2024 m. liepos 17 d., trečiadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Projekto „Lyderių laikas - 3“ Zarasų kūrybinės komandos nariai patirties sėmėsi Šiauliuose

Zarasų rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja Nacionalinės švietimo agentÅ«ros vykdomame Europos Sąjungos struktÅ«rinės paramos projekte „Lyderių laikas 3“. Vykdant projekte numatytas veiklas, 2020 m. rugsėjo 17-18 d. savivaldybės kÅ«rybinės komandos nariai dalyvavo stažuotėje, kurios tema „Mokyklos vadovo darbo sistema. Gerosios darbo su mokiniais patirties pavyzdžiai“, Šiaulių mieste ir rajone.


Pirmąją stažuotės dieną apsilankyta Šiaulių Salduvės progimnazijoje, kuri garsėja savitomis komunikavimo bei vaiko individualiosios pažangos stebėjimo sistemomis.


Mokyklos direktorė N. Kaunickienė dalijosi savo patirtimi apie tai, kaip pasidalytos lyderystės principai diegiami progimnazijoje, kokios lydėjo sėkmės ir išgyventi iššÅ«kiai. Mokytojų profesinio tobulėjimo organizavimo patirtis pristatė direktorės pavaduotoja B. Klimašauskienė.


Salduvės progimnazija plėtoja savitą vaiko individualiosios pažangos stebėjimo sistemą, kuri suteikia galimybių matyti kiekvieno vaiko individualią pažangą ir, remiantis duomenimis, priimti sprendimus mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti. Parinkus tinkamas mokymo strategijas, galima kreipti mokinius gilesnio supratimo ir mokėjimo link. Supažindinus mokinius su jų padaryta pažanga, galima juos motyvuoti dar labiau stengtis. Kiekvienas mokinys kartą per mėnesį įsivertina asmeninę pažangą bei savo patirtį vykdant socialines veiklas. Direktorė pažymėjo, jog, nuolat informuojant mokinių tėvus apie jų vaikų padarytą pažangą, skatinamas tėvų bendradarbiavimas su mokytojais. Susitarus su kolegomis ir laikantis susitarimų, sistemingai taikomos ugdymo kokybę stiprinančios priemonės leidžia daryti pozityvius pokyčius. Direktorė pasidžiaugė, kad, sistemingai organizuojant mokinio individualios pažangos aptarimus, kurių metu vertinama kiekvieno mokinio pažanga bei tinkamai sustiprinus visų grandžių (mokytojų, vaikų, tėvų) bendradarbiavimą, pavyko pasiekti puikių ugdymo(si) rezultatų. Iš daugiau nei 40 prieš kelis metus nepatenkinamai besimokiusių mokinių (iš 380 mokinių) dabar jų yra vos keli.


Progimnazijoje sukurta klasių valandėlių MOST (M - mokymasis, O - organizaciniai klausimai, S - socialinių kompetencijų ugdymas, T – teminė valandėlė) sistema. Pvz., S klasės valandėlių metu mokiniai aptaria vykdomas socialinių kompetencijų veiklas, rengia refleksijas, kuriose, įsivertindami savo pasiekimus, džiaugiasi sėkmingais momentais, patobulintais socialiniais įgÅ«džiais, pastebi savo pažangą. Ä®domu tai, kad klasės valandėlės nuo šio rugsėjo organizuojamos kiekvieną pirmadienį per pirmąją pamoką.


Ä®domi ir prasminga progimnazijoje pedagogų susirinkimų organizavimo sistema. Susirinkimai vyksta kiekvieną trečiadienį. Juose dalyvauja visi mokytojai (tą dieną pagal progimnazijos vidaus darbo taisykles dirba visi). Susirinkimai teminiai: pirmąją mėnesio savaitę aptariama mokytojų tobulėjimo klausimai, antrąją - vyksta veiklos įvairiose direktoriaus sudarytose darbo grupėse, trečiąją savaitę – darbas metodinėse grupėse, kurių metu aptariama atskirų dalykų ugdymo(si) inovacijos, mokinių pažanga pagal dalykus bei pagalbos stokojantiems mokiniams organizavimas, ketvirtą – mokytojų tarybos posėdis, kurio metu nagrinėjami mėnesio ugdymo(si) rezultatai.


Stažuotės veiklų dalyvius sudomino Salduvės progimnazijos pagalbos mokiniui modelis, klasės „Termometras“ taikymas, mokinio individualių poreikių atpažinimo, vaiko individualios pažangos, socialinių kompetencijų ir mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo sistema, tėvų įtraukimo į mokinio pažangos skatinimą galimybės, taip pat klasių valandėlių MOST sistema. Vizito metu susipažinta su progimnazijos mokymosi aplinka bei ugdomosiomis erdvėmis.


Antrą stažuotės dieną Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriuje įvyko susitikimas su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Rupšienę, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Šertvytiene, Projekto „Lyderių laikas 2“ Šiaulių rajono kÅ«rybinės komandos ir projekte dalyvaujančių mokyklų atstovais, kurie papasakojo, kokios sėkmės juos lydėjo įgyvendinant projekto pasirinktas idėjas. Mokyklos pristatė savo projektus bei jų tęstinumo galimybes.


Nekantraujant laukta susitikimo su Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktoriumi V. Baciu, kuris dega savo idėjomis ir uždega kitus. V. Bacys nuo šio rugsėjo vadovauja minimai mokyklai, kuri įsteigta reorganizavus 3 mokyklas sujungimo bÅ«du į vieną mokyklą. Iki rugsėjo V. Bacys vadovavo trims skirtingoms mokykloms. Dabar Šiaulių r. Dubysos Aukštupio mokykla turi tris ugdymo skyrius, esančius skirtingose vietovėse. Dėl šios ugdymo įstaigos patrauklumo mokinių skaičius šiais mokslo metais išaugo iki 450. Praėjusiais mokslo metais mokyklą lankė 370 mokiniai. Direktorius papasakojo, kokie nauji iššÅ«kiai laukė sujungus mokyklas ir pristatė netradicinį valdymo modelį. Mokykloje nėra klasių auklėtojų, tik klasių kuratoriai, kurie sprendžia visų 5-10 klasių mokinių problemas. Ugdymo skyriai skiriasi vienas nuo kito tiek mokinių skaičiumi, tiek materialine baze bei bendra ugdymo aplinka.


Šiaulių r. Kužių gimnazija sudomino socialinio emocinio ugdymo patirtimi, patyriminiu ugdymu, mokinio įsivertinimo bei asmeninės pažangos plėtra, mokinio potencialo atsiskleidimu neformaliojo švietimo veikloje, gabių vaikų ugdymu bei kitais klausimais. Apie tai kalbėjo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Brasienė ir mokytojai.


Laisvalaikiu susipažinta su Šiaulių istorija ir šiandieniniu miestu. Grįžtant į Zarasus aplankytas Kryžių kalne Zarasų bendruomenės pastatytas kryžius.

 

Projekto „Lyderių laikas 3“ Zarasų rajono kÅ«rybinės komandos vadovas

Stanislovas Kaulavičius

 


Svetlana Veikšrienė 2020-09-28 14:58:16
MERĖ
Balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projekto idėjas
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?