2021 m. balandžio 18 d., sekmadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
Versija neįgaliesiems
Informacija
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas Švietimo ir kultūros skyriaus Vedėjo pareigoms užimti

Skelbimo nr.: 46419
Skelbimo data: 2021-02-15
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultÅ«ros skyriaus Vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 10.00
Darbo vieta (miestas): Zarasai


Pareigybės aprašymas:


ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR KULTŪROS SKYRIAUS
SKYRIAUS VEDĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.


II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. viešÅ³jų paslaugų teikimo administravimas.


III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Švietimo, kultÅ«ros, ir sporto politikos įgyvendinimas ir veiklos koordinavimas.


IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
6. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
7. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
9. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
10. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
12. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
13. Valdo struktÅ«rinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
15. Organizuoja švietimo bÅ«klės tyrimą ir vertinimą, valstybės švietimo stebėseną, Savivaldybės strateginių švietimo planų projektų ir metinių švietimo veiklos programų projektų, tikslinių švietimo programų projektų rengimą, koordinuoja jų gyvendinimą..
16. Užtikrina kūno kultūros ir sporto plėtros programų bei projektų rengimo bei įgyvendinimo organizavimą, vykdo kitas su tuo susijusias funkcijas bei užtikrina kitų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose, vykdymą..
17. Koordinuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadybinę veiklą, švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų konsultavimą; organizuoja šių įstaigų veiklą teikiant informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą; koordinuoja šių įstaigų veiklą, organizuoja kvalifikacijos kėlimo, konsultacinės pagalbos švietimo įstaigoms ir pedagogams teikimą..
18. Organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, brandos egzaminus bei mokyklų veiklos priežiÅ«rą, organizuoja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų atestavimą;,kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą, mokyklų aprÅ«pinimą vadovėliais, mokykline dokumentacija, mokymo priemonėmis..
19. Organizuoja ir koordinuoja švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, pedagogui ir mokyklai įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo procedÅ«ras, įsipareigojimų mokiniams vykdymą; organizuoja Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, mokyklų nelankančių vaikų išaiškinimą ir jų ugdymo poreikių nustatymą; dalyvauja išduodant licencijas mokymo veiklai..
20. Dalyvauja Savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo įstaigų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vadovų skyrimo konkursuose bei nustatant metines užduotis švietimo įstaigų direktoriams, siektinus rezultatus, jų vertinimo rodiklius ir riziką, kuriai esant užduotys nebus įvykdytos bei įvertinant švietimo įstaigų direktorių metų veiklos ataskaitas..


V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
21.2. darbo patirties sritis – pedagoginio darbo patirtis;
21.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
22. Atitikimas kitiems reikalavimams:
22.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bÅ«tinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
22.2. valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti trečiajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai keliamus reikalavimus;
22.3. atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-1717 5.1. punkto reikalavimus - turėti ne mažesnę kaip 3 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiÅ«ros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje, arba 3 metų vadovaujamo darbo patirtį pareigybėje, kurią einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu.;
22.4. turėti pedagogo kvalifikaciją, kuri patvirtinama Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2010 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-5 patvirtinto Pedagogų rengimo reglamento 11 punkte nustatytais dokumentais arba tvarka.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

23. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
23.2. organizuotumas - 4 lygis;
23.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
23.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
23.5. komunikacija - 4 lygis.
24. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
24.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
24.3. lyderystė - 4 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 4 lygis;
25.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.


Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Informaciją apie Zarasų rajono savivaldybės administraciją galima rasti internetiniame tinklalapyje www.zarasai.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Poškienė
Telefonas: 8 5 2196825
El. paštas: egle.poskiene@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Zarasų rajono savivaldybė 2021-02-15 14:51:44
Koronavirusas
Elektroninės paslaugos
Tvarkau Zarasus
Verta dėmesio
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Teise
 
 
 
 
 
 

 

 

Apklausa
  • Ar rÅ«Å¡iuojate atliekas?