2019 m. kovo 26 d., antradienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems

 Kviečiame dalyvauti Nacionaliniame ekonomikos egzamine

Informacija
Verta aplankyti
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeniniai šeimos namai „Saugi šeima“ 
 

 
 
 
vspace=4
 
Atnaujink būstą
  
 
 
Mes socialiniame tinkle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Svetainės sukūrimą rėmė

Kiti projektai
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 37230
Skelbimo data: 2017-12-21
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2017 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. I(6.6 E)-62

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
CIVILINĖS SAUGOS IR MOBILIZACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 
2. Pareigybės lygis – A.
 
3. Pareigybės kategorija – 10.
 
II. PASKIRTIS
 
4. Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė reikalinga valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) civilinės ir priešgaisrinės saugos organizavimo, mobilizacijos administravimo savivaldybės teritorijoje funkcijoms vykdyti.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – mobilizacijos, civilinės ir priešgaisrinės saugos funkcijų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
6. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 
6.2. Neteko galios 2017-07-12 (2017-07-12 įsakymu Nr. I(6.6 E)-355)
 
6.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą; (pakeista 2017-04-24 įsakymu Nr.I(6.6 e)-236
 
6.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę saugą, mobilizaciją ir demobilizaciją, priešgaisrinę saugą, dokumentų valdymą;
 
6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Outlook, Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
 
6.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti tokias funkcijas:
 
7.1. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti ekstremaliųjų situacijų prevenciją ir šalinti trūkumus, kurie gali būti ekstremaliosios situacijos priežastis;
 
7.2. prognozuoti galimas ekstremaliąsias situacijas Savivaldybėje, atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;
 
7.3. rengti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, organizuoti viešąjį svarstymą ir, suderinus su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga, teikti jį tvirtinti;
 
7.4. Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoti Savivaldybės lygio civilinės saugos pratybas;
 
7.5. organizuoti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro patalpų ir darbo vietų įrengimą;
 
7.6. gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, organizuoti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus ir telkti visas Savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gresiančioms ar susidariusioms ekstremaliosioms situacijoms likviduoti ir jų padariniams šalinti, gyventojams kolektyvinės apsaugos statiniuose apsaugoti, jiems evakuoti;
 
7.7. organizuoti Savivaldybės gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais;
 
7.8. Vyriausybės nustatyta tvarka nustatyti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį;
 
7.9. kontroliuoti, kaip ūkio subjektuose ir kitose įstaigose vykdomi civilinės saugos sistemos uždaviniai, laikomasi Civilinės saugos įstatymo ir kitų civilinę saugą reglamentuojančių teisėsaktų reikalavimų;
 
7.10. rinkti iš visų Savivaldybėje esančių civilinės saugos sistemos subjektų, gyventojų duomenis, reikalingus civilinės saugos uždaviniams vykdyti, ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka kaupti, tvarkyti ir teikti juos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui;
 
7.11. sudaryti su gretimomis savivaldybėmis tarpusavio pagalbos planus;
 
7.12. organizuoti gyventojų, valstybės ir Savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, išplatinti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų turimą arba joms skirtą informaciją, kuri leistų imtis priemonių, siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti;
 
7.13. organizuoti rajono civilinės saugos perspėjimo sistemos priežiūrą, planuoja jos plėtotę ir modernizavimą;
 
7.14. informuoti gyventojus, valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, kitas įstaigas ir ūkio subjektus civilinės saugos klausimais;
 
7.15. organizuoti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu nutrauktų komunalinių paslaugų teikimo atnaujinimą, pagalbos teikimą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;
 
7.16. rengti detalųjį rajono evakavimo planą branduolinės avarijos atveju, sutartis ir tarpusavio pagalbos sutartis su savivaldybėmis, kurios priima ir apgyvendina rajono Savivaldybės gyventojus avarijos atveju;
 
7.17. informuoti savivaldybės gyventojus apie savivaldybei gresiančius pavojus, jų rizikos lygį ir rizikos mažinimo priemones;
 
7.18. sudaryti Savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos sudėtį ir teikia ją tvirtinti jos sudėtį ir nuostatus rajono Savivaldybės administracijai;
 
7.19. organizuoti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymą;
 
7.20. įstatymų nustatyta tvarka teikti informaciją, reikalingą vykdyti civilinės saugos užduotis bei informuoti apie savivaldybės teritorijoje įvykusias ekstremaliąsias situacijas;
 
7.21. rengti Savivaldybės mobilizacijos planą;
 
7.22. dalyvauti organizuojant ir vykdant mobilizacinio ar priimančiosios šalies paramos mokymo renginius, rengti mobilizacijos ir (ar) priimančiosios šalies paramos mokymo planus, tvarkyti informaciją, susijusią su mobilizaciniu ar priimančiosios šalies paramos mokymu;
 
7.23. vykdyti valstybės mobilizacijos planą ir Savivaldybės mobilizacijos planą, valstybinę mobilizacinę ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotį ir mobilizacinius nurodymus;
 
7.24. teikti kitiems mobilizacijos sistemos subjektams reikalingus duomenis ir informaciją;
 
7.25. Vyriausybės nustatyta tvarka sudaryti ir tvarkyti Savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų civilinį mobilizacinio personalo rezervą;
 
7.26. nustatyti prekių, paslaugų ir darbų poreikį pavestoms funkcijoms atlikti paskelbus mobilizaciją ir (ar) teikiant priimančiosios šalies paramą;
 
7.27. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis ir kontroliuoti jų vykdymą;
 
7.28. atlikti ūkio mobilizacijos subjektų pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus;
 
7.29. atlikti kitas įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas mobilizacijos, demobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijas;
 
7.30. informuoti turto savininkus apie galimą jų turto paėmimą ir teikti informaciją Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui apie savivaldybės teritorijoje numatomą paimti Ginkluotosioms pajėgoms reikalingą rekvizuotiną ir (ar) laikinai paimamą turtą teisės aktų nustatyta tvarka;
 
7.31. padėti Savivaldybės administracijos direktoriui įgyvendinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 
7.32. kontroliuoti, kaip visų rūšių ir nuosavybės formų ūkio subjektai, kitos įstaigos ir organizacijos vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, civilinės saugos ir mobilizacijos, priešgaisrinės saugos įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 
7.33. neteko galios (2017-02-21 įsakymu Nr. I(6.6 E)-148)
 
7.34. esant reikalui, inicijuoti viešuosius pirkimus;
 
7.35. rengti rajono Savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendinti priimtus sprendimus ir kontroliuoti jų vykdymą siekiant užtikrinti įstatymų bei poįstatyminių aktų nuostatų įgyvendinimą;
 
7.36. dalyvauti rajono Savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose skyriaus kompetencijos klausimais, teikti pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 
7.37. vykdyti kitus teisėtus rajono Savivaldybės administracijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, nurodymus, susijusius su pareigybės funkcijomis, siekiant rajono Savivaldybės administracijos strateginių tikslų įgyvendinimo.
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui. (keista 2017-02-21 įsakymu Nr. I(6.6 E)-148)
 
Dokumentų pateikimo būdas:    el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Telefonas: (8 385) 37155
El. paštas: info@zarasai.lt

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius 2017-12-22 15:00:44
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
Jaunimo laikrastis
 
 
 
 
 
Apklausa
  • Kaip vertinate pavasarines atliekų tvarkymo talkas?