2021 m. gegužės 16 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 40717
Skelbimo data: 2019-01-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Statybos ir komunalinio Å«kio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau –vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
 
2. Pareigybės lygis – A.
 
3. Pareigybės kategorija – 10. (koeficientas nuo 2019-01-01 - 6,4)
 
II. PASKIRTIS
 
4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti savivaldybės objektų statybos projektų įgyvendinimą, vykdyti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo techninę priežiÅ«rą, organizuoti šilumos tiekimą šilumos vartotojams bei užtikrinti kitų Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.
 
III. VEIKLOS SRITIS
 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – statybos srityje.
 
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI
 
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimą;
 
6.2. bÅ«ti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymu, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius statybą, energetiką, vandentvarką bei kitus teisės aktus, bÅ«tinus funkcijų vykdymui.
 
6.3. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 
6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 
6.5. išmanyti Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisykles;
 
6.6. mokėti dirbti Microsoft office programiniu paketu, sąmatų sudarymo programa „Sistela“.
 
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:
 
7.1. rengia viešÅ³jų pirkimų dokumentus statybos darbams bei inžinierinėms paslaugoms pirkti, rengia tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų, objektų techninių specifikacijų ir planuojamų viešÅ³jų pirkimų aprašymus;
 
7.2. kontroliuoja su savivaldybės objektų statyba, rekonstravimu ir remontu bei su Skyriaus kompetencija susijusias sutartis;
 
7.3. vertina projektuotojų parengtų statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų projektų sprendinius ir teikia išvadas skyriaus vedėjui;
 
7.4. vykdydamas statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų savivaldybės objektų priežiūrą:
 
7.4.1. kontroliuoja, kad bÅ«tų efektyviai naudojamos lėšos, skirtos objektams finansuoti iš valstybės, savivaldybės biudžetų ir kitų lėšÅ³ šaltinių;
 
7.4.2. kontroliuoja, kad savivaldybės objektų statyba bÅ«tų vykdoma pagal parengtus projektus, išduotus statybą leidžiančius dokumentus, statybos rangos sutartis, įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 
7.4.3. atlieka einamąją atliktų statybos darbų kontrolę ir pasirašo atliktų statybos darbų aktus;
 
7.5. organizuoja baigtų statyti, rekonstruoti ar remontuoti savivaldybės objektų statybos užbaigimo procedūras;
 
7.6. pagal savo kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja jų skundus ir prašymus, rengia atsakymų projektus, siÅ«lo sprendimus konfliktams spręsti, suteikia reikalingą informaciją;
 
7.7. vykdo statinių statybos techninę priežiūrą;
 
7.8. atlieka užbaigtų statyti statinių apžiÅ«rą garantiniu laikotarpiu, o paaiškėjus darbų defektams, imasi priemonių jiems įvertinti bei pašalinti;
 
7.9. sudaro remonto darbų sąmatas;
 
7.10. yra atsakingas už šilumos Å«kį Savivaldybėje:
 
7.10.1. teikia pasiÅ«lymus sprendžiant klausimus susijusius su savivaldybei priklausančių įmonių ir įstaigų komunaliniu (vandentiekio, nuotekų, elektros ir šilumos) Å«kiu;
 
7.10.2. remiantis šilumos Å«kio specialiuoju planu, organizuoja šilumos tiekimą šilumos vartotojams pagal jų poreikius patalpoms šildyti, vėdinti ir karštam vandeniui ruošti bei pagal kompetenciją reguliuoja vartotojų aprÅ«pinimą tiekiama šiluma, rengia įsakymų projektus dėl šildymo sezono pradžios ir pabaigos, laikino šilumos tiekimo sustabdymo. Analizuoja gautus prašymus dėl atsijungimo nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos arba naujo šilumos bÅ«do parinkimo, koordinuoja atsijungimo procedÅ«rą;
 
7.10.3. koordinuoja biudžetinių įstaigų šilumos Å«kio remonto darbus, pasiruošimą šildymo sezonui, vykdo kontrolę;
 
7.10.4. nagrinėja įstaigų, įmonių, organizacijų ir gyventojų prašymus šilumos ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiÅ«ros, kainų nustatymo, mokesčių skaičiavimo klausimais, rengia atsakymus, teikia konsultacijas savo kompetencijos klausimais;
 
7.10.5. nagrinėja Zarasų rajono šilumą ir (ar) karštą vandenį tiekiančių (mažiau kaip 10 GWh šilumos) įmonių prašymus dėl licencijų šilumos tiekimui išdavimo ir keitimo; vykdo licencijuojamos veiklos priežiÅ«rą;
 
7.10.6. analizuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių energetikos įmonių teikiamos šilumos ir (ar) karšto vandens bazines kainas, paslaugų gyventojams - kainas bei tarifus, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus ir teikia juos tvirtinti, derina su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija;
 
7.10.7. kontroliuoja šilumos Å«kio specialiojo plano reikalavimų laikymąsi;
 
7.10.8. dalyvauja rengiant ir/ar atnaujinant Savivaldybės specialųjį šilumos Å«kio planą, Darnios energetikos veiksmų planą, Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą;
 
7.11. nustatyta tvarka tvarko Skyriaus dokumentus, perduoda juos archyvui;
 
7.12 vykdo Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių naudojimo techninę priežiūrą.
 
7.13. Išduoda leidimus vykdyti žemės kasimo darbus;
 
7.14. rengia rajono Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, planus ar ataskaitas savo kompetencijos klausimais
 
7.15. dalyvauja rajono Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, taip pat komisijose, atliekant ekonominę energetikos ir vandentvarkos Å«kio darbų analizę;
 
7.16. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobÅ«džio pavedimus tam, kad bÅ«tų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai;
 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________________
 
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Sėlių a. 22, LT-32110 Zarasai
Telefonas: (8 385) 31203
El. paštas: laura.kvikliene@zarasai.lt

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius 2019-01-16 15:11:05