2024 m. balandžio 23 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
 • Structure
 • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
 • lt kalba
 • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšÅ³ suma – 120 077 883,61 Eur.
 
Projekto aprašymas
Projektas „TÅ«kstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Ä®gyvendinti „TÅ«kstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto „TÅ«kstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrÅ«kiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „TÅ«kstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).
 
Projekto veiklos:
 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.
 
Zarasų rajono savivaldybė, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija, Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla ir Zarasų r. Dusetų Kazimiero BÅ«gos gimnazija yra projekto partnerės ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:
  
Zarasų rajono savivaldybė:
 • Siekiant pažangos plane užsibrėžtų tikslų ir uždavinių bus diegiama ir pritaikoma rajono švietimo bendruomenės darbui skaitmeninė komunikacijos platforma, kuri įgalins mokytojus, specialistus, administraciją ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius žmones dalintis gerąja patirtimi, svarbia, aktualia bei savalaike informacija, atskiruose virtualiuose kambariuose bus galima efektyviai dalintis informacija tarp vadovų ir mokytojų bei įtraukti į skirtingų temų diskusijas įvairius bendruomenės narius, platformoje bus dalinamasi gerąja praktika apie įtraukiojo ugdymo praktikas (pamokų bankas), vyks metodinių grupių ir vaiko gerovės komisijų veiklų komunikacija;
 • Siekiant ugdymo proceso kokybės bus organizuojami lyderystės mokymai visų rajono mokyklų vadovams, mokytojams ir pagalbos specialistams.
 
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija:
 • Bus įrengtas universalaus dizaino principus atitinkantis sensorinis kambarys, kuriame mokytojai, specialistai, mokytojų padėjėjai ir mokiniai galės atliepti įvairius specialiuosius (ir net tik) ugdymosi poreikius;
 • Bus atnaujinta ir įrengta bendruomenės kultÅ«rinės veiklos erdvė, kurioje mokiniai galės eksponuoti savo dailės darbų brandos egzaminų darbus, Ä¯gyvendinti sistemingas kÅ«rybos parodas - literatÅ«rinius ir muzikinius pristatymus, galės transliuoti įvairių įvykių vaizdinę medžiagą, gimnazija galės įgyvendinti ir pristatyti skirtingus vizualaus meno projektus;
 • Siekiant užtikrinti visapusišką gamtamokslinį ugdymą bus kuriama ir įrengiama gamtos mokslų laboratorija, kuri prisidės prie šiuolaikiško STEAM mokymo ir kiekvieno mokinio poreikių atliepimo.
 
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija:
 • Bus modernizuotas technologijų kabinetas ir bus siekiama plėsti kultÅ«rinių veiklų įvairovę ir didinti STEAM ugdymo formų galimybes, organizuojant įvairias dirbtuves, kÅ«rybines ir patyrimines veiklas;
 • Bu modernizuota biblioteka ir siekiama didinti mokinių bei bendruomenės susidomėjimą skaitymu, o tuo pačiu biblioteką paverčiant ne tik knygų laikymo vieta, bet ir kultÅ«rine saviraiškos erdve, organizuojant poezijos ir kitus įvairius užsiėmimus;
 • Siekiant užtikrinti efektyvesnį švietimo pagalbos mokiniams procesą bus įsigyti baldai ir priemonės pagalbos specialistų kabinetams;
 • Bus sukurta STEAM savarankiško mokymosi laboratorija, kurioje mokiniai su minimaliu mokytojų įsitraukimu turės galimybę ne tik savarankiškai mokytis, atlikti projektinius darbus, bet ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokiniais, mokiniams atliekant matematikos, logikos, inžinerijos sričių užduotis įdiegta sistema suteiks grįžtamąjį ryšÄ¯ ir patars ką ir kaip rekomenduotų kitą kartą daryti/atlikti.
 
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla:
 • Bus sukurta nauja universalaus dizaino principus atitinkanti erdvė – tai lauko klasė, kurioje bus organizuojamos tarpdisciplininės veiklos/pamokos, NVŠ, konkursai, mini festivaliai, renginiai bei kÅ«rybinės veiklos;
 • Bus atnaujinta biblioteka, kurios erdvė bus pritaikyta kultÅ«rinio ugdymo veiklų integracijai į formalųjį švietimą, bus įsigyta reikalinga įrangą, kuri atitiktų šių dienų standartus, bÅ«tų inovatyvi ir patraukli mokiniams, įsitraukiant į kÅ«rybines veiklas, kuriant projektus, dalyvaujant integruotose pamokose;
 • Bus įsigyti mobilÅ«s baldai bei novatoriškos ir interaktyvios priemonės laisvalaikio erdvei (koridoriuje) mokiniams, kurioje jie galės atsitraukti nuo formalaus ugdymosi proceso ir  pertraukų bei poilsio metu aktyviai praleisti laiką;
 • Bus atnaujinta gamtos mokslų klasės įranga, kuri atitiks šių dienų standartus padės užtikrinti kokybiškų veiklų organizavimą, atliepiantį šių dienų ugdymo turinio tikslus ir uždavinius.
 
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija:
 • Pasitelkus edukacines veiklas organizuojančius architektus bus sukurta netradicinė lauko klasė kultÅ«rinių veiklų integravimui į formalųjį ugdymą;
 • Bus modernizuotas technologijų kabinetas ir siekiama plėsti kultÅ«rinių veiklų įvairovę ir didinti STEAM ugdymo formų galimybes, organizuojant įvairias dirbtuves, kÅ«rybines ir patyrimines veiklas;
 • Siekiant užtikrinti visapusišką gamtamokslinį ugdymą bus kuriamos ir įrengiamos fizikos bei gamtos mokslų (chemijos/biologijos) laboratorijos, kurios prisidės prie šiuolaikiško STEAM mokymo ir kiekvieno mokinio poreikių atliepimo;
 • Bus atnaujinta IT klasių įranga, kuri užtikrins, kad mokiniai ir mokytojai galės išnaudoti šių dienų technologijų galimybes, kurios užtikrins ugdymo kokybę ir ugdymo procesas taps sklandesnis;
 • Bus įsigyti Robotikos komplektai, kurie skirti vaikų ugdymui ir įtraukimui į mokymosi procesą, siekiant tobulinti ugdymo kokybę ir suteikti mokiniams ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgÅ«džių bei darbo rinkai aktualių kompetencijų ugdymo turinį svarbu pildyti inžinerinio ugdymo komponentais.
 
Visose savivaldybės TŪM mokyklose:
 • Siekiant organizuoti kokybišką kultÅ«rinį ugdymą ir tobulinti mokinių tarpkultÅ«rinės kompetencijos raišką bus modernizuotos aktų sales, kuriose vyks įvairÅ«s renginiai, konferencijos, kÅ«rybinės veiklos: parodos, mokinių iniciatyvų veiklos, susitikimai su įvairių sričių profesionalais, diskusijos ir kita;
 • Siekiant efektyvaus įtraukiojo ugdymo mokyklos įsigys įvairios įrangos ir priemonių įtraukiajam ugdymui organizuoti bei vyks specialistų apmokymai su ja dirbti;
 • Bus vykdomos įvairios ilgalaikės kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų tobulinimo programos, stažuotės, renginiai ir užsiėmimų ciklai, kuriais siekiama efektyvinti savivaldybės mokyklų mokytojų, pagalbos specialistų, vaiko gerovės komisijų narių komandinį bendradarbiavimą, ieškant efektyvių konfliktų sprendimo bÅ«dų, siekiant užtikrinti pagalbą kiekvienam mokiniui, efektyvios kultÅ«rinio ugdymo integracijos, sėkmingos STEAM integracijos ir pan.;
 • Siekiant gerinti ir efektyvinti ugdymo(si) procesą bus vykdomi įvairÅ«s užsiėmimų ciklai ir renginiai mokiniams („Lyderystės ir karjeros ugdymui akademija”, „Atskirų dalykų tęstinės konsultacijos dėl pasiekimų gerinimo (matematika, lietuvių kalba)“, „Socialinis ir emocinis ugdymas”, „Sveikatingumo svarba atliepiant skirtingus mokinių poreikius“, „Savęs pažinimas ir savianalizė”, „Šiuolaikinio meno patyrimai”, „Skaitymo dirbtuvės”, „KÅ«rybinės laboratorijos - veiklų integravimas ir profesinis ieškojimas, kultÅ«ra ir tarpdalykinė integracija“, „Edukacinės su keliaujančiais architektais“, „Vizualaus meno užsiėmimų ciklas”, „TarpkultÅ«rinis projektinis mokymasis“, „Inžinerinio ir kÅ«rybinio mąstymo dirbtuvės”, „Mokinių tiriamosios veiklos gamtamokslinėje laboratorijoje”, įvairios jaunųjų tyrinėtojų ir kitos ugdomosios veiklos bei renginiai.
 
Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).
 
Siekiami rezultatai
 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 6. Padidėjęs aktyviai įsitraukusių į svarbių mokyklai pokyčių įgyvendinimą mokytojų skaičius;
 7. Padaugėjo vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įsitraukiančių į bendrojo ugdymo neformalaus ugdymo veiklas;
 8. Padaugėjo mokinių, įsitraukiančių į ilgalaikes kultūrinio ugdymo veiklas, kurios atsispindi ugdymo planuose;
 9. Padaugėjo mokytojų vedamų STEAM integruotų veiklų skaičius formaliame ugdyme.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus informacija

Nuotraukos
Zarasų rajono savivaldybė 2024-02-29 11:50:16
MERĖ
Teikite dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjų pasiūlymus!
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
 • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?