2021 m. balandžio 22 d., ketvirtadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas pakaitinio Jaunimo reikalų koordinatoriaus pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 9588
Skelbimo data: 2021-02-22
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracija Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Darbo vieta (miestas): Zarasai


Pareigybės aprašymas:

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
JAUNIMO REIKALŲ KOORDINATORIUS (VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. sprendimų įgyvendinimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. veiklos planavimas;
4.2. stebėsena ir analizė.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. Jaunimo politikos įgyvendinimas Zarasų rajono savivaldybėje..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. Jaunimo politikos įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje administravimas;
6.2. Jaunimo politikos įgyvendinimo Zarasų rajono savivaldybėje stebėsena, veiklos analizė..

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, inicijuoja, organizuoja ir (ar) atlieka viešÅ³jų pirkimų procedÅ«ras pagal kompetenciją; koordinuoja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių politikos įgyvendinimą Savivaldybėje..
Funkcijos patvirtintos 2008-03-04 „Dėl tipinio savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo“ Nr.: A1-68.
10. Savivaldybėje nesant savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, organizuoja visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, viešÄ… susirinkimą, kuriame išrenkami jaunimo atstovai į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
11. Administruoja savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbą, sudaro sąlygas efektyviai ir kokybiškai jos veiklai; dalyvauja su jaunimo politikos įgyvendinimu tiesiogiai susijusių savivaldybės sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, pasitarimuose savo kompetencijos klausimais ir teikia pasiÅ«lymus.
12. Analizuoja jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų padėtį savivaldybėje.
13. Renka ir sistemina duomenis apie savivaldybės teritorijoje gyvenančio jaunimo padėtį, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiÅ«lymus savivaldybės administracijos direktoriui, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai, informuoja apie jaunimo padėtį su jaunimo politika susijusius asmenis ir visuomenę.
14. Inicijuoja ir dalyvauja vykdant savivaldybės jaunimo politikos kokybės vertinimą.
15. Rengia ir įgyvendina programas bei priemones, skirtas darbo su jaunimu formų plėtrai, įvairovei ir kokybiškai veiklai savivaldybėje užtikrinti.
16. Konsultuoja jaunimą, organizacijas, priimančias savanorius ir organizuojančias savanorišką veiklą savivaldybėje, bei vykdo informacijos apie jaunimo veiklą ir galimybes, taikant Jaunimo savanoriškos tarnybos modelį, viešinimą ir sklaidą, konsultuoja su jaunimu dirbančias organizacijas veiklos planavimo klausimais.
17. Inicijuoja neformalių jaunimo grupių, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje rengimą bei kontroliuoja finansavimo programų ir priemonių savivaldybės teritorijoje įgyvendinimą; kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, šiais klausimais konsultuoja jaunus žmones bei jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas.
18. Inicijuoja jaunimo informavimo ir konsultavimo taško (-ų) ar centro steigimą bei teikia siÅ«lymus ir rekomendacijas kokybiškai veiklai palaikyti.
19. Koordinuoja su jaunimo politika susijusių teisės aktų, strategijų ir jų priemonių įgyvendinimą, savivaldybėje; inicijuoja ir dalyvauja rengiant savivaldybės jaunimo politikos plėtros strategijas, priemonių planus, užtikrina jų įgyvendinimą ir stebėseną savivaldybės teritorijoje; rengia tarybos sprendimų, direktoriaus įsakymų projektus, įgyvendina juos arba koordinuoja jų vykdymą.
20. Teikia savivaldybės administracijos direktoriui siÅ«lymus ir išvadas, savivaldybės jaunimo reikalų tarybai dėl savivaldybės strateginių planų ir jų priemonių įgyvendinimo jaunimo politikos srityje ir siÅ«lymus dėl socialinių paslaugų jaunimui plėtros savivaldybės socialinių paslaugų plano rengėjams.
21. Skatina ir inicijuoja efektyvų tarpžinybinį įvairių sektorių bendradarbiavimą jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo savivaldybėje klausimais, sprendžiant jaunimo problemas; bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jaunimo politiką įgyvendinančia institucija ir kitomis institucijomis jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.
22. Inicijuoja ir įgyvendina gerosios patirties perėmimą iš užsienio šalių bei patirties, sukauptos įgyvendinant jaunimo politiką savivaldybėje, perdavimą užsienio šalims bei organizuoja savivaldybėje pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius jaunimo politikos klausimais.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.2. studijų kryptis – sociologija (arba);
23.3. studijų kryptis – psichologija (arba);
23.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
23.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
23.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.7. darbo patirties sritis – jaunimo politikos ar programų įgyvendinimo srities patirtis;
23.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
arba:
23.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
23.10. darbo patirties sritis – veiklos jaunimo organizacijose ar su jaunimu dirbančiose organizacijose patirtis;
23.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;
24. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
24.1. kalba - anglų arba vokiečių arba prancūzų;
24.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

25. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. komunikacija - 3 lygis;
25.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
25.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
25.4. organizuotumas - 3 lygis;
25.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
26. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. dalykinių ryšių tinklo kÅ«rimas - 3 lygis;
26.2. įžvalgumas - 3 lygis.
27. Profesinė kompetencija:
27.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti adresu www.zarasai.lt
Vertinimo metodai: Nenustatyta;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas: 8 5 2196826
El. paštas: meile.vitkauskaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Skelbimas publikuojamas iki: 2021-03-01


Zarasų rajono savivaldybė 2021-02-26 14:06:17