2019 m. birželio 27 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

Kviečiame NVO ir religines bendruomenes teikti paraiškas Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Redaktoriaus ŽODIS

Ne­re­tai įvai­rių da­ly­kų pa­mo­kų pra­džio­je ten­ka iš­girs­ti mo­ky­to­jo žo­džius: „Šian­dien nag­ri­nė­si­me la­bai su­dė­tin­gą te­mą“. Pir­mo­ji min­tis, šo­vu­si į gal­vą – o ne, tik ne šian­dien!.. Ir pro­tas tar­si pats „už­si­ra­ki­na – taip ne­be­si­no­ri nag­ri­nė­ti tos „sun­kio­sios“ te­mos.
 
Ne­sa­kau, kad toks in­for­ma­vi­mas yra la­bai blo­gas, bet... Nie­kam ne­pa­tin­ka sun­ku­mai, ypač jei sun­kių te­mų tą­dien ir taip ne­trū­ko, to­dėl po to­kio įspė­ji­mo pri­vers­ti pro­tą im­tis nau­jo iš­ban­dy­mo pa­si­da­ro dar su­dė­tin­giau nei yra.
Toks „už­si­fik­sa­vi­mas“ pri­lygs­ta me­di­ta­ci­jai, ku­ria sie­kia­ma nu­teik­ti sa­vo pa­są­mo­nę tei­gia­mai. Pa­vyz­džiui, kar­to­ja­me sau, kad ga­li­me at­si­sa­ky­ti ža­lin­go įpro­čio, ir pra­de­da­me jaus­ti, kad tik­rai ra­si­me tam jė­gų. Taip pat at­si­tin­ka ir prie­šin­gu at­ve­ju: jei ke­lis sy­kius sau pa­kar­to­si­me, jog bus sun­ku, – ir pa­si­da­rys sun­ku. Pa­na­šiai re­a­guo­ja­me ir į iš­girs­tus žo­džius.
 
Ma­nau, kad dau­ge­ly­je gy­ve­ni­miš­kų sri­čių toks nu­si­tei­ki­mas ne­at­ne­ša sėk­mės, o tik su­ke­lia ne­vil­tį, ku­ri už­duo­tis pa­da­ro vi­siš­kai ne­įvei­kia­mo­mis.
 
EIMANTĖ
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 23:42:04