2019 m. birželio 17 d., pirmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Redaktorės ŽODIS

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas. Ne­spė­jome nė ap­si­žiū­rė­ti, o jau įpu­sė­jo pas­ku­ti­nis pa­va­sa­rio mė­nuo, ku­ris, ti­kiu, pra­bėgs taip pat grei­tai ir gal­būt... vi­sai ne­pra­smin­gai...
 
 
Re­gis, čia pat jau pa­bai­ga. Ir ji la­bai džiu­gi­na. Ži­no­ma, ne pa­va­sa­rio, o moks­lo me­tų pa­bai­ga. Taip no­ri­si jau nu­leis­ti ran­kas ir vis­ką pa­baig­ti, at­si­pa­lai­duo­ti, pa­si­ner­ti į gam­tos tei­kia­mus ma­lo­nu­mus bei pa­ten­kin­ti sa­vo po­rei­kius.
 
Bet kal­bė­ti leng­va, pa­sa­ky­ti, kad no­riu moks­li­ni­mo­si pa­bai­gos, taip pat ne­sun­ku. Ta­čiau, ge­riau pa­gal­vo­jus, ne­ži­nai, ką rei­kės veik­ti. Da­bar, ži­no­ma, dėl to nė vie­nas ne­su­ka­me gal­vos, nes ži­no­me, kad bus ste­buk­lin­gas lai­kas – va­sa­ra. Bet vė­liau? Na, ta­da, kai baig­si­me mo­kyk­lą, gal­būt ir aukš­tuo­sius ar ne to­kius aukš­tus moks­lus. Kas bus ta­da?
 
Tik­riau­siai to­kie gy­ve­ni­miš­ki klau­si­mai už­klum­pa tik nak­tį ar skam­bant ly­riš­kai mu­zi­kai. Tuo me­tu su­si­mąs­tai apie sa­vo at­ei­tį. No­ri­si pa­sa­ky­ti, kad at­ei­tis po ma­no ko­jom, bet nie­ka­da ne­ži­nai, ko­kių ne­ti­kė­tu­mų ga­li su­lauk­ti. Ta­čiau no­ri­si iš­mok­ti ap­si­spręs­ti, ap­skai­čiuo­ti sa­vo ga­li­my­bes, o to ga­li iš­mo­ky­ti tik pat­s gy­ve­ni­mas.
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 19:48:20