2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Kaimo plėtros skyriaus Vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 46369
Skelbimo data: 2021-02-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.40
Darbo vieta (miestas): Zarasai


Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAIMO PLĖTROS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Priežiūra ir kontrolė.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir savivaldybei patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių techninės būklės ir naudojimo priežiūra, melioracijos įrenginių kadastro duomenų tvarkymas, melioracijos darbų ir statinių priežiūros organizavimas savivaldybės lygiu..


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
6. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
7. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
10. Rengia melioracijos darbų planus, projektus, sudaro reikiamus tikslinius sąrašus; vykdo techninės-sąmatinės dokumentacijos ekspertizę priima atliktus projektavimo darbus; atlieka melioracijos statinių apskaitą, sudaro melioracijos statinių kadastrą; sistemina ir analizuoja reikiamus duomenis; rÅ«pinasi statinių apsauga; rengia ir teikia reikiamas ataskaitas; tvarko melioracijos dokumentų archyvą..
11. Rengia medžiagą melioracijos darbų, statinių statybos, remonto ir eksploatacijos darbų vykdytojams atrinkti; kontroliuoja įvykdytų darbų apimtis bei kokybę, priima atliktus darbus; organizuoja melioracijos darbų ir statinių techninę ir projekto vykdymo priežiūrą, užbaigtų objektų darbų priėmimą; sudaro avarinių melioracijos įrenginių darbų vykdymo užduotis ir sąmatas..
12. Nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse įrenginius ir statinius; derina projektinę dokumentaciją, kontroliuoja vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui; išduoda statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas; kontroliuoja kitų žinybų vykdomus darbus, susijusius su melioracijos įrenginių, statinių išsaugojimu..
13. Kontroliuoja, kaip laikomasi Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatytų taisyklių, kaip asmenys prižiÅ«ri jiems nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomoje melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius; tikrina išduotų statinių naudojimo sąlygų vykdymą, teikia konsultacijas..
14. Organizuoja hidrotechninių statinių, vandens pertekliaus pralaidų priežiÅ«ros darbus; dalyvauja svarstant statybų objektų projektus ir schemas žemės Å«kio paskirties žemėje; derina projektus, žemės Å«kio paskirties žemės detaliuosius planus; tvarko valstybinės finansinės paramos teikimą melioracijos statinių statybai, rekonstravimui, remontui, priežiÅ«rai ir rÅ«gšÄių dirvožemių kalkinimui..
15. Vykdo melioracijos objektų bÅ«klės patikrinimus, techninės bÅ«klės vertinimą, numato priemones jų funkcionavimui užtikrinti; išduoda sąlygas miško įveisimui melioruotoje žemėje; diegia MelGIS; Koordinuoja žemės Å«kio klausimus, organizuoja ir įgyvendina kaimo plėtrą bei paramą žemės Å«kiui; esant pagrindui stabdo melioracijos darbus ir statinių priežiÅ«ros vykdymą..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);
16.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);
16.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);
16.5. studijų kryptis – gamtos išteklių technologijos (arba);
arba:
16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
16.7. darbo patirties sritis – hidrotechnikos (melioracijos) srities patirtis;
16.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
17. Transporto priemonių pažymėjimai:
17.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
18.2. organizuotumas - 3 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
18.5. komunikacija - 3 lygis.
19. Profesinė kompetencija:
19.1. viešÅ³jų pirkimų išmanymas - 3 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Zarasų rajono savivaldybės administracija - informacija apie įstaigą www.zarasai.lt


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)


Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas: 8 5 2717137
El. paštas: migle.noreikaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius 2021-02-05 13:19:22