2022 m. sausio 29 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 76233


Skelbimo data: 2022-01-11


Skelbimas galioja iki: 2022-01-25


Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija


Pareigos: Apskaitos ir materialinio aprūpinimo skyriaus vyriausiasis specialistas


Pareiginės algos koeficientas: 6,5


Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1176,50 Eur


Darbo vieta (miestas): Zarasai


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt

 

Pareigybės aprašymas:

 

I SKYRIUS

 

BENDROJI DALIS (PAREIGYBĖ)

 

1. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Apskaitos ir materialinio aprÅ«pinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė priskiriama specialistų grupei (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).


2. Pareigybės lygis – A2.


3. Pareigybės paskirtis – organizuoti ir užtikrinti rajono Savivaldybės administracijos turto apskaitą, tinkamą jo nurašymą bei likvidavimą, materialiųjų vertybių užsakymą, priėmimą, saugojimą, išdavimą bei nurašymą, padėti užtikrinti rajono Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus, mero, administracijos Å«kinį ir materialinį aprÅ«pinimą.


4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;


5.2. bÅ«ti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešÄ…jį administravimą, valstybės tarnybą, turto valdymą, naudojimą, disponavimą, nurašymą, materialinių vertybių apskaitą, lietuvių kalbos kultÅ«ros, dokumentų valdymo reikalavimus;


5.3. išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultÅ«ros, dokumentų valdymo reikalavimus, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu..

 

 

III SKYRIUS


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:


6.1. organizuoja ir rengia ilgalaikio ir trumpalaikio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti apžiūros pažymas;


6.2. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymą ir likvidavimą bei rengia aktus;


6.3. rengia atsargų, reprezentacinių priemonių nurašymo aktus;


6.4. dalyvauja atliekant turto inventorizacijas;


6.5. užsako, priima, saugo, išduoda bei nurašo materialiąsias vertybes (teisės aktų nustatyta tvarka);


6.6. tinkamai įformina materialiųjų vertybių priėmimą bei išdavimą, tvarko likučių apskaitą;


6.7. laiku ir teisingai užpildo reikiamus dokumentus, teikia ataskaitas apie materialines vertybes;


6.8. padeda užtikrinti rajono Savivaldybės tarybos, Savivaldybės kontrolieriaus, mero, administracijos ūkinį ir materialinį aprūpinimą.


6.9. padeda organizuoti įstaigoje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų ūkinį aptarnavimą;


6.10. esant reikalui, inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus kompetencijos klausimais;


6.11. tvarko skyriaus žinioje esančius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais perduoda juos įstaigos archyvui;


6.12. esant poreikiui laminuoja dokumentus ir įriša bylas;


6.13. padeda vykdyti bÅ«tinus veiksmus, susijusius su aukcionais dėl turto (išskyrus nekilnojamąjį) pardavimo;


6.14. rengia rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, padeda įgyvendinti priimtus sprendimus ir padeda kontroliuoti jų vykdymą siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą;


6.15. dalyvauja rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, teikia pasiÅ«lymus, kad bÅ«tų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;


6.16. vykdo kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

IV SKYRIUS


ATSAKOMYBĖ

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Vertinimo metodai:


Dokumentų pateikimo bÅ«das: el. bÅ«du (per VATIS Prašymų teikimo modulį)


 

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-01-19 08:30:30
Koronavirusas
image
Laisvės angelas
image
Elektroninės paslaugos
image
epaslaugos
Tvarkau Zarasus
image
Tvarkau zarasus
Verta dėmesio
image
Emocinė pagalba
 
veiklos ataskaitos
 
Zarasai
 
 
Informacija žiniasklaidai
 
Radiacinė sauga
 
Kurortiniai Zarasai
 
Bendruomeninių organizacijų taryba
  
Už švarius Zarasus
 
Projektai
 
 
Apklausa
 
Korupcijai ne
 
Zarasų būstas
 
Šildymas
 
Teise
 
Tvarkau Zarasus
 
Atranka
 
Valstybinė kalba
 
FB
 
112 

 

Teisinė pagalba

 

Love job

Apklausa
image
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?