2022 m. gruodžio 2 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Redaktorės ŽODIS

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas. Ne­spė­jome nė ap­si­Å¾iÅ«­rė­ti, o jau įpu­sė­jo pas­ku­ti­nis pa­va­sa­rio mė­nuo, ku­ris, ti­kiu, pra­bėgs taip pat grei­tai ir gal­bÅ«t... vi­sai ne­pra­smin­gai...
 
 
Re­gis, čia pat jau pa­bai­ga. Ir ji la­bai džiu­gi­na. Ži­no­ma, ne pa­va­sa­rio, o moks­lo me­tų pa­bai­ga. Taip no­ri­si jau nu­leis­ti ran­kas ir vis­ką pa­baig­ti, at­si­pa­lai­duo­ti, pa­si­ner­ti į gam­tos tei­kia­mus ma­lo­nu­mus bei pa­ten­kin­ti sa­vo po­rei­kius.
 
Bet kal­bė­ti leng­va, pa­sa­ky­ti, kad no­riu moks­li­ni­mo­si pa­bai­gos, taip pat ne­sun­ku. Ta­Äiau, ge­riau pa­gal­vo­jus, ne­Å¾i­nai, ką rei­kės veik­ti. Da­bar, ži­no­ma, dėl to nė vie­nas ne­su­ka­me gal­vos, nes ži­no­me, kad bus ste­buk­lin­gas lai­kas – va­sa­ra. Bet vė­liau? Na, ta­da, kai baig­si­me mo­kyk­lą, gal­bÅ«t ir aukš­tuo­sius ar ne to­kius aukš­tus moks­lus. Kas bus ta­da?
 
Tik­riau­siai to­kie gy­ve­ni­miš­ki klau­si­mai už­klum­pa tik nak­tį ar skam­bant ly­riš­kai mu­zi­kai. Tuo me­tu su­si­mąs­tai apie sa­vo at­ei­tį. No­ri­si pa­sa­ky­ti, kad at­ei­tis po ma­no ko­jom, bet nie­ka­da ne­Å¾i­nai, ko­kių ne­ti­kė­tu­mų ga­li su­lauk­ti. Ta­Äiau no­ri­si iš­mok­ti ap­si­spręs­ti, ap­skai­Äiuo­ti sa­vo ga­li­my­bes, o to ga­li iš­mo­ky­ti tik pat­s gy­ve­ni­mas.
 
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-05-20 19:48:20
Koronavirusas
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?