2024 m. kovo 3 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. +370 385 37 173, el.p. [email protected]
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Redaktoriaus ŽODIS

Ne­re­tai įvai­rių da­ly­kų pa­mo­kų pra­džio­je ten­ka iš­girs­ti mo­ky­to­jo žo­džius: „Šian­dien nag­ri­nė­si­me la­bai su­dė­tin­gą te­mą“. Pir­mo­ji min­tis, šo­vu­si į gal­vą – o ne, tik ne šian­dien!.. Ir pro­tas tar­si pats „už­si­ra­ki­na – taip ne­be­si­no­ri nag­ri­nė­ti tos „sun­kio­sios“ te­mos.
 
Ne­sa­kau, kad toks in­for­ma­vi­mas yra la­bai blo­gas, bet... Nie­kam ne­pa­tin­ka sun­ku­mai, ypač jei sun­kių te­mų tą­dien ir taip ne­trÅ«­ko, to­dėl po to­kio įspė­ji­mo pri­vers­ti pro­tą im­tis nau­jo iš­ban­dy­mo pa­si­da­ro dar su­dė­tin­giau nei yra.
Toks „už­si­fik­sa­vi­mas“ pri­lygs­ta me­di­ta­ci­jai, ku­ria sie­kia­ma nu­teik­ti sa­vo pa­są­mo­nę tei­gia­mai. Pa­vyz­džiui, kar­to­ja­me sau, kad ga­li­me at­si­sa­ky­ti ža­lin­go įpro­Äio, ir pra­de­da­me jaus­ti, kad tik­rai ra­si­me tam jė­gų. Taip pat at­si­tin­ka ir prie­šin­gu at­ve­ju: jei ke­lis sy­kius sau pa­kar­to­si­me, jog bus sun­ku, – ir pa­si­da­rys sun­ku. Pa­na­šiai re­a­guo­ja­me ir į iš­girs­tus žo­džius.
 
Ma­nau, kad dau­ge­ly­je gy­ve­ni­miš­kų sri­Äių toks nu­si­tei­ki­mas ne­at­ne­ša sėk­mės, o tik su­ke­lia ne­vil­tį, ku­ri už­duo­tis pa­da­ro vi­siš­kai ne­Ä¯vei­kia­mo­mis.
 
EIMANTĖ
NuotraukosEimantė Petrauskaitė 2010-12-12 23:42:04
MERĖ
Tikime laisve 2024
image
Zarasų rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.
image
Komunalinės atliekos
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Verta dėmesio
image
 
 
 
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
  
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Apklausa
image
  • Ar jums pakanka informacijos apie Zarasų rajono savivaldybės veiklą?