2022 m. birželio 25 d., šeštadienis

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Zarasų rajono savivaldybės administracija. Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, tel. (8 385) 37173, faks. (8 385) 37172, el.p. info@zarasai.lt
Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753461.
  • Structure
  • TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
  • lt kalba
  • en language
Versija neįgaliesiems
Informacija
image
Naujiena
zrs

Skelbiamas konkursas teikti paraiškas dėl Zarasų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano verslo ir investicijų programos priemonės „Skatinti tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymą“

Priemonės 01.03.03 „Skatinti tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymą“ aprašymas.

 

 

Priemonės pavadinimas
Priemonė 01.03.03. „Skatinti tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymą“ (toliau priemonė)
Reikalavimai pareiškėjams
Pareiškėjas – viešosios įstaigos, kurių steigėja arba dalininkė yra Zarasų rajono savivaldybė. Projekto partneriai negalimi.
Reikalavimai pareiškėjui:
1. Pareiškėjas turi teisę verstis projektų įgyvendinimo ir/ar administravimo veikla.
2. Pareiškėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 kvalifikuotą specialistą (ekspertą), turintį aukštąjį universitetinį ar lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų įgyvendinimo ir/ar administravimo srityje.
 
Tinkamumo kriterijai paraiškoms ir projektams
Teikiamas projektas atitinka šias sritis:
dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
tarptautinių projektų: „Menų gaudyklė. KÅ«rybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“, „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kÅ«rybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“, „IT programavimo ir robotikos kompetencijų plėtra pasienio regionuose Latgalos, Visagino ir Ignalinos mokyklose“, veiklų koordinavimas ir projektų administravimas;
veiklų viešinimas;
kitos veiklos susijusios su tarptautine projektine veikla.
 
Projekto veiklų rezultatai, įgyvendinimo rodikliai
Būtinos įvykdyti veiklos
 
Siektini veiklos rodikliai
Vykdomų ir administruojamų tarptautinių projektų, skaičius
 
3
Tinkamų finansuoti išlaidų suma
Iki 6700,00 Eur
Tinkamos finansuoti išlaidos
Pagal priemonę finansuojamos išlaidos:
darbo užmokestis ir socialinis draudimas;
projektų administravimo išlaidos;
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos susijusios su projekto veiklomis;
ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos;
pareiškėjo darbuotojų komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos;
komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos;
kitos su paslaugų teikimu ir turto eksploatavimu susijusios išlaidos, kurios yra pagrįstos paraiškoje pateiktais skaičiavimais.
Netinkamos finansuoti išlaidos
Netinkamos finansuoti išlaidos – baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos.
Dokumentų, pridedamų prie paraiškos, sąrašas
1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens (pirmą kartą teikiantiems paraišką pagal šią priemonę).
2. Juridinio asmens steigimo dokumentų (pvz., įstatai, nuostatai) kopija, patvirtinta juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens (pirmą kartą teikiantiems paraiškas gauti finansavimą arba jei steigimo dokumentai keitėsi per pastaruosius metus).
3. Nuosavą lėšÅ³ dalį patvirtinantys dokumentai (kai numatyta).
4. Projekto poreikį pagrindžiantys dokumentai (susitikimų, susirinkimų protokolų išrašai, oficiali statistinė informaciją nurodant šaltinį; jei buvo atliktas tyrimas, apklausa pateikiami duomenys apie rezultatus, gautas išvadas, pasirašytos sutartys ir kt.).
5. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi bÅ«ti nurodoma šio asmens vardas, pavardė, adresas, tel., el. paštas, išsilavinimas, darbo patirtis, darbo su projektais patirtis.
6. Pareiškėjui rekomenduojama pridėti papildomą, su paraiška susijusią medžiagą, kurią paraiškos teikėjas mano esant reikalinga pateikti.
Paraiškų pateikimo bÅ«das ir tvarka
Užpildytos projektų paraiškos bei papildomi dokumentai teikiami bei registruojami Zarasų rajono savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu migle.tauteriene@zarasai.lt.
Elektroninio pašto adresu migle.tauteriene@zarasai.lt siunčiama projekto paraiška bei kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi bÅ«ti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti originalÅ«s dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi bÅ«ti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai
Ant užklijuoto voko turi būti nurodyta:
 
Gavėjas: ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INVESTICIJŲ IR PLĖTROS SKYRIUI.
TEIKIAMA PARAIŠKA KONKURSUI.
NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO PABAIGOS.“
Ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo – kai paraiška pateikiama priimamajame) data turi bÅ«ti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo diena.
Paraiškų teikimo terminas
Nuo 2022 m. birželio 22 d. iki 2022 m. birželio 29 d. (t. y. 7 kalendorinių dienų nuo paskelbimo (įskaitant paskelbimo dieną). Vėliau pateiktos paraiškos nevertinamos
Kontaktinis asmuo
Investicijų ir plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Miglė Tauterienė tel. (8 385) 31210, el. paštas migle.tauteriene@zarasai.lt.
 

 

Dokumentai pareiškėjams:

Zarasų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano verslo ir investicijų programos priemonių 01.01.03 „Gerinti verslo paramos ir investicinę aplinką“, 01.03.01 „Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas“, 01.03.03 „skatinti tarptautinių ir nacionalinių projektų vykdymą“ finansavimo tvarkos aprašas
 
Paraiškos forma
Paraiškos forma 

 


Zarasų rajono savivaldybė 2022-06-22 07:58:18