ugdymo grupės, specialiosios klasės; 
 

- Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijoje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos), 1–8 klasės ir I–IV gimnazijos klasės;
 

- Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje – 5–8 klasės;
Salako ugdymo skyriuje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos) ir 1–8 klasės;
 

- Zarasų „Santarvės“ pradinėje mokykloje – priešmokyklinio ugdymo grupės ir 1–4 klasės;
Turmanto ugdymo skyriuje – jungtinė grupė (vykdomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programos) ir 1–4 klasės;
 

- Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje – ikimokyklinio ugdymo grupės;
Magučių ugdymo skyriuje – ikimokyklinio ugdymo grupės, specialioji klasė.
 

Be to, Zarasų profesinėje mokykloje bus komplektuojamos bendrojo ugdymo klasės (dėl informacijos kreiptis į mokyklą, nes šios mokyklos steigėjas yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerija).

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas klasių komplektų skaičius gali kisti, t. y. didėti arba mažėti. Tai priklausys nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. realaus mokinių skaičiaus kiekvienoje bendrojo ugdymo mokykloje ar jos skyriuje.


Vaikai mokytis į mokyklas priimami pagal Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašą. Prašymai mokytis priešmokyklinėje grupėje bei 1–10 (I–IV gimnazijos) klasėse ateinančiais mokslo metais teikiami bendrojo ugdymo mokyklai pagal mokyklų aptarnavimo teritoriją, o prašymai mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasės) – asmens pasirinktai mokyklai. Prašymai mokytis teikiami mokykloms iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 

Tuo atveju, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidauja, kad vaikas mokytųsi kitoje mokykloje (ne pagal aptarnavimo teritoriją), motyvuoti prašymai pateikiami Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui. 
 

2020–2021 mokslo metais tėvai (globėjai, rūpintojai) patys gali nuspręsti – 5 ar 6 metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Atitinkamai 1 klasę vaikas pradėtų lankyti 6 ar 7 metų. Taigi, visi vaikai gimę 2014 metais nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje, o vaikai gimę 2015 metais, gali mokytis priešmokyklinio ugdymo grupėje tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą.
 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis. Vaiko brandumo įvertinimą rajone atlieka Zarasų švietimo pagalbos tarnybos psichologas (Savanorių g. 1, Zarasai).

 

Visi vaikai, gimę 2013 metais, ir vaikai, gimę 2014 metais, kurie tėvų (globėjų, rūpintojų) sprendimu buvo ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. privalo mokytis 1 klasėje. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklai kartu su prašymu pateikia vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą. 
 

Pradedant mokytis kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (pereinant į 5, 8 ar III gimnazijos klases), kartu su prašymu mokyklos direktoriui pateikiamas vaiko įgyto išsilavinimo pažymėjimas; pageidaujant tęsti mokymąsi pagal to paties lygmens ugdymo programą kitoje mokykloje – mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
 

Pagrindinės mokyklos ar gimnazijos mokiniai, baigę pradinio ar pagrindinio ugdymo programą, įgiję atitinkamą išsilavinimą ir pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje pagrindinėje mokykloje ar gimnazijoje, mokyklos direktoriui pateikia tik prašymą.
 

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą gali pateikti pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
 

 

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

 

 

 


Svetlana Veikšrienė 2020-04-16 13:22:00