2020 m. vasario 28 d., penktadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 38846
Skelbimo data: 2018-07-17
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:


JURIDINIO IR PERSONALO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Juridinio ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

2. Pareigybės lygis – A

 

3. Pareigybės kategorija – 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką rajono Savivaldybės administracijos teisėkūros procesą, teikti išvadas teisės aktų projektams bei teisines konsultacijas, pirminę teisinę pagalbą, teisinėmis priemonėmis įgyvendinti skyriaus funkcijas bei atstovauti rajono Savivaldybei ir Savivaldybės administracijai teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, padėti rajono Savivaldybės administracijos direktoriui administruoti personalą bei vykdyti kitas funkcijas personalo administravimo bei teisės srityje.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose personalo administravimo ir teisės srityse.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius) socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;

 

6.2. neteko galios (2018-07-09 įsakymu Nr. I(6.6 E)-338)

 

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, poįstatyminiais aktais, kitų institucijų priimtais norminiais aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, civilinius, administracinius, darbo, baudžiamuosius bei kitus teisinius santykius, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, procesinius teisinius santykius, viešuosius pirkimus ir kt., išmanyti teisės aktų rengimo, lietuvių kalbos kultūros, dokumentų valdymo reikalavimus;

 

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

 

7.1. teikti teisinę informaciją (apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus), teisines konsultacijas (patarimus teisės klausimais) rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams jiems vykdant pavestas funkcijas;

 

7.2. nesant skyriaus vedėjo, derinti rengiamus rajono Savivaldybės tarybos sprendimų projektus. Derinti rajono Savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, civilinių sutarčių projektus, teikti pasiūlymus jiems koreguoti;

 

7.3. rengti įvairius procesinius teisinius dokumentus;

 

7.4. nesant skyriaus vedėjo arba jam pavedus, atstovauti rajono Savivaldybei, rajono Savivaldybės administracijai teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose;

 

7.5. pagal savo kompetenciją rengti rajono Savivaldybės teisės aktų bei kitų dokumentų projektus (įsakymų, potvarkių, sutarčių, nuostatų ir kt);

 

7.6. nagrinėti institucijų, asmenų, rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų, skundus, pretenzijas ir pasiūlymus, juos analizuoti, rengti atsakymus;

 

7.7. esant reikalui, atlikti tarnybinių nusižengimų tyrimą, tinkamai juos įforminti; (patikslinta 2018-06-18 įsakymu Nr. I(6.6 E)-303)

 

7.8. nuolat sekti informaciją apie teisės aktų priėmimą, pakeitimą, papildymą ar panaikinimą, informuoti rajono Savivaldybės administracijos vadovybę ar padalinių vedėjus apie įstaigai aktualius teisės aktų pasikeitimus;

 

7.9. teikti pirminę teisinę pagalbą;

 

7.10. organizuoti konkursus, pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas;

 

7.11. sekti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos internetinėje duomenų bazėje pateiktus duomenis apie rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo laikotarpius, teikti šiuos duomenis Valstybės tarnautojų registrui – įrašyti į Valstybės tarnautojų informacinės sistemos (VATIS) duomenų bazes, rengti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie rajono Savivaldybės administracijos darbuotojų socialinio draudimo pradžią ir (ar) pabaigą, suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius;

 

7.12. teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis ir įrašyti juos į Valstybės tarnautojų registrą (VATARAS) apie laisvas pareigybes, valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (išsilavinimą, pareigas, jų pasikeitimus, pareigines algas ir priemokas, apdovanojimus ir nuobaudas, kvalifikacijos kėlimą, tikslines atostogas, vertinimą);

 

7.13. teikti konsultacijas rajono Savivaldybės pavaldžioms įstaigoms žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais;

 

7.14. organizuoti ir vykdyti rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

 

7.15. rengti darbuotojų darbo sutartis, jas registruoti darbo sutarčių žurnale, darbo sutartyse įrašyti sutarčių pakeitimus;

 

7.16. skaičiuoti rajono Savivaldybės politikų, valstybės tarnautojų, rajono Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybės tarnybai stažą ir rengti dokumentus priedo už stažą apmokėjimui;

 

7.17. organizuoti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimą, rengti ir kaupti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymų ataskaitas. Ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais teisės aktų nustatyta tvarka teikti Valstybės tarnybos departamentui;

 

7.18. teikti pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyriui EDAS pagalba;

 

7.19. tvarkyti Skyriaus vyriausiajam specialistui priskirtus registrus;

 

7.20. metų pabaigoje tvarkyti vyriausiajam specialistui priskirtas baigtas bylas;

 

7.21. esant reikalui, dalyvauti komisijų darbe, protokoluoti organizuojamų posėdžių ar pasitarimų eigą;

 

7.22. padėti rajono savivaldybės administracijos direktoriui kontroliuoti kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

 

7.221. vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę rajono Savivaldybėje, atlikti su tuo susijusią veiklą, rengti ir tvarkyti su šia sritimi susijusius dokumentus; (patikslinta 2018-06-18 įsakymu Nr. I(6.6 E)-303)

 

7.222. vykdyti rajono Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. (patikslinta 2018-06-18 įsakymu Nr. I(6.6 E)-303)

 

7.23. vykdyti kitus teisėtus skyriaus vedėjo bei rajono Savivaldybės administracijos vadovybės pavedimus bei nurodymus, susijusius su pareigybės aprašymu ir skyriaus nuostatais.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas (išskyrus vykdant rajono Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas) einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. Vykdydamas rajono Savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno funkcijas - pavaldus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Telefonas: (8 385) 31203
El. paštas: laura.kvikliene@zarasai.lt


Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius 2018-07-19 15:11:42
MERAS
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

Apklausa
  • Ar rūšiuojate atliekas?